angliškai

dll. 1. (reiškiant neigimą; su prielinksniu be - ribotą teigimą) not ; -n't šnek.; (su vardiniu tariniu) no ; tai jos knyga, o ne mano it is her book and not mine ; netoli, bet ne visai arti not far , but not quite near ; ne be vargo not without difficulty , with some difficulty ; tai ne juokas it is no joke ; jis ne kvailys he is no fool ; kodėl ne? why not ?; ar jis pirks knygą, ar ne? will he buy the book or not ?; šalta, ar ne? it is cold, is it not , arba isn't it ?; 2. (neigiamuose atsakymuose) no ; (nuneigiant neigiamą prielaidą) yes ; ar jis buvo ten? - Ne (nebuvo) was he there? - No (he wasn't) ; ar eisi į kiną? - Ne (neisiu) will you go to the cinema? - No (I won't) ; ; jis nebuvo šiandien mokykloje? - Ne, buvo. he wasn't at school today, was he ? - Yes, he was .; 3. (prieš aukštesnįjį laipsnį) no , not... any ; ne daugiau no more ; ne mažiau kaip no less than ; jam šiandien ne geriau he is no better , arba isn't any better , today ; ne kas kitas kaip none other than ; ne kiek not very much ; 2. jng. (negu) than ; praėjo daugiau ne dveji metai more than two years have passed ; 3. priešd. (su vksm.) not ; -n't šnek.; nežinoti not know ; nežinodamas, ką sakyti not knowing what to say ; mes neateisim we shall not come ; we shan't come šnek.; jis nežino he does not know ; he doesn't know šnek.; jis nieko nesakė he did not say anything ; išėjo neatsisveikinęs he left without saying goodbye , he took (a) French leave ; nešaukite! don't shout !; jis negali ten eiti he cannot , arba can't, go there ; niekas jo nemėgo nobody liked him ; 4. (su bdv.) not ; un- , in- , dis- , non- ; priesaga-less; neįdomus not interesting , uninteresting ; neesminis inessential , nonessential ; nepaklusnus disobedient ; neištikimas faithless , unfaithful ; žr. bdv. su šiuo priešdėliu; 3. (su dkt.) in- , mis- , dis- , non- ; nehumaniškumas inhumanity ; nelaimė misfortune ; netvarka disorder ; neįvykdymas nonfulfil(l)ment ; žr. dkt. su šiuo priešdeliu 1. dll. (prieš dkt. vns., prieš žodį vienas) not a (neiginys ne - neverčiamas); žingsnio toliau! not a step further !; gatvėje gyvos dvasios not a soul in the street ; vienas iš šimto not one in a hundred ; vienas (iš dviejų) neither ; vienas žmogus to nepadarys no man will do that ; karto nemačiau jo I never saw him ; vienas iš jų none of them ; jis nepraleido vienos paskaitos he did not miss a single lecture ; kiek a) not in the least , not a bit (of it) ; b) (prieš aukštesnįjį laipsnį) no , not any ; už ką! not for anything !; 2. jng. žr. neil 1frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Ką reiškia known anglų kalboje?