Kelias frazeologizmai

1. Kelio galas - nuolatinė lankymosi vieta: Pas juo visų susipratusių lietuvių visuomet kelio galas.

2. Kelio galas ant liežuvio - sakoma nežinančiam kaip nueiti: Nepaklysi tarp žmonių, kelio galas ant liežuvio.

3. Kreivi keliai - klaidos, suklydimas: Kas nežinojo, jog tiesioji inspektorių pareiga yra mokiniai prižiūrėti, jie ganyti, nuo kreivų kelių užeiti, nepaklusnūs bausti?

4. Kreivais keliais eiti - negražiai elgtis, klysti: Jis jau seniai kreivais keliais eina.

5. Laimingą kelią - linkėjimas išvykstančiam.

6. Plačiais keliais nueiti - imti nedorai elgtis: Duktė jų nuėjo plačiais keliais.

7. Savo keliais nueiti - pasišalinti: Atvedęs ją į vietą, nepažįstamasis nusilenkė ir nuėjo savo keliais.

8. Slidžiu keliu nueiti - pasileisti, išpaikti: Bevelija badmirčiauti, dažnai ir slidžiu keliu nueiti.

9. Sueitas kelias - abipusė nauda: Čia labai sueitas kelias: anas man šieno papiūvės, o aš jam toj vietoj paorėsiu.

10. Kelią duoti - pasitraukti, nusileisti: Dabar Povilas vadovaujasi sena savo mamos patarle: duok bepročiui kelią.

11. Keliai linksta (lūžta) - sakoma, einant daugeliui žmonių ar važiuojant daugeliui vežimų: O žmonelių kad pribružėjo - keliai linko.

12. Kelią matuoti - šlitiniuoti, einant girtam: Jau pareina Antanėlis, matuodamas kelią.

13. Kelio nematyti ašaromis (per ašaras) - graudžiai verkti: Aš ašarom kelio nematau, o tu!

14. Kelią pastoti - užpulti: Naktį gali tau kas kelią pastoti.

15. Ne keliu randamas - sunkiai gaunamas: Juk pinigai ne keliu randami.

16. Kelią skintis alkūnėmis - jėga veržtis: Jis nenori, tiesiog negali alkūnėmis skintis sau kelio į geresnę vietą.

17. Kelią užkirsti (užstoti) - trukdyti: Ir as jutau, kaip mūsų didžiai žmoniškas elgimasis su jais jų kiekvienam negeistinam mums išsišokimui tiesiog kelią užkirsdavo, pančius uždėdavo.

18. Ant blogo kelio išvesti - suklaidinti: Ir aš žinojau iš patyrimo, kad atsiranda tokių, kurie suardo gyvenimą, išvesdami ant blogo kelio.

19. Ant kelio pasukti (užvesti) - padėti suprasti: Mama biškį mano pasuka ant kelio.

20. Į kelią įstatyti - duoti gyvenimo pradžią: Mokė, į kelią įstatė - padėjo vaikam.

21. Į kelią nepareiti - netrukdyti, nekliūti: Aš tau į kelią nepareinu, ko tu iš manęs nori.

22. Iš kelio - toli (į šoną), nepakeliui: Pamislijęs - labai iš kelio, ir nebeužėjęs.

23. Ne iš kelio - visai gerai, pravartu: Je, je, nė tas ne iš kelio.

24. Iš kelio išmušti - suklaidinti; suerzinti: Jūs su tais prašymais mane iš kelio išmušėt.

25. Iš kelio [iš]vesti - 1.klaidinti: Jie čia sumišimą kelia, kvailesnius už save iš kelio veda. 2. tvirkinti: Jis mano dukterį išvedė iš kelio!

26. Skersai kelio - priekaištauja: Ką aš bedaryčiau, jis vis man skersai kelio.

27. Kaip kelyje radęs - lengvai, be vargo gavęs: Pakentėk,- sakydavo.- Kai reiks, kaip kelyje būsi radęs.Kelias angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia Halalas?
Sekite mus