lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Akis frazeologizmai

1. Akių badymas - įžūlūs priekaištai: Plačios žinios, sakai, - tarė jaunas vyras, - o vienos maž rietynės; kits kitam akių badymas.

2. Akys [ne] duobės - nepatogu, gėda (neduoti) Kaip neduosi, juk akys duobės. Ant jų veseilios mes ne juokais visi viešėjome, - reikai labai juos ir pamyleti.

3. Akių galais - bematant, greitai: Kad ten pat - jie akių galais suveža.

4. Akių gale - 1. kur sutikus, nuolat: Akių gale ji vis mane puola. 2. labai (nekęsti): Nekenčia ji manęs akių gale. 3. bematant, greit: Akių gale jauja sudegė.

5. Akių kaitinimas - gėda: Bus akių kaitinimo prieš žmones.

6. Akių kampučiu - nežymiai: Petras akių kampučiu žvilgterėjo į mane.

7. Akyse kobiniukai - sakoma meluojančiam: Ė, tavo akyse kobiniukai.

8. Akių mestelėjimas - žvilgsnis: Tame mestelėjime akių buvo žymu nemažai atsidėjimo.

9. Akies mirksniu - labai trumpu laiku: Knyga skrenda ant lovos, ir akies mirksniu atsiduriam gatvėje.

10. Akių mirktelėjimu - staiga: Akių mirktelėjimu nuvažiavo.

11. Akies moju - 1. apytikriai: Lygių tarpų neatidėliojau nė su kuo, o sodinau akies moju. 2. tiesiog: Drožk akies moju ant ąžuoliuko.

12. Akių moju - 1. bematant, staiga: Sukilusi banda akių moju nušniūrujusi į kaimyno pievas. 2. tiesiog: Čia jau nebeklysi, eik akių moju, ir rasi.

13. Akių muilinimas - apgaudinėjimas: Tokios jų kalbos tik akių muilinimas.

14. Akių muilintojas - apgavikas: Akių muilintojai, perkūnas juos trenktų!

15. Akies plotu - apytikriai: Akies plotu paskaičiavo - nieko nesvėrė.

16. Akių plotu - 1. kiek užmaityti: Visu akių plotu tušti laukai. 2. savarankiškai: Įprato savo akių plotu elgtis. 3. viešai, akivaizdžiai: Padėjau akių plotu, paims - paims. 4. tiesiog, nekreipiant dėmesio į kryptį: Ėjau akių plotu, ale radau namus.

17. Baltą akį turėti - pykti: Baltą akį turėjo pirmininkas, ale teisingas: davė šieno.

18. Bloga akis - tariama galia pakenkti žiūrėjimu: Jisai atžindulys, jam gyvuliai nesiseks, jo bloga akis.

19. Didelės akys - godus: Nei jūs norit, nei ko, tik akys didelės.

20. Dryžos akys - girtas: Negerk daugiau, jau ir taip akys dryžos.

21. Geras akis turėti - nesigėdyti, drįsti: Tau jau žmogus geras akis turi, visur prieis.

22. Gerų akių - įžūlus: Tai gerų akių - tiek priskolinau, ir dar prašo.

23. Akys ilgos - apie gobšą: Kad jis visada toksai - akys tokios ilgos.

24. Kaupinos kays - pakanka: Kad aš galėčiau taksiuką įsigyti, tai man kaupinos akys.

25. Kreiva akimi - šnairomis: Susipykę - nė kreiva akimi nepasižiūri.

26. Pilnos akys - užtektinai, gana: To darbo tai pilnos akys, negali apsigint.

27. Plačios akys - 1. apie pastabų: Svečios akys plačios. 2. daug norintis: Nieko nepadarysi, kad toks žmoguas gymis. 3. Daug darbo turintis: O man plačios akelės per visą rytą.

28. Svetimos akys - pašalinis: Be to, čia ir nuo svetimų akių saugiau, jei kas iš pašalaičių netikėtai užbėgtų su kokiu reikalu.

29. Šlapios akys 1. apie nelaimę: Man arklys nuklimpo, man ir akys šlapios. 2. labai daug (darbo): Jam darbo - net akys šlapios.

30. Šlapiomis akimis - girtas: Parvažiavo šlapiom akim - nereikės jam nė sėt.

31. Šviesios akys - apsišvietęs: Kaip negražu, gali padyvyti - arbata be sviesto, plika mėsa, sūris ir juoda duona... Čia, matyti, šviesesnės akys.

32. Akyse tamsu (žalia) - baisu; silpna: Iš mūsų arklių dar neėmė, bet nuo tokios žmonių aimanos net akyse tamsu. Man šiandien taip negerai, tik akyse žalia.

33. Tomis pačiomis (vakarykštėmis, vienomis) akimis - nemiegojus: Iš vakarykščios tomis pačiomis akimis. Kad nors truputį būtų tekę pamiegoti, o dabar vakarykštėm akim - labai sunku. Vienomis akimis parvažiuosime į namus.

34. Viena akimi - apgraibomis, paviršutiniškai: Viena akia mato, visa burna šneka.

35. Akis apdergti - padaryti gėdą: Kad sau sau, ale ir tėvams akis apdergė.

36. Akis apdumti (apmauti, apmuilinti) - apgauti: Jis nori man tik akis apdumti. Neimk tu tos nedorelės, žegnokis tu nuo jos, nesiduok akių apmauti. Mes negalime duoti akių apmuilinti!

37. Akis apsipilti - nusigerti: Jis taip ir ieško apsipilt akis.

38. Akis aptekti - daug turėti: Mėsos - akys aptekusios.

39. Kad ir akys apteko - labai iškoneveikė: Tik Dūdjonis pažadėjo „tiems velniams“ duoti, kad jiems ir akys apteks.

40. Akis atidaryti - padėti suprasti: Dabar tamsta man akis atidarei.

41. Akis atkasyti - 1. pamokyti: Atkasėm savo vaikui akis - vis nebus toks žemės kurmis, kaip mes. 2. pragudrėti: Jis jau yra akis atkasęs.

42. Akis atkišti - nejaučiant gėdos, ateiti: Kaip jinai ten atkiša akis, visaip prilojus!

43. Akių aptlėšti negalėti - labai žavėtis: Ina negalėjo atplėšti akių nuo Artūro.

44. Akis atsikrapštyti - 1. pasidaryti akylam: Juk ar tai jau kas, jeigu gaspadinė pasakė atsikrapštyti akis, nebūti miego pūcei ir nedirbti kaip antrininkei. 2. prasilavinti: Ano visi vaikai buvo atsikrapštę akis.

45. Akys atsimerkė - pasidarė palankus: Šiaip ar taip, jos akys būt atsimerkę, jei ne tas Algirdas.

46. Akims atsišviesti - pasiskaninti: Vis sviesto kruopelė - bus akim atsišviesti.

47. Akys atsivėrė - suprato: Akys atsivers, kai bus per vėlu.

48. Akis atsišviesti - nustebinti: Kai aš pasirodysiu, tai visiems atšviesiu akis.

49. Akys atšvito - 1. rūpestis praėjo: Tai jau, ačiū dievui, visų Kižų akys atšvito. 2. prapruso: Atšviito svietui akus: viską žino, viską supranta, skaito.

50. Akis bandyti - 1. būti akivaizdoje: Bado akis, ir nemato. 2. būti aiškiam: Bet kai vargai ir nelaimės akis bado, nė sutikimo nėra. 3. priekaištauti: Ėmė svetimi žmonės akis man badyti, tur būt, reikės naują nupirkus įkalti.

51. Akys baidosi - labai biauru: Ko akys baidosi, rankos nudirbs.

52. Akys bąla - girtauja: Aš numanau: kad šiame laike nėra namie, tai jau akys baslta.

53. Akis balinti - piktai žiūrėti, baltakiuoti: Jei kas netinka, sakyk, bet akių nėr ko balinti.

54. Akys bijo - apie labai gražų: Tokios puikios šukos, kad akys bijo.

55. Akis blandyti - blaškyti miegus, prabusti: Jie ėmė žiovauti, akis blandyti, galvas kelti.

56. Akis blizginti - gėdinti: Kai man žmonės akių neblizgina, tai ir aš nieko nesakau.

57. Akis braižytis - purkštauti, užgaulioti: Viens prieš kitą šokinėja, kaip katinai šerį stato, akis braižosi, purkštauja.

58. Kur akys buvo - sakoma, per vėlai pastebėjus kieno nors ydą: O tu, nemeigėli, kur tavo akys buvo, kai lindai?

59. Akimis dalintis - žvalgytis: Matydamas, kaip mergšės tarp savęs akimis dalinasi, pats suskubo.

60. Akis deginti - 1, gėdinti: Dėl netikusių vaikų visi man akis degina. 2. jausti gėdą: Kam man vis akis deginti, eik pats.

61. Akis degti - gėdintis, jausti gėdą: Na, na! - sakau, - neįbriskim į kokią košę: susirinkimas poniškas - reikės akis degti.

62. Akys dega - labai nori: Kai pamato vaikas kokią cackutę, rodos, net akutės dega.

63. Neturėti kur akių dėti; kur akis dėti - labai gėdintis: Veronika, jausdama jo žvilgsnį, neturėjo kur dėti akių.

64. Akis draskyti - įžūliai kieno akivaizdoje kalbėti: Petrui kiekviename žingsnyje akis draskė.

65. Akis dumti - apgaudinėti: Aš manau, kad jie tik akis dumia.

66. Akį durti - 1. būti akivaizdoje: Duria akį, ir nematai. 2. pavydėti: Pamotei duria akį, kad ta bagota.

67. Akį džiūti - žiūrint negauti: Ji paviršių prisigraibo, valgo, o aš akį džiūstu.

68. Akis ėsti - skaudinti: Šit dar vienas rasos lašas, kurs ... Baigia akis ėsti.

69. Akis gadinti - -vilioti: Paimk nuo stalo obuolius, jie čia visiems tik akis gadina.

70. Akis ganyti - gėrėtis: Kad nori, ir tu gali į ją akis ganyti, kas tau neleidžia.

71. Akimis ganyti - 1. stebėti (žavintis, prižiūrint, sekant): O jis savo akimis gali ją ganyti iki valios. 2. priekaištauti: Kad tave svietas ganytų akelėmis.

72. Akimis gaudyti - žvilgčioti, norint patikti, vilioti: Ta merga tokia viliūkė, kad akimis gaudo vyrus.

73. Akį gelti - pavydėti: Visiems gelia akį, žiūrint į tokį arklį.

74. Akimis gerti - godžiai sekti, grožėtis: Sugrįžusi motina akimis gėrė sūnų.

75. Akį glostyti - žavėti: Akį jų glostė lyriškos Nemuno apylinkės.

76. Akis įbesti - įdėmiai pažvelgti: Staiga vėl įbedė į mane akis ir paklausė.

77. Akis įdėti - išmokyti: Juos visus išmokslino - akis įdėjo.

78. Akis įdurti - įdėmiai žiūrėti: Mes visi, akis įdūrę į jį, stovime.

79. Akis įgauti - išprusti: Pavasariui atėjus, iškeliavo Stepono sūnūs svetur pasižiūrėti, kaip sakoma, akių įgauti.

80. Akis įsmeigti - įsistebeilyti: Įsmeigęs akis į Gruzdžių trobas, duodavo armonikai valią.

81. Akis išbadyti - akivaizdžiai įrodyti išplūstant: Išimk metriką ir išbadyk jiems akis.

82. Akis išdegti - užsitraukti nešlovę: Ko lendi, kur nereikia, dar akis išdegsi.

83. [kaip] akis išdegus - 1. labai susijaudinus (ką daryti): Puolė čia, puolė ten, ir stovi kaip akis išdegęs - nežinai, nuo kur pradėti. 2. labai skubant, geitai (ką daryti): Atpuolė akis išdegęs, aš jau maniau, kad kokia nelaimė atsitiko.

84. Akis išdergti - užtraukti nešlovę: Toki biauri merga, man akis išdergė.

85. Akis išdraskyti - išplūsti: Aš jai ir akis išdraskysiu sutikus.

86. Akis išėsti - įkyrėti, nusibosti: Mums jau ir akis košė išėdė, ale gi mūsų košinis - virk ir virk.

87. Akis iškišti - trumpam laikui išeiti: Oras - kad akių negali iškišt.

88. Akis iškrimsti - užgraužti: Man ana ko akių neiškrimto.

89. Akis išmaišyti - apmušti: Grėte, aš norėčiau, kad tu rėktum, kad tu, paėmus samtį, išmaišytum jiems akis.

90. Akis išplėsti (išpūsti) - labai nustebti: Taip norisi būti namie, oi, taip norisi! Išplės akis Grytutė!

91. Akis išpūtus - 1. labai smarkiai (ką daryti): Prie tėvo dirbk akis išpūtęs, o kito negausi. 2. atidžiai (žiūrėti): Klausyk ausis pastatęs ir žiūrėk akis išpūtęs.

92. Akis išsibadyti - išsiplūsti: Viena kitai akis išsibadė, vis greitai, vis skubinai nė atsakymo neklausydamos.

93. Akis išsprogdinti - labai nustebti: Akis išsprogdino, nuduoda, kad nieko nežinanti.

94. Akis išsvilti - patirti gėdą: Per daug pulsi, akis išsvilsi.

95. Akis iššluostyti - apgauti: Žiūrėk, kad tau akis neiššluostytų.

96. Akis ištempus - labai skubiai: Akis ištempus lėksi namo.

97. Akys ištįso - prailgo (laukti): Jonienei iki vakaro ir akys ištįso, saulės laidos belaukiant.

98. Akis ištvilkti - patirti gėdą: Veizėk, kad akis neištvilktum.

99. Akis išversti - labai nustebti: Baltrus išvertė akis ir norėjo eiti, bet Kastė jį sulaikė.

100. Akis išvertus - 1. labai skubiai, smarkiai (ką daryti): Neik akis išvertęs, bet vaikščiok po valiai. 2. įžūliai: Meluoja akis išvertęs.

101. Akys išvirto - labai nustebo: Akys išvirto, kai sužinojo.

102. Akis išžiūrėti - ilgai stebėti: Akis išžiūrėjau, jų likimą, jų gyvenimo sąlygas stebėdama...

103. Akis kabinti - įkyriai reikalauti: O tu pats ką gi veiksi! Ginkis! Visom keturiom - akis kabink.

104. Akis kaisti (kaitinti) jausti gėdą, gėdintis: Anie kalti, o tu akis kaisk! Taip apsikiaulinęs, dabar kaitink nuo žmonių akis.

105. Akis kamšyti - priekaištauti: Jis paskui man tik akis kamšys ir kamšys už tą auksiną.

106. akis kapoti - užgaulioti: Tu man akių nekapok!

107. Akis kėsti - priešintis: Tu iš mažų dienų prieš mane akis kėtei.

108. neturėti (nebūti) kur akių kišti - apie labai besigėdinantį: Dabar iš gėdos neturi akių kur kišti. Vai kiek sarmatos turėjau, kad nebuvo kur akių kišti!

109. Akis krapštyti - neduodi ramybės, vis primenant: Atiduok užmokestį, aš nenoriu, kad man akis krapštytų.

110. Akį kumpinti - skersakiuoti, pykti: Tai ko čia tą akį kumpini, ką jau padariau?

111. Akimis laidyti - stebėti: Kur tik einu, jis vis mane akimis laido ir laido.

112. Akys lenda - ima pavydas (žiūrint): Lenda viesiems akys į mano telyčią.

113. Akys lenda (lipa) iš kaktos - sakoma, smarkiai ką darant: Taip dirbau nuo pat ryto, kad akys iš kaktos lindo.

114. Akys limpa - 1. malonu žiūrėti: Širdžiai tinka, ir akys limpa. 2. norisi miego: Negaliu daugiau skaityti - akys limpa.

115. Akis lupti 1. daryti sarmatą: Lupa akis prieg svečio ažu itus pinigus. 2. ginčytis, prieštarauti: Regi, kaip prieš tėvą akis lupa.

116. Akis lupti iš kaktos - būti priekabiam: Ji baisiai biauri - viesiems akis lupa iš kaktos.

117. Akimis matant - greitai, bežiūrint: Jis gerai daro: tą kripę akim matant padarė.

118. Akys mato katę - norisi miego: Vaikų akys jau katę mato.

119. Kur akys mato - bet kur (eiti): Dar šiandien nusispiautau, mestau visa ir eitau, kur akys mato.

120. Akį merkti - duoti ženklą: Akį merkia, kad eičia su jais.

121. Akį mestelėti; akimi (akimis) mesti - trumpai pažvelgti: Mestelėk biškį akį ant to žmogaus. Kur tik akimi meta, ten kaip jūrės liūliuoja banguoja priešų minios.

122. Akį mesti - 1. patikti: Aš gi tau sakiau, kad ji į tave akį metė, - toliau juokavo Petryla. 2. trumpai pažvelgti: Akį metė, ir viską žino.

123. Akis mėtyti - dairytis: Ot vaikas, jei įėjo trobon, tai ir mėto akis visur.

124. akimis mėtyti - meiliai žvilgčioti: Akimis tik mėto mergučės, kur vyrai - tikri juokai.

125. Akis muilinti - apgaudinėti: Na, mat, išsigando caras atsišaukimų ir uždraustų raštų, tai ir muilina žmonėms akis!

126. Akimis anrdyti; akis narstyti - koketuoti: Tai smarki boba: tik akimis nardo, tik vilioja tuos vyrus.

127. Akių neatitraukti (neatplėšti) gėrėtis, žavėtis: Užtat ir taviškiai ponai nuo mūsų Palmutės ir akių negali atitraukti.

