lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Gerklė frazeologizmai

1. Dviem gerklėmis - storai (kosėti): Poviliukas pašalo važinėdamas, dabar dviem gerklėm kosa.

2. Išvirkščia (pilna) gerkle - labai smarkiai (šaukti): Išvirkščia gerkle plyšoja.

3. Pilna gerklė - sotus, prisirijęs: Dar pilna gerklė, o jau vėl prašo valgyt.

4. Plati gerklė - girtuoklis: Trobų nė vardo, kad gerklė plati.

5. Skysta gerklė - nieko neišmanantis: Netryduok, kai skysta gerklė.

6. Visa gerkle - garsiai, smarkiai (šaukti): Visa gerkle atsakydavo jam Motiejus.

7. Gerklę iškarti - smarkiai šaukti: Iškoręs gerklę ir kels peklą.

8. Kiek gerklė išneša - smarkiai (šaukti): Namiejūnui buvo labai keista, kad dvarokai, jokių ponų nepaisydami, plėšia, kiek tik gerklės išneša, per visą dvarą.

9. Gerklę išvertus - garsiai (šaukti): Krokia krupuitis, gerklę išvertęs.

10. Gerklę laidyti - 1. smarkiai šaukti: Reik ar nereik, o laido gerklę. 2. dainuoti, giedoti: Ar sausomis gerklę laidysi!

11. Gerklę paleisti - 1. imti šaukti, plūsti: Sako besako,- sumurmėjo vyras.- Ką čia visi gerkles paleidę kaip šunes! 2. imti verkti: Vos tik prikišau pirštą, ir paleido vaikas gerklę.

12. Gerklę perkąsti - padaryti ką bloga: Mykolas anais metais mums gerklę perkando.

13. Gerklę plėšyti (plyšti) - rėkti, šaukti: Ką čia dabar plėšai savo gerklę.

14. Gerklę praplauti (praskalauti) - pavaišinti (gėrimu): Ar nesurastum tu mums kuo gerklės praplauti.

15. Gerklę prikišti - pasotinti, patenkinti: Ir tam bambeziui prikišau gerklę vienu sykiu.

16. Gerklę pripilti - pavaišinti (degtine): Šeimininką areštuoja, į kalėjimą kemša ir gerai kišenes pakrato, kol tas visiems šunims gerkles pripila.

17. Gerklę užkimšti - priversti tylėti, nutildyti: Dabar turėsiu kuo jam gerklę užkimšti.

18. Gerklę užkišti - 1. nutildyti: Nutarėm, man sugrįžus, ant vasaros paimti šliūbą ir užkišt gerkles daug kalbantiems. 2. duoti kyšį: Negalėjai spėti užkišti vokiečių žandarams gerklės.

19. Gerklę užpilti - papirkti (vaišėmis): Gerklę užpylė - ir viskas nutilo.

20. Gerklę užrišti - 1. nutildyti: Žmonėm gerklės neužriši. Ką nori, tegul sau šneka. 2. netekti apetito: Jau nenoriu valgyti, tik gerklę užrišo.

21. Gerklę užsmaugti - neleisti kalbėti: Pas mus bėda: užrišti dantys, užsmaugtos gerklės, o drąsesniesiems - net kartuvės pastatytos.

22. Į gerklę kimšti - duoti (piktai): Duokite, kelkite, kimškite į gerklę tiems besočiams,- šaukia ponia.

23. Į gerklę mesti - gerti: Į gerklę nemetė, į žemę [pinigus] krušo.

24. Į gerklę suvaryti - pragerti: Vaikų alga iš anskto pasiimta... Viską sau į gerklę suvarai.

25. Iš gyvos gerklės išplėšti - prievarta atimti: Amžiną atilsį, kad taip mano nabašninkas, tai būtų iš gyvos gerklės man Kesalukius išplėšęs ir nieko nepagailėjęs.

26. Iš visos gerklės - garsiai: Iš visos gerklės nusijuokė.

27. Iš gerklės traukti - prievarta imti, spirti atiduoti: Kolei iš gerklės netraukia, tolei ir neduoda.

28. Per gerklę išeiti - būti pragertam: Jo namai ir pinigai per gerklę išėjo.

29. Per gerklę išvaryti - pragerti: Viską per gerklę išvarė, pliki palikom

30. Pro gerklę išlindo - apie sunkų darbą, neatitinkantį atlyginimo: Pavasarį atsivėrė darbas. Mano brangioji alga kuone pro gerklę man išlindo.

31. Pro gerklę lipti - labai įkyrėti: Ar tu nutilsi su tuo savo Pleikiu. Jau man pro gerklę lipa tas tavo Pleikys.

32. Pro gerklę praleisti (pravaryti) - pragerti: Jis man baigia sveikatą iščiulpti, paskutinį centą praleidžia pro gerklę.

33. Skersai gerklę atsistoti - įgristi: Iš pradžių tai buvo pakenčiama, bet juo toliau, juo darėsi įkyriau - viskas atsistojo skersai gerklę.

34. Už gerklės čiupti (griebti) - prispausti: Įtakingesnius siuntė pasiklausyti, ką pirmiausia mano už gerklės čiupti.

35. Už gerklės laikyti - išnaudoti: Dvarininkai sklypininkus laiko už gerklės, neduoda prasigyventi.

36. Už gerklių vaidžiotis - peštis: Kad abu būt smarkūs, už gerklių vadžiotųs.Gerklė angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai