lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Kas frazeologizmai

1. Ko gero - gali būti: Tai mes rytoj ko gero ir baigsim kulti.

2. Kas gyvas [galįs] - visi: Taigi rytoj kas gyvas - visi į dvarą.

3. Nė kam ko - nerūpi: Tiesą sakant, man tai nė kam ko buvo.

4. Kas kita - visai kitaip: Dabar bus kas kita.

5. Kas buvo - nesvarbu: Kas buvo, kad neturtingi, bile gražiai gyvena.

6. Ne ką darąs - geras: Liežuvėlis ne ką darąs, tik žmogus niekam tikęs.

7. Kas dės - nėra: Aryra miške grybų? - Kas dės!

8. Kas [tai] yra - nieko nereiškia, visai paprasta: Kas tai yra paganyti vieną valandą.

9. Yra kas (ko) - 1. apie ko daugumą: Pridėjo obuolių, kad yra kas nešt. 2. apie ko įdomumą: Nuvepezoja, kad yr ko klausytis.

10. Nėra kas nėra - nieko nereiškia, nesunku: Kokiam mituliui ir pečius nėr kas nėr sugriauti.

11. Ką nedaryk - apie nereaguojantį į nieką: Ar tu jį mušk, ar ką nedaryk - nė iš vietos.

12. Ko klausai - visai ne, nė iš tolo: Maniau, kad riebus - ko klausai!

13. Ko beklausi - nė to tiek: Kad bent duonos kruopą būtų padėjęs ant stalo!... Arielkos ko beklausi...

14. Matė ko nematęs - sunkiai gyveno, vargo: Kai nebus kam duonos duot, tai dar matys ko nematęs.

15. Kas [tai] matė - sakoma piktinantis: Kas matė taip daryt!

16. Kas nekaitėja - 1. bepigu: Kas nekaitėja vienai gyventi. 2. laimė, gerai: Kas nekait, kad neišvažiavau, būčiau ir nebsutikus.

17. Kad ką [tu] nori - labai (geras): Rugieninės griūšės skanios kad ką tu nori.

18. Ko [tu] nori - nereikia ir stebėtis (kieno blogumu): Oi, nebaigs šitas benkartas geruoju! Mergvaikis, ko tu nori.

19. Yra kas pažiūrėti - stiprus, gražus, didelis: Tu, vyreli, jo nesurangysi - yra ko pažiūrėt vyro.

20. Nėra ko pažiūrėti - menkas, silpnas, prastas: Tas jos vyras toks kemsiukas, nėr nė ką pažiūrėi.

21. Kame rasi - kas gali būti geriau: Kame rasi, kaip basam.

22. Ką žinai nežinok - laikyk paslaptyje.

23. Nežino ką (daro) - labai daug, labai gerai: Kad ir lepauna, kaip neišmano: nežino ką valgo, nežino ką geria, ir tai dar negerai.

24. Yra į ką [pa]žiūrėti - stiprus, gražus: Bet ir yra į ką žiūrėti - kaip nulietas vaikinas.

25. Ne per kas - prastas: Kelinta tik diena truputį atšilo, bet oras ne per kas.

26. Nė per ką - nieko nereiškia, menkniekis: Man tiek išvalgyti nė per ką.

27. Nė po ko - nieko vietoje: Ta pana jam nė po ko.

28. Kas po kam - kaip yra: Tai gudrus. Tuoj suprato, kas po kam.

29. Ką su (kuo) - nieko nepadarysi: Užsispyrė, na ir ką su juo!

30. Nėr už ką - atsakoma dėkojančiam: Dėkui! - Nėr už ką!

31. Nė už ką - 1. nieko vertas: Tos dainos mums nė už ką nebuvo. 2. jokiu būdu: Aš taip nedaryčiau nė už ką!

32. Ar ko (ką) - sakoma sustiprinti pageidavimui: Jonuk, ar tu vesk, ar ko.

33. Kas ar kaip - nusakant nesukonkretintai kokius būsimus įvykius: Be to, prigrasė, kad jei kas ar kaip, tai ponai Puodžiūnai pasieksią jį, Mykolą kad ir kažin kur jis būtų.

34. Be kas jau - kur ten (neigiant): Ar jau suverpei linus? - Be kas jau.

35. Kas be ko - žinoma, kurgi ne: Kas be ko, ir jie susibara.

36. Kas čia - nedaug: Kas čia tų linų - neapsimoka pirtis.

37. Ką čia - menkniekis: Jiems maistas - ką čia.

38. Jau ką gi - labai puikus: Krikštynos buvo jau ką gi!

39. Kad ko - žiūrėk, ko gera: Kad ko, visi būtų pradėję žliumbti.

40. Kada [tai] (kadai) kas - seniai: Jau mes kada kas atsisėjom ir seniai užmiršom.

41. Kažin kas - didelis, svarbus dalykas: Manai, kad tavo kepurė didelė, tai tu kažin kas.

42. Kolei kas - sustiprinti teigimui: Kolei nueisim, kolei kas, ir sutems.

43. Kur kas - 1. žymiai, daug: Aš už jį kur kas didesnis. 2. į visas puses: Velniai, užuodę švęsto vandens kvapą, spruko kur kas.

44. Kur ten kas - toli: Perlis juos kiaurai, kur ten kas Pučekiai.

45. Kur tik kas - menkiausias dalykas; menkniekis: Kam reikia įsikąsti į vieną žmogų - kur tik kas, tuoj Jonas ir Jonas kaltas.

46. Ne kažin kas - nedaug: Jis ne kažin ką tų pinigų turi.

47. Nė kam ko - nė į galvą, visai nepagalvota: Man nė kam ko, kad jis galėjo supykti.

48. Nė ką - sakoma sustiprinti neigimui: Nei tu ten eik, nei ką.

49. Nei kas nei ko - nelabai vertinamas, apyprastis: Ta merga nei kas nei ko.

50. Tai ką gi - labai puikus: Kad išsipustęs, tai ką gi!

51. Ką ten - menkas dalykas: Ką ten jam toks maišas - užsimeta ant pečių ir eina.

52. Tik ką - vos: Puodas kaip žiuželis - tik ką turis.Kas angliškai, latviškai, lenkiškai