128. Akių neganyti - nesivaržyti, nebūti gėdai: Tokia boba akių neganys, kaip jai užeis, taip ir papils.

129. Akių nekreipti - nesidomėti: Prižadu tau į visų tų dūdučių - lupučių kalbas, pliauzarojimus nebekreipti akių...

130. Ir akių nematyti - visai nesusitikti: man magistro ir akių neteko matyti.

131. Akių nemerkti - nenusileisti, savo laikytis: Kaziokas akių nemerkia, kas jam prisklauso, turės atiduoti.

132. Akių nenukreipti (nenuleisti) - stebėti (žavintis): Ji visą laiką beveik nenukreipia akių nuo Martyno.

133. Akių nenumesti - 1. žiųrėti (žavintis): Toji mergiotė tai akių nenumeta nuo Prano. 2. rūpestingai saugoti: Nenumesk akių - kruopos nubėgs.

134. Akių nerodyti - visai neateiti: Ganot po mano ganyklas, ar girdi, o pasirokuoti šaukiami nė akių nerodote!

135. Akių nesaugoti - žiūrėti į ką netinkama: Bet kitą šeštadienį, per išpažintį, jis prisipažinęs dvasios tėvui „nesaugojęs akių, žiūrėjęs nepadorių paveikslėlių“.

136. Akis nešti - ateiti, rodytis (gėdijantis): Skolos neatidaviau, kaip reik akis nešti?

137. Kur akys neša - bet kuria kryptimi, bet kur (eiti): Tu pats džiaukis vietą turįs ir veizėk, kad kuomet, drapanas susirinkęs, nespruktum, kur akys neša.

138. Akių neturėti - nepamatyti kieno prastumo: Ar tu akių neturėjai, kad su tokiu susidėjai?

139. Akimis netikėti - stebintis: Žiūriu ir akimis netikiu. Stovi Elena su savo nosele kaip lepšiukas.

140. Akių neužsirišti - visur tikti, nebūti gėdai: Rimta buvo Magdė, nenupuvusius nagus turėjo: ką paėmė, tą padirbo, niekur akių neužsirišo.

141. Akimis nuglostyti - nužvelgti žavintis: Nuglostė gerai akimis jis mane.

142. Akys nušvito - nudžiugo: Paskui padavė žinią, tai dabar jam akys nušvito.

143. Akis pabadyti - 1. pasakyti teisybę (tiesiai); Aš jai pabadysiu akis, kai ateis. 2. pagėdinti: Jis jam pabadė akis prie žmonių.

144. Akis pabalinęs - 1. įpykęs, įsiutęs: Tu, tu! Dar čia man pradėk, to betrūko... - šaukia, akis pabalinęs, - nosį nusišluostyk, paršeli! 2. girtas: Eina artyn, pabalinęs: aš nei gyva nei mirus.

145. Akys pabalo - net silpna pasidarė: Mano akys pabalo, išgirdus tokį pasiaiškinimą.

146. Akis padėti - grožėtis: Kur gražus daiktas, ten visų akys padėtos.

147. Akis paimti į rankas - gerai pasižiūrėti: Paimk akis į rankas, ir rasi.

148. Akis pakabinti - įdėmiai žiūrėti (grožintis): Jau ta Onelė tai visą vakarą tiek pakabinusi akis ant jo, kad net negražu.

149. Akis pakarti - tykoti, norėti gauti: Tokie svetimtykiai, tik akis pakorę ant svetimo.

150. Akis pakelti - 1. pažvelgti gėdinantis: Užteks jau. Ryt negalėsim į žmonės akių pakelti. 2. pažvelgti prižiūrint: Išėjęs akis pakelk, kur vištos.

151. Akis panerti - 1. žinoti saiką: Gerk ir akis panerk. 2. mirti: Maža valgius, nemiegojus, akis tuoj panėrė.

152. Akis papenėti - 1. tik pasižiūrėti (nieko negavus): Nuėję tik akis papenėjom (valgyti negavome). 2.pasigrožėti: Svetur važiuoja savo akių papenėti.

153. Akis papūsti - labai nustebti: Tie tik papūtę akis, išsigando.

154. Akis parodyti 1. trumpam užeiti: Vienąkart parodė akis, ir nebėr. 2. ateiti (nesigėdint): Reikia geram kiaulei būti, kad po visko drįstų akis parodyti.

155. Akis paspirginti - pajusti gėdą: Tegul vadai paspirgina akis!

156. Akis pastatyti - 1. atidžiai pažiūtėti: Į šitą mergaitę visi akis pastatė. 2. supykti, pasipiktinti: Pulkininkas, pastatęs akis, tik šaipėsi, klausydamas Gustavo nuomonės. 3.nustebti: Kad senovės žmonės atsikeltų, akis pastatytų.

157. Ne akiai patepti - visai (nėra): Nėra nė akiai patepti.

158. Akys pažaliavo - teko pavargti: Iki nurausim linus, akys pažaliuos.

159. Akis pažibinti - padaryti gėdos: Vienas sūnus išėjo šunims šėko piauti, pažibins akis ir kitas...

160. Akis perkelti - nubusti: Perkėliau akis: o ana prie lovos bestovinti.

161. Akis perversti - 1. piktai pažiūrėti: Pervertė akis, paveizėjo, vaikai kaip šaute nušovė! 2. užpykti: O jau anas tuoj akis perverčia.

162. Net akys plasta - apie labai norintį ko: Daboju (žiūriu) išalkęs, kaip ponas valgo, net akys plasta.

163. Akis plėšyti - norėti ką svetimą: Ant kito gero akių neplėšyk, kitam laimės nepavydėk.

164. Akis plėšti - koneveikti , bartis, ginčytis: Visomis keturiomis plėšia akis kievienam, kuris papeiktų darbus jo sūnelio.

