Per angliškai

per 1. (žymint vietą) through , across ; on ; (virš kliūties) over ; šokti p. tvorą jump over the fence ; žengti p. slenkstį step across the threshold ; eiti p. mišką walk through the forest ; suduoti p. galvą strike on the head ; eiti p. tiltą go over/across the bridge ; vykti į Pietus p. Alytų go to the South via Alytus ; 2. (žymint laiką) in , within ; during ; jis tai padarys p. dvi dienas he will do it in/within two days ; p. karą during the war ; pakalbėti p. pietus have a talk at dinner ; 3. (žymint priežastį) through , because of ; p. klaidą by mistake ; 4. (žymint būdą) by ; (tarpininkaujant) through ; pranešti apie ką p. spaudą make smth known through the press ; aš girdėjau tai p. radiją I heard it over the radio ; 5. (virš saiko) too ; p. šaltas too cold ; tai man p. sunku it is beyond me ; p. daug (su dkt. vns.) too much ; (su dkt. dgs.) too many ; p. maža too little ; (su dkt. dgs.) too few ; p. daug (p. maža) žmonių too many (too few) people ; p. daug (su bdv. ir prv.) too ; to jau p. daug! that's too much !, that's the limit !, that's a bit/little too thick !; 6. priešd. žymint veiksmo kartojimą, atlikimą iš naujo: re- , (over) again , anew ; pergrupuoti regroup ; permalti mill again ; 7. padalijimą, perskyrimą: asunder ; (pusiau) in two ; perskirti separate ; perkirsti cut asunder ; (pusiau) cut (in)to two ; 8. veiksmo kryptį: through , across , over ; perpūti rot through ; perplaukti swim across ; peršokti jump over ; 9. normos viršijimą: over- , too much ; perdžiovinti overdry ; pereikvoti spend too much ; 10. veiksmo persvarą: out- ; perrėkti outcry ; 11. kad veiksmas aprėpia vieną po kito daug daiktų: perskaityti visas knygas read all the books ; 12. veiksmą, keičiantį vietą: somewhere else , arba, ypač jei nurodyta vieta, neverčiamas: perkabinti hang somewhere else ; perkabinti ant kitos sienos hang to another wall ; 13. būklės, formos pakitimą: trans- ; persodinti transplantPer latviškai, lenkiškai
Ką reiškia spicy anglų kalboje?