Kulnas frazeologizmai

1. Kulnio ratais - pėsčias: Tokį kelią pėsčias atėjot! - Ne, mes kulnio ratais atvažiavome.

2. Kulnis atkelti - paskubėti (dirbti): Toks mažas varlė, tokią brangią algą ima, o kulnų atkelti nenori.

3. Kulnis atsukti į duris - mirti: Diktas, diktas sakėsi esąs, o dėlto atsuko kulnis į duris.

4. Kulnus daužyti - smarkiai plakti: Mano širdis net kulnus daužo iš baimės.

5. Kulnis išnešti - pabėgti: Vos spėjo kulnis išnešti.

6. Kulnų neatkelti - būti silpnam, ligotam: Katras kulnų neatkelia, ir tas burną atveria.

7. Kulnų neatsuka - tingi prieiti: Jis visada palieka atdaras duris, neatsuka kulnų.

8. Nė kulnų nematyti - apie išvykusį, ir nebesirodantį: Ar jau užmiršai, kaip jis tave bėdoj paliko? Išdulkėjo į svetimą žemę, nė jo kulnų nebematei.

9. Kulnų nepavilkti - 1. negalėti greitai paeti: Ko dimbini, ar kulnų greičiau nepavelki! 2. nusilpti, parsibaigti: Tas šuo, iš bado kulnų nepavilkdamas, išėjo nuo to žmogaus.

10. Kulnai nesiekia žemės - sakoma, smarkiai bėgant: Kad lekia, tai kulnai žemės nesiekia.

11. Kulnis nešti - 1. eiti: Man tik kulnis nešti į darbą. 2. sprukti: Gerai dar, kad čia nesuspėjo sušaukti, patys turėjo skubėti savo kulnus nešti...

12. Kulnis paraityti - smarkiai eiti: Rūzuoja kaip šimtametis senis, gal negali greičiau kulnų paraityti.

13. Kulnis patiesti - susirgti (niekinamai): Šito dar betrūko! - pagaliau suriko ji.- Per patį darbymetį kulnis patiesti!

14. Kulnys rūgsta - sakoma, smarkiai ką darant: Užtraukė dūmą, kad net kulnys patiest!

15. Kulnai svyla - prasti reikalai, neįmanoma išsilaikyti: Maty, blogai fašistams klojasi, kulnai svyla, kad jau bažnyčios paramos prireikė.

16. Ant kulnų būti (gulti, lipti, minti) - įdurmais ką daryti: Jis visą rytą vis buvo Tautrimui ant kulnų.

17. Į kulnis čiupti - reikšti pretenzijas: Ji pirmoji į kulnis čiumpa.

18. Į kulnis duoti - bėgti: Tur būt, jis žinojo, kodėl reikia duoti į kulnis.

19. Iki kulnų - smarkiai: Net ir tuomet, kai jam pasitaikė lageryje įsimylėti iki kulnų į vieną tokią sudžiūvusią apykreivę moteriškaitę su dideliais akiniais,- ir jai jisai pavyzdingai meluodavo.

20. Po kulnies paminti - įveikti: Džiaukis, kad po kulnies nepaminčiau.

21. Su kulnimis daužyti nugarą - greitai bėgti.

22. Už kulnų - įkandine: Šuo už pat kulnų vijosi kiškį.

23. Kaip kulnis - plikas, neturtingas: Vienos plikos kaip kulnis, kitos juokus iš manęs krečia. Tai tau ir ženykis.Kulnas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia halė?