165. Akis plikinti - gėdinti, iškalbėti: Jau susilaukėm, kad per kiemą negalima bus pereiti. Visi akis plikina.

166. Akis pikti - gėdytis: Dėl tavęs aš neisiu akių plikti, pasiik pati!

167. Akimis pliskinti - vilioti: Biauri merga: taip ir pliskina akimis tuos vyrus.

168. Akis prablaškyti - pamokyti: Išmokė ne vieną skaityti, rašyti gimtąja kalba, akis prablaškė.

169. Akis pralupti (praplėšti) atsibusti: Kai tik pralupė akis, tai ir lenda nesisprausęs valgyti kaip kiaulė.

170. Akys praplato - labai nustebo: Ir akys praplato: kai padėjo ant stalo tūkstantį rublių.

171. Akis prasiplėšti (prasitrinti) - pasimokyti, išprusti: Kai parūps, tai ir akis prasiplėš. Bet visgi tėtušėli, kad ir mūsų vaikas biskį prasitrintų akis.

172. Akys prašvinta - pasidaro linksmiau: Kai ateinu pas jus, tai man ir akys prašvinta.

173. Akis pratrinti - 1. pabusti (apie miegalių): Akių nepratrynęs, į ėdalą lenda. 2. išmokyti: Juk ne aks kitas, tk Petras ir jai pratrynė akis. 3. pasidaryti sąmoningam: Ne, tas milijonas dar nėra visai akių pratrynęs, dar jie klaidžioja tamsumoj.

174. Akis pridumti - apgaule patraukti į save: Matyt, ir tau pridūmė akis Lamsargis.

175. Akis pririšti - žavėti: Nepaprastas skonis ir spalvų suderinimas rište pririša akis.

176. Akis prisipilti - prisigerti: Atsibaldė akis prisipylęs ir perdrybsojo per naktį.

177. Akis prisvilinti - labai gėdintis: Jau akis gerai prisvilino motina dėl sūnaus vagies.

178. Akys raibsta - 1. sakoma, smarkiai ką darant: Ir tu dar dirbsi pas Liaudžemį, kad tau ir akys raibs! 2. daug: Kad prisirinko žmonių - akys raibsta!

179. Akį rėžti - 1. būti gerai matomam, išsiskirti: Toji elegancija ypač rėžė akį visuotinio neapsakomo skurdo fone. 2. netikti: Jos apsirengimas labai akį rėžia.

180. Akimis ryti - godžiai sekti (grožėtis): Sakyk, panele, kur būsi lankius šaulių mokyklą? Arba kur tarnavai kariuomenėj? - klausė prisispyręs Gustavas, akim rydamas merginą.

181. Akis skvarbyti - prikaišioti: Pasiimk tuos pinigus, kad man žmonės akių neskvarbytų.

182. Akys slysta - gražiai, viliojančiai atrodo: Parsivilko didžiausią ryšį linų, neverptų ir suverptų, akys slysta žiūrint, kaip tik šilkai!

183. Akis spiginti - žiopsoti prilindus: Nespigink akių, - varydavo mane šalin.

184. Akis spirginti - 1. gedinti: Kaip tu gyvensi su žmonėm, akis spirgins kožnam žingsny. 2. gėdintis: Reikės akis spirginti.

185. Akys sprogsta - sakoma, ką sunkiai darant: Tavo ir akys sprogsta, tą akmenį keliant.

186. Akis statinėti - prieštarauti, pūsti, didžiuotis: Bet jis mūsųduoną valgo ir algą ima, dar velnias akis statinėja.

187. Akis statyti - 1. ginčytis: Negražu prieš tėvą akis statyti. 2. dvėsti: Nueinu, žiūriu - paršas jau akis stato.

188. Akyse stotis - prisiminti: Stojos jos akyse jaunystės dienos.

189. Akyse stovėti - visą laiką lįsti į galvą, nenoromis prisiminti: Vienok ilgai tasai žmogus mano akyse stovėjo - kaip koks kirminas man krūtinę ėdė.

190. Akis sudėlioti - visus į mokslus išleisti: Gera buvo pamotė - žiūrėk, svetimiem vaikam akis sudėliojo.

191. Akis sudėti - miegoti, užmigti: Tik sudėjau akis - ir atėjo manęs kelti. Dėdelė visą naktį nė akių nesudėjo.

192. Akis sukti - nusigręžti: Kai pamato mane, akis suka.

193. Akį suleisti - užmigti: Akį suleisti nedavė.

194. Akys sulindo į kaktą (pakaušį) - sulyso: Sulįstų ir tau akys į kaktą, kad taip gyventum, kaip aš.

195. Akis sumainyti - numigti: Reikia eit akis sumainyt - antra naktis nemiegojus.

196. Akis sumerkti (sumesti) - užmigti: Vėl jį šaukiau, išblaškiau jo neramius sapnus ir jau pats akių nesumerkiau iki pat ryto.

197. Akim sumesti - aprėpti, apimti (žvilgsniu): Jau ir išaugo didelė pupelė, jau akim negalima sumesti.

198. Akis sunerti - prisnūsti: Tik sunėriau akis, girdžiu - kas rėkia.

199. Akimis suvalgyti - apie labai ko norintį gauti: Įmanytų - akimis suvalgytų!

200. Akys sužėruoja - pavydi: Tau geriau - tai jau ir sužėruoja akys.

201. Akimis sužiūrėti - sakoma, esant ko nors valgomo labai nedaug: Mėsą akim sužiūrim, nevalgom nė vienas.

202. Akis svaidyti - koketuoti: Šepetienė, kiek sumišus , taiso plaukus, sagutes, Nina svaido akutes.

203. Akis svilintis - 1. priekaištauti: Tikiu, kad „Žiburėlis“ tas niekad neužges, kad visados svilins akis mūsų aptingusiems vyrams. 2. gėdinti: Visi pirštais badydavo, akis svilindavo. Pasiskandinti norėjau.

