Dangus frazeologizmai

1. Dangaus rasa - lietus: Žemė nuo sausumos sueižėjusi, susproginėjusi, lyg žiote žiojasi, dangaus rasos ištroškusi.

2. Dangaus vartai atsidarė - pasijuto labai laimingas: Pražuvo visa tą valandą, kada jiedviem sužmona rodėsi, kad dangaus vartai jiems atsidarę.

3. Danguje žemėje ėmus - kad ir kaip sunku gauti: Danguj žemėj ėmus, o vaikus vis apkreikia.

4. Devyni dangūs pasidarė (susidarė) galvoje - sakoma susitrenkus, išsigandus: Kai kritau iš medžio, tai tuoj devyni dangūs galvoj pasdarė.

5. Devintame danguje - apie labai laimingą: O mudu su Cvirka - devintame danguje iš laimės.

6. Dangų atverti - suteikti laimę: Kol žmones pritraukia, visi jie žada dangų atverti.

7. Dangumi dengtas (klotas) - visai kiauras (stogas): Stogai suplyšę, kluonai dangumi dengti.

8. Dangus maišosi su žeme - 1. apie labai prastą orą, darganą: Pakilo siausti pūga, dangus su žeme maišosi, - kaip žmonės sako. 2. apie didelį rūpestį: Bet kur tu užmigsi, jeigu dangus su žeme galvoje maišosi.

9. Dangus matyti - mažai baltintas (valgis): Mat, mano širdelė apieras taiso, - tariau kuone iš piktumo, - o kruopos vos tik žilos, batviniai - dangus matyti.

10. Dangų parėmus - ištisai, perdėm: Čia dangų parėmus buvo miškas.

11. Dangų remia - labai aukštas: Dailūs medžiai - dangų remia!

12. Dangų rėžia ragu - labai išdidus: Nežino nė kaip eiti - ragu dangų rėžia.

13. Dangus skamba - apie garsų dainavimą: Kitados išėjusi šeimyna į laukus, dainuodavusi, kad žemė linkdavusi, dangus skambėdavęs.

14. Į dangų įkelti (iškelti) - pradžiuginti: Prašom tamstai,- tarė,- bilietas į Kauną... Tarp keleivių nors tiek surinkau..- Bobelę, rodos, kas į dangų įkėlė.

15. Į dangų kelti - aukštinti, girti: Vakar dangun kėlė, šiandien purvais drabsto.

16. Į dangų žiūrėti - 1. nesirūpinti: Į burną niekas neįdės, kas į dangų žiūrės. 2. nuduoti šventuolį: Ne pėsčias ir Lebedys: tas tai į dangų žiūri, o nuo žemės grobsto.

17. Nei į dangų nei į žemę - niekam tikęs: Taviškis tai nei į dangų nei į žemę.

18. Iš dangaus nukristi - 1. dykai gauti, savaime atsirasti: Ir pirkta drapana, ir miestiškas valgis, vis kur geriausias, niekas iš dangaus nenukrinta. 2. nesigaudyti, nenutuokti: Ne, tu nieko nežinai, tu, atrodo, iš dangaus nukritusi.

19. Po atviru (grynu, plynu) dangumi - be pastogės, lauke: Teko nakvoti ir po atviru dangumi.

20. tarp dangaus ir žemės - sakoma, neturint pastovios gyvenamosios vietos.

21. Kaip dangus nuo žemės - visiškai kitoks, kontrastiškas: Baltas ar juodas, kiekvienas kąsnis skersai stojasi,- dejavo šeimininkė taisydamos.- Pernykščios velykos nuo šiometinių kaip dangus nuo žemės...

22. Kaip danguje taip ir ant žemės - visur vienodai: Ten klerikalai iš šelpimo gešeftą daro, taip pat ir jūs čia nuo to neatsilikote. Žodžiu, kaip danguje taip ir ant žemės tokie pat „garbingi“ darbeliai.Dangus angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia Šansonjė?
Sekite mus