Prieš angliškai

prieš prl. 1. (žymint vietą) before , in front of ; (priešais) opposite to ; kėdė stovi p. stalą the chair stands before , arba in front of , the table ; jis ilgai stovėjo p. tą paveikslą he stood before the picture for a long time ; p. mūsų sodą opposite our garden ; 2. (žymint laiką) before ; (praeityje t. p.) ago ; p. pietus before dinner ; p. karą before the war ; p. miegą before going to bed ; p. dvejus metus two years ago ; 3. (palyginti su) as compared to ; to ; jie niekas p. jį they are nothing compared to him ; balsų dauguma 40 p. 30 by a majority of 40 to 30 ; 4. (žymint priešingumą) against ; kovoti p. ką fight against smth; p. srovę against the current ; p. sąžinę against one's conscience ; prv. 5. (žymint laiką; + pusdalyvis, padalyvis) before ( + ger); p. išeidamas/išeinant iš namų before going out (of the house) ; p. prasidedant pamokoms before the beginning of the lessons ; 6. (žymint priešingumą) against ; už ir p. for and against ; pro and con ; aš neturiu nieko p. I have nothing against it , I do not mind ; ar jūs nieko p., kad aš rūkau? do you mind my smoking ?; būti p. be opposed (to)Prieš latviškai, lenkiškai
Ką reiškia shell anglų kalboje?