Burna frazeologizmai

1. Burnos aušinimas - tuščia kalba: Tai jau nebe rimta diskusija, ne dalykiškas pasitarimas, o beprasmiškas burnos aušinimas.

2. Burnos neužčiaupimas - netylėjimas, atsikirtimas: Per tą burnos neužčiaupimą visos rietenos.

3. Atbula burna - nenoromis, be apetito: Man šiandie viskas negardu, valgau atbula burna.

4. Baisią burną turėti - mėgti plūsti: Pasiutusi, baisią burną turėjo.

5. Juoda burna - įtempus visas jėgas: Nekelk šito juoda burna, dar ką išsivarysi.

6. Kreivas burnas siūlyti - juokauti: O jūs, sūneliai, - taip pat nesiūlykite savo kreivų burnų, šiandien jų nepirksiu.

7. Pilna burna - 1. atvirai, aiškiai (kalbėti, tvirtinti): Kalba pilna burna, kad tu gyvenimą jau nusipirkęs. 2. tikrai: Pilna burna tada žadėjo atvažiuoti. 3. sočiai: Galėjom valgyti visko pilna burna.

8. Plačia burna - atvirai, nesislepiant (kalbėti): Apie tai niekad nekalbi, vaikeli, o kaimynai plačia burna šneka.

9. Plačią burną turėti - pikčiurna būti, mėgti bartis: Nieko gero neturėjau, kaip tik vargą, piktą pačią, ką turėjo burną plačią.

10. Viena burna - sutartinai: Visi viena burna atsiliepė.

11. Visa burna - 1. atvirai, aiškiai (kalbėti): Kai tik į trobą arba sukasi aplink stalą, tuomet kitą kalbą užkišą; kai Gumbienė iš trobos, tuomet visa burna pasakoja. 2. mielai, palankiai (pritarti): Sodžius dėl šventos ramybės dalyboms visa burna pritarė.

12. Burną atidaryti - imti keikti: Kad atidarė burną, net baisu klausyti.

13. Burną atrišti - padaryti kalbų: Alfonsas tol buvo paniuręs, kol neįsigėrė. Konjakas vėl jam atrišo burną, ir jis kalbėjo tai, ko visai nenorėjo kalbėti.

14. Burną atverti - imti kalbėti, prašnekėti: Jis bijo burną atverti.

15. Burnoje auga - darosi bloga, verčia vemti: Negaliu valgyt, burnoj auga.

16. Burną aušinti - šnekėti (be reikalo, tuščiai): Jei jau sakau, tai taip ir yra. Aš be reikalo neaušinu burnos.

17. Burną laikyti - tylėti, neplepėti, neišduoti: O jūs, moters su mergoms, laikykite burnas!

18. Burnoje leidžiasi - labai skanu: Bandelės net burnoj leidžias, ką ten besakyti.

19. Burnos nepraverti - nieko nesakyti: Tylėjo kaip pasmirdusi, burnos nepravėrė.

20. Burnoje neturėjo nieko - būti visai nevalgusiam: Penkta diena, kai nieko burnoj neturėjau.

21. Burną paleisti - imti šaukti, keikti, pliaukšti: Ir kai paleido savo burną, tai kūliu išvirto iš vidaus Dovydas.

22. Burną plakti - plepėti: Kad paleis burną plakti!

23. Burną plėšyti - dainuoti (nenoromis): Kas man už tai, kad aš dykai plėšau burną, niekas paskui neužlopys.

24. Burna priaugo - darosi pikta, verčia vemti: Man burna priaugo valgant.

25. Burną sukaustyti - nelesiti kalbėti, propaguojant savo idėjas: O mes net paskelbt apie tai per liaudį negalim: rankos surištos, burnos sukaustytos.

26. Burną suvaldyti - priversti tylėti, nutildyti: Tu drįsti senam žmogui taip sakyti! Palauk, aš tavo burną suvaldysiu!

27. Burnoje tirpsta - labai skanu: Tas pyragas burnoj tik tirpsta.

28. Burną užčiaupti (uzdaryti, užimti) - 1. priversti tylėti, nutildyti: Jei kita draugė drįstų man panašių juokų krėsti, mokėčiau jai burną užčiaupti. 2. nutilti, nekalbėti: Užčiaupk burną, kad negautum per dantis!

29. Burną užkišti - 1. nutildyti (kalbas): Bent Liepojos vokiečiams užkišim burną... 2. papirkti, nuraminti (kyšiu): Jei nenorės ūkininkauti, tai pinigu burną užkišiu, ir vėl eik toliau nuo mano akių.

30. Burną užrišti - nutildyti: Užrišo burną jam tie mano žodžiai.

31. Į burną įdėti - smulkiai paaiškinti: Bet mes tamsūs žmonės, mums reikia ne tik į bliūdą įdėti, bet ir iš bliūdo į pačią burną.

32. Į burną imti - 1. gerti, valgyti: Toks alus buvo, kad negali į burną imti. 2. sakyti (necenzūriškus žodžius): E, Tabalaikienė ima tokius žodžius į burną, kurių aš nė į ranką neimčiau (biauriai kalbant).

33. [nė] į burną neimti - negerti (svaigalų): Nemėgdavau aš jos, nė į burną neimdavau.

34. Nė į burną neslėpti - visai nekalbėti, neužsiminti: Su Kuntupeliu tyčia taikinosi tankiai pasitikti ir pašnekina tyčia, bet Kuntupelis apie kūmystes nė į burną nesitepa.

35. Į burną pakimšti - pavalgyti: Žiūrėk kad burnon turėtum ko pakimšti.

36. Nė į burną - visai (nesakyti, nevartoti): Pavardžių nė į burną, vis vardais šaukiasi.

37. Iš pirmos burnos - iš tiesioginio dalyvio: Tad prelatui buvo įdomu išgirsti ką nors apie Kalnynus iš pirmos burnos.

38. Iš burnos neišeina - nuolat mini: Kad ir senas jau, ale ledokas iš burnos neišeina.

39. Iš burnos traukti - atimti (ką valgomą): Net kąsniai mūsų skaitomi, o vargdieniams tiesiog iš burnos traukiami...

40. Nuo burnos atitraukti (nutraukti) - sau reikalingo dalyko atsisakyti (kitam duodanti): Nuo savo burnos atitraukęs kvoderį, man siūlo ir į saliūną perša.

41. Ne prie burnos neprikišamas - apie labai negardų: Alus toks gižus, kad nė prie burnos negali prikišti.

42. Kaip nesava burna - nenoromis, iš lėto (valgyti): Žiobura kaip nesava burna.

43. Kaip per burną gavęs - apie įsižeidusį: Gražulis pasijuto kaip per burną gavęs.Burna angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia galeatai?
Sekite mus