Pripažintas angliškai

pripažintas recognized , acknowledged ; p. faktas acknowledged fact ; p. talentas recognized talent ; visų p. generally/universally recognized ; pripažinti 1. acknowledge , recognize ; pripažinti savo klaidą acknowledge/admit one's mistake/fault ; pripažinti valstybės neutralumą recognize a country's neutrality ; reikia pripažinti it must be admitted ; 2. (laikyti) vote , consider ; filmą visi pripažino vykusiu the film was voted a success ; pripažinti reikalingu consider it necessary , recognize as necessary ; pripažinti (ne)kaltu teis. bring in a verdict of (not) guilty ; pripažinti negaliojančiu teis. nullify ; pripažinti netinkamu karo tarnybai pronounce unfit for active service ; 3. (paskirti) award ; (laipsnį) confer (on); jam pripažino pirmąją premiją he was awarded first prize ; jam pripažino daktaro laipsnį a doctorate , arba the degree of Doctor , was conferred on him

Ką reiškia drugs anglų kalboje?