Kišenė frazeologizmai

1. Kišenės apvalymas - išviliojimas pinigų: Kruko kišenių apvalymas pasidarė daugiau negu aiškus.

2. Dyka kišenė - neturtingas: Neštis nešas, bet kad dyka kišenė.

3. Ilga kišenė - neturtingas: Kieno kišenė ilgesnė, to ir teisybė didesnė.

4. Pilnos kišenės - turi daug (pinigų): Bepigu vaikams pūtaut, kai tėvų kišenės pilnos.

5. Plati kišenė - turtingas: Kad bent kišenė būtų platesnė!

6. Sausi kišeniai - nėra pinigų: Visko prisipirkau, ale kišeniai sausi.

7. Siaura kišenė - nepinigingas: Dabar karo metu jokiu būdu negaliu drįsti keltis į Vilnių gyvent su tokia gausinga šeimyna ir tokia siaura kišene.

8. Sunki kišenė - pinigingas: Už tai jos gyvenimas viso pilnas,- pertraukė teta:- grūdų aruodai lūžta, tur būt, ir kišenė sunki.

9. Tuščia kišenė - apie neturintį pinigų: Gegutė sukukuos į tuščias kišenes.

10. Kišenes apšluostyti - išvilioti pinigus: Oi, jų kišenes gerai apšluostė.

11. Kišenę atidaryti - išleisti pinigus, turėti nuostolių: Neatidarei akių, atidaryk kišenę.

12. Kišenė atsikorė - praturtėjo: Tiesa, salonų žmogui, mėgstančiam miesto smagumus, turinčiam atsikorusią kišenę ir pretenzijų į diduomenę, Jalta - aukso dugnas.

13. Kišenes iškratyti - apvogti, apsukti: Vienas aiškus tikslas tebuvo - kiek galima greičiau iškratyti amerikono kišenes.

14. Kišenes liuobti - išvilioti pinigus: Atsirado gudruolis svetimas kišenes liuobti.

15. Kišenė neleidžia (neneša) - nėra lėšų: O Taručio kišenė taip pat neleido.

16. Kišenės neplėšia - nesunku palaikyti: Mokslas kišenės neplėšia.

17. Kišenę nuplėšti - išleisti pinigus: Bylos jo kišenę nuplėšė.

18. Kišenę pakratyti - daug pinigų pareikalauti: Sunku, sunku šioje gadynėje su kapeikomis... Tas manapolis pakrato kišenes...

19. Kišenes palopyti - duoti pinigų kyšio: Papuolęs po diela,- tęsė raštininkas,- valia nevalia turėtų visiems gerkles pripilti ir kišenes palopyti, kol išsipainiotų...

20. Kišenės prakiuro - nusigyveno: Man atrodo, kad tavo kišenės prakiuro.

21. Kišenes prikimšti - padaryti pinigingą: Jie, prikimšdami kišenes išdavėjų, lietuvišką literatūrą nepavaro tolyn nė per sprindį.

22. (kieno) kišenėje sėdėti - būti prasiskolinus: Juk ir jie abu tamstos kišenėje sėdi.

23. Kišenė serga džiova - nėra pinigų: Mano kišenė džiova serga.

24. Kišenė skamba - yra pinigų: Jei kišenė skamba, tai giminė kalbės.

25. Kišenėje turėti - būti pinigingam: Reikia turėti ir kišenėje.

26. Į kišenę įkristi - lengvai užpelnyti: Važiuoja ir pats smagus, nes tikisi, jo jam įkris į kišenę pluoštas skatikų.

27. Į kišenę lįsti - skolintis, prašinėti: Pasisėjo bandos - ir nereikia lįst į tėvo kišenę.

28. Į kišenę nedėk - neteisink, negirk nevertai: Ir jo nedėk į kišenę.

29. Į kišenę neiti - neteikti lėšų: Prašymas į kišenę neina, ką sulygsi, tas tavo.

30. Į kišenę sukišti (susidėti) - būti pranašesniam: Aš juos visus į kišenę sukiščia.

31. Į kišenę žiūrėti - tikėtis gauti: Nežiūrėk svetimon kišenėn.

32. Iš (kieno) kišenės - lėšomis: Iš savo kišenės gyvena.

33. Iš kišenės iššoka - išeina daug pinigų: Būt gerai kūmuot, ale kad iš kišenės iššoka.

34. Iš kišenės nekrenta - visą laiką turi su savim: Raktai nekrenta iš kišenės: rodos, kad kievienas vogti tetyko.

35. Prie kišenių lįsti - vogti: Kai neturėjo kaip gyventi, tai prie kišenių pradėjo lįsti.

36. Prie kišenės sedėti - naudotis kito pinigais: Sėdintieji prie Kruko kišenės nupiešė tokius elektrifikacijos vaizdus.

37. Kaip kišenė - mažas, ankštas: Ot, kambariukai kaip kišenės - maži, žinote, juokas žmogui pasakyti...

38. Kaip savo kišenę - apie gerai pažįstamą vietą: Suvalkiją buvo iščiupinėjęs kaip savo kišenę ir ten buvo pasiryžęs pirkti stambų ūkį.Kišenė angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia Ekiu?
Sekite mus