204. Akys svyla - darosi gėda: Man akys svyla, kai jis pasakė.

205. Akimis šaudyti - viliojančiai žvalgytis, dairytis: Vyras knisis po žemę, o jo ponia šaudys akimis į vaikius!

206. Akis šerti - grožėtis: Visiems buvo akis šerti iš tų juokų darymo.

207. Akis šipinti (šutinti) - gėdintis, jausti gėdą: Gerai biaurybei, tegul šipina akis.

208. Akį traukti - žavėti, patikti: Toks ūkis kiekvienam akį traukė, o pažvelgus į sodo vaisius, net seilė dryko.

209. Akį trinti - stebėtis (pažinus ką): Toji žiūri, akį trina - piemenėlės nepažino.

210. Akis trinti - 1. gėdintis, drovėtis: Jis netrins akių ant teismo, paliudys. 2. mokytis, lavinti: Niekas ten akių netrynė - tik dirbti dirbti.

211. Akis turėti - gerai matyti: Ačiū dievui! Dar ir mes turime akis.

212. Akyje turėti - būti numačiusiam: Paskui tik taip sau paklausė, ar Vilius jau turįs aky kokią mergelę.

213. Akyse turėti - saugoti: Kad su tom vyšniom nėr rodos, turėk ir turėk akyse tuos špokus.

214. [gerą] akį turėti - jausti simpatiją, mėgti: Kas ant ko turi akį, tas už tą ir palaiko. Bet kad ir vyskupas, girdėjau, ant jo geros akies neturi.

215. [kreivą] akį turėti - pykti, nepasitikėti: Aš ant tavęs turiu akį, tai į kailį gausi nuo manęs. Sako, esą, nuo to laiko turįs jis ant Stasio kreivą akį.

216. Kur akis turėjo - apie ko nors prasto nematantį: Kur tiktai tas Daugiukas ir turėjo savo akis.

217. Akis tvilkyti - išsikalbėti, gėdinti: Man akis tvilkė, kad nepakėliau muzinkantų per vestuves.

218. Akis užberti smėliu - palaidoti: Ten pat naktį, tuose pačiuose krūmuose, užbėrėm jiems akis smėliu... Suguldėm brolių kapinėse.

219. Akis uždrėbdinėti - tiesiai sakyti (ką nemalonaus): Jis kožnam taip akis uždrėbdinėja.

220. Akis uždumti - 1. apgauti: Šiandiej tau nepasiseks jam akys uždumti. 2. pasigerti: Viršininkas norėjo užeiti į geresnį viešbutį, tik nepasisekė, ner per daug buvo uždumtos akys.

221. Akis užknisti - apgauti: Man akių neužknisi.

222. Akis užlopyti - aštriai pasakyti: Užlopyk akis, ir nutils.

223. Akis užmerkti - 1. užmigti: Metai slinko, skausmai augo, neduodami dieną laisvai atsidusti, naktį ramiai akių užmerkti. 2. nekreipti dėmesio: Šis raštas man pasako, kiek daug negerovių pas mus slypi ir kad mes negalime prieš jas akių užmerkti.

224. [amžina] akis užmerkti - mirti: Lovelėj gulėdama, viskuo dar pasirūpina, o kai užmerks akeles kas man beveizės?

225. Akį užmesti - 1. žvilgtelėti (meiliai): Prie bobos, dėdė, visa globa - juokėsi bobelės, - bent yra ant ko akį užmesti, pasimeilinti. 2. pažiūrėti (prižiūrint): Retkarčiais užmesk akį, kad gyvuliai į javus nesueitų.

226. Akis užpilti - 1. nugirdyti: O paskui Kvaukė ėmė ir užpylė akis tiems ponams, tai jie tik taip darė, tarsi ieškotų. 2. nusigerti: O tu kasdien prisilakęs, kasdien akis užpylęs karčemoj.

227. Akis užpilti migla - niekų pripasakoti: Durniem akis migla užpila, tie ir tiki.

228. Akis užrišti - priekaištauti: Neturi kuo apvilkti, nerodyk nė žmonėms... Bet ne, vis tik ant ginčo, by tik man akis užrišti.

229. Akis užsikrėsti 1. įsižeisti, supykti: Pamesk loti, matai, kad jau užsikrėtė akis. 2. prisidaryti vargo: Jam pasakei, tai tik akis užsikrėtei.

230. Akys užsimerkė - mirė: Kai mano akys užsimerks, - sudejuoja Maceikiėnė, - nebesužiūrės tėvo nė Urtė.

231. Akis užsipilti - nusigerti: Šis, akis užsipylęs ir dūkiu svyridinėdams, dar būrų giria vagystę.

232. Akis užspausti - numarinti: Ir badas, juos gana kankinęs, pasigaili ir užspaudžia pagaliau akis.

233. Akis užspiauti - aštriai pasakyti: Nenoriu tik akių užspiauti.

234. Nors akis varyk iš kaktos - 1. jokiu būdu: Nors akis iš kaktos varyk, kaip nesako, taip nesako. 2. priekaištingai žiūrėti: Numano, kaip pažįstami ir nepažįstami varstys ją dabar akimis, kam ji išdrįso eiti prieš visų nusistatymą.

235. Akis vartyti - 1. stebėtis: Tai ko dabar čia akis vartai, manai, kad nežinau, ką pati primalei! 2. norėti patikti, įsiteikti: Kad ir vartė akis, bet anam nepatiko.

236. Akys varva - pavydi: Varvės jiems akys, kai pamatys, kad Balys gerai gyvena.

237. Akis versti - smarkiai gintis: Boba akis verčia, kad ji neėmė.

238. Akį (akis) verti - žavėtis: Vos perėjo smarkus lietus. Dangaus rasa atsigavę, medžiai ir žolės net akis vėrė savo žalumu.

239. Akimis vesti - sekti: Jį ir vesk akim, kai įeina į seklyčią.

240. Kur akys veda - nekreipiant dėmesio kur, bet kur (eiti): Vai, kad čia dabar būtų Petras! Eitų su juo, kur akys veda.

