Perduoti angliškai

perduoti 1. pass , give (over) ; (įteikti) hand (over) ; (šalia sėdinčiam) pass (smth) on ; p. teisingumo organams hand over to justice ; jis perdavė jai laišką he handed her a letter ; perskaitykite tai ir perduokite kitiems read this and pass it on ; p. palikuonims hand down ; p. kamuolį sport. pass the ball ; 2. (pranešti) tell , report ; convey ; p. slaptas žinias pass secret information ; p. sveikinimus convey greetings ; p. kam linkėjimus give/send one's (kind) regards to smb; p. per radiją broadcast ; p. per televiziją televise , show on television ; 3. (turtą, teises) transfer , transmit ; make over ; convey ; (svarstymui) submit ; refer ; p. turtą savo įpėdiniams transmit property to one's heirs ; p. bylą į teismą submit/bring the case to the court , take the matter to law ; p. klausimą kam spręsti refer the question to smb's decision ; 4. (perteikti) render ; 5. (duoti per daug) give/pay too much ; (permokėti) overpay ; 6. el. relayPerduoti latviškai
Ką reiškia eccentricity anglų kalboje?