Ellipsoid lietuviškai

Ellipsoid Elipsoidas
Ellipsoid of elsticity - tamprumo elipsoidas
Reference ellipsoid - informacinis elipsoidas
Strain elipsoid - deformacijų elipsoidas
Stress ellipsoid - įtempių elipsoidas

Ką reiškia chew anglų kalboje?