241. Akys verda - labai rūpi (apie smalsiai žiūrintį): Ir į parėdus akys verda.

242. Akys žaibuoja - labai pyksta: Tu tik tylėk, juk matai, kad jau akys žaibuoja.

243. Akys žaliuoja - sakoma, smarkiai ką darant: Aš keliu, kad ir akys žaliuoja, o ans tik rankas pridėjęs laiko.

244. Akis žardyti - užgaulioti: Tai dar tau akių niekas nežardo.

245. Akimis žibinti - tykoti, norint gauti: Vaikai nori vagyti, tik akimis žibina.

246. Akis žibinti - gėdintis: Nėr ko nė žmogui paduoti valgyti: prisėjo žibint akis.

247. Akimis žiūrint - bematant: Daug muilo išeina, akim žiūrint.

248. Ant akies - tiksliai nežinant kelio (eiti): Ėjau ant akies ir pataikiau.

249. Ant akių - akivaizdoje: Paslėpiau visus savo sūnaus drabužius, kad man ant akių nebūtų.

250. Ant keturių akių - esant dviese, slapta: Ant keturių akių pasišnekėkim.

251. Ant akių drėbti - demonstratyviai numesti, grąžinti: Nuėjęs drėbiau pinigus ant akių ir išėjau.

252. Ant akių lipti - daug būti: Audeklai lipa ant akių (daug reikia austi)

253. Ant akių stovėti - būti matomam: Nebijok, man tos vištos ant akių stovi.

254. Ant akių turėti - prižiūrėti, saugoti: Tą vaiką dar reik turėti ant akių.

255. Ant akies užleisti - įsigerti: Jis jau gerai ant akies užleidęs.

256. Aplink akis - netolimais: Šuva sukina aplink akis, neina toliau, kiškio neieško.

257. Dėl akių - fiktyviai, formaliai, nuduodant (ką daryti): Iš pinigų, prisiųstų dezinfekacijai, paviečio išleista šiek tiek dėl akių.

258. Į akį - 1. patinka: Jei vien kitam į akį, tai ir darykit vestuves. 2. tiesiai, atvirai: Kai ėmiau viską dėt į akį, kad nepatiko jai.

259. Į akis - tiesiai, atvirai: Nors jai stačiai į akis ir niekas nieko nepasakė, tačiau ji negalėjo nepastebėti kitas kambarines į ją šnairuojant,

260. Akis į akį - 1. tiesiai, atvirai: Jau retai kada jiems tenka eiti į lažą ir akis į akį susidurti su ponu, prievaizdu ir tijūnu. 2. vienas prieš kitą: Susitiko akis į akį ir išsiaiškino.

261. Kas (kam) į akį - nerūpi: Kas tau į akį, kad aš daug valgau!

262. Į akį dėti - smagiai numigti, miegoti: Buvau pavargęs - dėjau į akį mažne lig pietų.

263. Nors į akį dėk - labai gražus: Gražumas - nors į akį dėk!

264. Į akį dribti - patikti: Jam Zosė baisiai į akį drimba.

265. Į akį duoti - miegoti: Apsisuko ant kito šono ir vėl davė į akį - suprast, miegojo toliau.

266. Į akį durti - patraukti dėmėsį: Šiaip miestelyje dūrė į akį daugybė brezento sienų, ištiestų ūkininkų kiemuose, dvaro sodybose.

267. Nors į akį durk [pirštu] - labai tamsu: Lauke nieko nematyti, nors į akį durk. Tamsu, nors pirštu durk akin.

268. Į akį [į]durti - 1. tiesiai parodyti: Kad jau įduri į akis, tik tada jin pamato. 2. tiesiai pasakyti: Jis ką žino, visa į akis duria.

269. Į akis kristi - atkreipti dėmesį: Pirmiausia į akis įkrito jo nešvarumas.

270. Į akį įkristi (įlįsti) patikti: Ji man taip įkrito į akį, kad niekaip užmiršti negaliu.

271. Į akis įsilįsti (įsistoti) - įkyriai prilindus žiūrėti: Ko dabar įlindai į akis - traukis šalin.

272. Į akis įstrigti - patikti: Įstrigo į akis ta mergelė.

273. Į akį (akis) kabintis (kibti) - siekti muštis, lįsti, pulti: Nekibk tu jam į akis, ba kai gausi!

274. Į akį kirsti - numigti: Pavalgęs kirsiu į akį.

275. Į akis kišti - primygtinai rodyti: Turės kokį nieką - ir kiš į akis.

276. Nors į akį kišk - apie labai švelnų: Švelnumas, nors akin kišk!

277. Į akį krauti - miegoti: Ar dar vis krauna į akį tėvas?

278. Į akį kristi - 1. patikti: Ta mergina krint į akį. 2 atkreipti dėmesį: Be to, krito į akį visi trūkumai ir apsileidimas, nors visur buvo prieš švente pašluota.

279. Į akis lipti - prišintis: Dykas vaikas, lipa tėvui į akis.

280. Į akis įlisti - 1 įkyrėti: Bet ji ir dabar stengiasi per daug nelįsti į akis. 2. stengtis patraukti dėmesį: Zosikė klausydamos tik seilę rijo ir lindo Petronei į akis.

281. Į akį mesti - miegoti: Gulk ir mesk į akį.

282. Į akis nesirodyti - visai neateiti: Reikėjo tai jį įšuns dienas padėti, kad nė į akis daugiau nesidorytų.

283. Į akis paspirginti - papriekaištauti: Nunešk ir paspirgink į akis už tokį laikrodį (prastai sutaisytą)

284. Į akis pažiūrėti - imti grėsti: Kai vargas mums į akis tiesiog pasižiūrės, jau tuomet... Tuomet stengsimės visi drauge, kaip įmanydami, gelbėtis...

285. Į akį pilti (plėšti) miegoti: Parvažiavau nuo pieno ir pyliau į akį.

286. Į akį pulti - patitki: Abiem jautis labai puolė į akį, ir jie susitarė šitą jautį pavogti.

287. Į akis pulti 1. ginčytis, priešintis: Į akis puola, pasiutusi be galo. 2. patraukti dėmėsį: Niekas neįtikėtų, jog aš iš pirmos beveik dienos puoliau jam į akis.

