lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Galas frazeologizmai

1. Galų gale; galip galo - pagaliau: Bet tu lyg ąžuolas išstovėjai, nepalūžai... Sulaukei galų gale savosios dienos. Galip galo kokią ana pavardę turi, už trečio vyro ištekėjusi.

2. Galu (galų) galą mazgu (mazgų) mazgą - vos vos: Kas ta algelė, tos trys dešimtėlės? Per matus naginėms, druskai, tik galu galą mazgu mazgą, ant pirštų išsinešioja kapeikėlėmis.

3. Ant galo liežuvio - klausinėjant (rasti): Kaip tu mane radai? - Nagi ant galo liežuvio!

4. Ant galo liežuvio užsimegzti - būti pasiryžusiam tuojau pasakyti: Ir turėjai ant galo liežuvio užsimezgęs.

5. Galų pagalėjė - pagaliau: Vargo vargo ir galų pagalėj nukeliavo.

6. Ant galų pirštų vaikščioti - pataikauti: Ant galų pirštų vaikščiojau, kai nuo tavęs priklausiau, o dabar patrūbyk tu man!

7. Galai vandenyje - slapta padaryta, niekas nežino: Kai dėl poros nuotykių, kurie, iš tiesų buvo „warte grzechu“, tai jų visi galai vandeny, ir dėl to esu visai ramus.

8. Antras galas - užpakalis: Kai išsižiojo, tai ir antras gals matyti.

9. [su] apkultais (atlenktais) galais - užtektinai, lig soties: Darbo turiu apkultais galais.

10. Dykas galas - visai lengva, menkniekis: Įraginti griauti - dykas galas; nereikia nei proto, nei išminties, gana šauksmo riksmo.

11. Drūtasis galas - garbinga vieta (prie stalo): Tuo tarpu stalus apkrovė valgiais, apstatė buteliais, sodino svečius aplinkui, o krūmas į drūtąjį galą.

12. Gyvas galas - daug: Tų dilgėlių pas mus yra gyvas galas.

13. Koks galas - kas (piktai): Kokio tu ten galo briksi (verki) nuo pačio ryto?

14. Kitas galas - užpakalis: Kai jau kitas galas veda galvą, tai tada jau nebėr nieko.

15. Kuris galas - kas: Po to mieste vėl pasipylė proklamacijos, ir net žandarų šefas nebežinojo, kurio galo stvertis.

16. Paskutinis galas - labai prastai: Susergi, tai paskutinis galas.

17. Pūstu galu verstis - labai teisintis: Jis žmogus pūstu galu verčias, kad tų pinigų nevogęs.

18. Kad tave [kur] galas - sakoma stebintis, išsigandus: Kad tave galas, kaip išsigandau!

19. Vieno galo - vienodas: Abu jie vieno galo.

20. Vienas galas dega kitas rūksta - apie nelygiai gyvenantį žmogų, pvz., nešiojantį gražius drabužius ir prastus batus ar atvirkščiai.

21. Visi galai - viskas: Žmogus kol visus galus aplakstai, žiūrėk - ir pusdienėlis.

22. Visokiais galais - visaip: Kai žmogus visokiais galais sukiesi, tai dar šiaip taip išeini ir gali gyventi.

23. Galus daryti [s] - būti neramiam, susijaudinusiam: Višta galus daro, kad neduodi grūdų.

24. Galą gauti - žūti: Daug daug žmonių, bestatant tuos rūmus, sveikatą prakišo, kiti ir galą gavo, o retas rykščių išvengė.

25. Galus graibstyti - 1. perpykti: Tik tu primink, kad anos vaikas negerai daro - galus graibsto. 2. mirtinai vaduotis: Vargu begis - jau galus graibsto.

26. Galus grobstytis - galuotis, vargti: O ta Marė dabar jau galus grobstosi su tuo savo tinginiu.

27. Galas nematė (nematai) - tiek to: Eik, imk - galas tave nematė!

28. Galo nežino - labai daug turėti: Užtat visi mano, pagaliau ir mato, jog Drūktenis savo pinigų galo nežino.

29. Galą (galus) sudurti (sumegzti, suvesti) su galu (galais) - išsiversti: Jis vos galus su galais tesudūrė.

30. Galas (galai) žino - 1. daug: Sniego privelta galas žino. 2. nežinia: Galai jį žino, kur jis nuėjo.

31. Ant galo pagalės - pagaliau: Davės, siuto, ant galo pagalės apsivogė ir į kalėjimą pakliuvo.

32. Be [vieno] galo - labai: Be galo didelis: Rūgščios vyšnios be galo.

33. Be mielo galo - ištisai: Be mielo galo tas vaikas verkia.

34. Be galo be krašto - labai ilgas; labai ilgai: Ne vien seniams, bet ir vaikams pakyrėjo tokia žiema be galo be krašto.

35. Galas į galą - visas, ištisas: Mano šulinys galas galan ąžuolinis.

36. Į antrą galą - apie senatvės artėjimą: Jau tu eini į antrą galą.

37. Į paskutinį galą - visai prastai: Jau jis prisigyveno į paskutinį galą.

38. Į vieną galą - prastai (baigėsi): Kamarninkas žemę dalijo dalijo ir vienan galan nudalijo.

39. Galas nuo galo - 1. ištisai: Išbuvau galas nuo galo. 2. viską, neskiriant: Aš darbo nesirenku - galas nuo galo viską dirbu.

40. Per abu galus išlįsti - nesuteikti naudos: Išlįs jam per abu galus šitie pinigai.

41. Po visų galų - pagaliau: Po visų galų parvažiuok nors namo!

42. Nei galo nei krašto (pabaigos) - apie ką be tvarkos: Tokie gražūs siūlai, bet taip tu juos sukrampulinai, kad negali rasti nei galo nei pabaigos.Galas angliškai, latviškai, sinonimai, terminai