Eiti angliškai

eiti 1. (judėti, žingsniuoti) go , walk ; e. į darbą go to one's work ; e. už parankės walk arm-in-arm ; e. savo keliu go one's own way ; e. pas ką visit smb ; go to see smb; e. paskui ką follow smb; e. į mokyklą go to school ; (mokytis mokykloje) attend school ; e. į paskaitas attend lectures ; e. apsipirkti go shopping ; jis ne ėjo, o bėgo he did not walk , he ran ; eikime valgyti (žaisti) let's go to eat (play) ; eikite dešinėn! turn to the right . ; eik šalin! go away !, be off !, away/off with you !; 2. (keltis) move ; e. į miestą gyventi move to town ; 3. (smarkiai judėti) dash , make a dash at ; 4. (plaukti, traukti, tekėti): debesys eina the clouds are drifting ; kraujas iš žaizdos eina blood is gushing from the wound ; 5. (važiuoti) go ; (kursuoti) run ; traukinys eina the train is going ; 6. (slinkti - apie laiką) drag , go on slowly ; dienos eina days are dragging ; 7. (tekėti) marry (speaking of a woman); kas už jo eis? who will marry him ?; 8. (atlikinėti) act , perform , fulfil ; e. pareigas act (as), fulfil the duties (of); e. apyvoką do work about the house ; šis žodis eina veiksniu prk. this word is the subject ; 9. (mokytis) learn ; ką einate iš fizikos? what are you learning in physics ?; e. mokslus study ; be engaged in science ; 10. (veikti, dirbti) go ; work ; laikrodis eina the clock goes/works ; 11. (tęstis, trauktis) go , stretch ; kelias eina per lauką the road stretches along the field ; 12. (tilpti, išsitekti) hold ; kiek rugių eis į tą maišą? how much rye does that sack hold ?; 13. (sklisti, plisti): eina gandas it is rumoured ; eina gandai rumours are aloof ; there are rumours ; 14. (turėti gerą paklausą) sell ; tos prekės gerai eina these goods sell well ; 15. (vartotis, eikvotis) be used up ; 16. (būti siunčiamam, gabenamam) be carried through ; 17. (būti pelnomam, gaunamam) get ; receive ; jam eina pelnas iš namo he gets a good return on his house ; jam eina pensija he gets a pension ; 18. (augti, nokti) start ripening , start developing (leaves, buds, etc.) 19. (tapti, virsti) turn (to); become ; rugiai eina į dirses the rye is turning to brome (grass) ; dienos eina ilgyn days grow/become longer ; 20. (remti, palaikyti) support ; back ; jis eina už mane he backs/supports me ; 21. (sektis, klotis) be getting well ; kaip einasi? how are you getting on . ; jam einasi mokslas he is doing well at school ; 22. (žaisti) go (to play) ; einame slėpynių let's play hide-and-seek ; e. ant peilių cross swords ; live cat-and- dog life ; e. kaip iš pypkės go swimmingly ; eik eik (stebintis, neigiant) don't say so ; it can't be so ; galvomis e. be naughty ; be a bundle of mischief ; į galvą (galvon) e.; iš galvos (iš proto) e. go mad ; go off one's rocker šnek.; per širdį e. hurt one's soalEiti frazeologizmai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ką reiškia chew anglų kalboje?