288. Į akis pūsti - miegoti: Valsčiuje raštininkas su staršina būtų dar pūtę į akį, bent iki priešpiečio.

289. Į akis spiauti - nekreipti dėmesio: Nepaisyk, ką jis šneka - spiauk į akis, ir eime.

290. Į akis spiginti - ginčytis: Sakiau, visus išpirkau, tai ir išpirkau... Spigins į akis... Ves į apmaudą.

291. Į akis šokti - būti pasirengusiam muštis, pulti: Per daug jau išdrąsėjo - šoka visiems į akis.

292. Į akis traukti - miegoti: Na dabar trauks per dieną į akį ana.

293. Į akis žibinti - tykoti, laukti, norint, gauti, nedrįstant prašyti: Marės vaikai atlėkė ir žibina į akis, kad tik tą numestai.

294. Į akis žiūrėti - 1. priekaištauti: Nedaryk nieko - pagadinsi, paskui žiūrėk tau į akis. 2. tykoti, laukti: Jei savo turėsi, kitiems į akis nežiūrėsi. 3. išgyventi: Kas kartą matė saulės patekėjimą nuo Beš-tau viršunės, tas laimei į akis žiūrėjo.

295. Nei į akį nei į ausį - visai mažai: Kiek čia to tebuvo, nei į akį nei į ausį.

296. Iš akies - 1. apytikriai: Aš iš akies matau, kad tų šiaudų neganės. 2. pamačius: Šuva iš akies pakėlė kiškį.

297. Iš akių - 1. prievarta (atimti): Iš akių pinigus iškabina. Turėtų mums viską atiduoti, iš akių plėštumėm! 2. apie pasišalinimą: Eik iš mano akių, kad tavo čia nė kojos nebūtų!

298. Iš akių išleisti - 1. nesaugoti: Tik išleisk iš akių, tuojaus ir ištrės (išbėgs). 2. apie prastai dirbantį: Menkas meistras, dirba tik iš akių išleisti. 3. nesirūpinti: Čia dirbo toliau mokslo darbą irneišleido iš akių savo tikslo.

299. Iš akių išmesti - nugalėti, pašalinti: Išmesiu iš akių sarmatą ir nueisiu, nors neprašo.

300. Iš akies (akių) išluptas (išplėštas) labai panašus: Gustis buvo pats tėvas - iš akių išluptas.

301. Iš akių metus - apytikriai: Iš akių metus, bus čia penki hektarai.

302. Iš akių muštis - turėti palinkimą: Tu pats niekus plepi, nuo pat mažens jam iš akių mokslas mušasi.

303. Nė iš akies nekritęs - labai panašus: Jis lygiai toks kaip tėvas, nė iš akies nekritęs.

304. Iš akių nepaleisti - 1. sekti, stebėti: Kad radai, tau jau tu jo nepaleisk iš akių. 2. sekioti, asistuoti: Tik vienas Balsių Petras štai jau treji metai nepaleidžia Katrynės iš akių.

305. Iš akių pamesti - nustoti matyti sekamąjį: Šituos čižynuos įlindo, ir pamečiau iš akių.

306. Iš akies trauktas - labai panašus: Pati suvis panaši į savo matušę - iš akies traukta.

307. Iš po akių - esant akivaizdoje: Dingo iš po akių.

308. Ligi akių - daug: Darbo turi lig akių.

309. Nuo akies - apytikriai: Nesvėriau, bet nuo akies atrodo, kad tiks.

310. Nuo akių - apie pasišalinimą: Eik tu nuo mano akių, nuobrade!

311. Nuo akių nuleisti (paleisti) - neprižiūrėti, nusisukti: Kad tik nuleidai nuo akių, ir nuėjom kažin kur. Žiūrim ir žiūrim, nuo akių nepaleidžiam vaiko.

312. Per akis - 1. labai daug, užtektinai: Už darbą aš jam sumokėjau per akis. 2. labai drąsiai, įžūliai, įkyriai: Per akis grūdas kaip pašėlusios tos bobos. 3. matant - akivaizdžiai: Virtuvą per akis pavogė...

313. Per akis eiti - daug privisti: Neturėk katės, tai pelės per akis pradės eiti.

314. Per akis išlįsti - nusivilti: Šitas uždarbis tau per akis pradės eiti.

315. Per akį knisti - išjuokti.

316. Po akimis (akių) - akivaizdoje: Avys čia pat po akim sukos ir vėl nebėr. Augo bujojo ji po jo akių.

317. Prie akių - arti: Neik niekur, būk čia prie akių.

318. Prie [visų] akių - akivaizdoje: Jis man padarė gėdą prie akių. Ko čia žargaliojies prie visų akių.

319. Prie keturių akių - esant dviese, slapta: Pasišnekėjom prie keturių akių.

320. Prieš akis - 1. čia pat: Broliukai, gi žiema prieš akis! 2. ateityje: Dar visas darbas prieš akis tebestovi, niekas nedirbta tebėra.

321. Už akių - 1. akivaizdoje, nematant: Akyse geras, o už akių velnius mala. 2. į priekį: Jis man užlindo už akių, ir nebemačiau, kas ten buvo.

322. Akis už akį - atsilyginama tuo pačiu, keršijama: Nieko nepadarysi, akis už akį.

323. Kaip akis - apie labai pilną: Duobėje vanduo kaip krištolas, ir pilna kaip akis,- šaukė Juozukas.

324. Kaip akį [kaktoje] - 1. labai rūpestingai: Bet Rozalija saugojo ją kaip savo akį ir net guldama pasidėdavo sau galvūgaly. 2. visiškai (nematyti): Jei ne tos bulvės, matytų kaip kaktoj akį.

325. Kaip akis išdegęs - labai greitai: Visi bėga kaip akis išdegę.

326. Kaip iš akies (akių) luptas (plėštas, traukas) - labai panašus: Visai į tėvą - kaip iš akies luptas. Baisiai panašus į motiną - kaip iš akių plėštas.Akis angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai