Kraujas frazeologizmai

1. Kraujo lašiukas atlašėjo (kieno) - labai panašaus charakterio: Gal tau tavo tetos kraujo lašiukas atlašėjo, kad taip mėgsti dainas, kaip ir ji.

2. Lig [paskutinio] kraujo lašo - žūtbūtinai, visas jėgas atiduodant: Dirbau lig kraujo lašo, o algos už kitus mažiau tegavau.

3. Kraujo liejimas - kruvina kova, karas: Nutraukti kraujo liejimą!

4. Kraujo praliejimas - žudynės, muštynės: Ne vienąkart regėjo baisias scenas praliejimo kraujo.

5. Kraujo upės teka - vyksta žudynės: Ten broliai kainais pavirto, kraujo upės teka, žmonės ašaromis plūsta, žaizdose vartosi.

6. Gryno kraujo - tikras: Ji buvo gryno kraujo miestietė.

7. Mėlyno kraujo - kas laikyta aukštos kilmės: Juk mes neturime mėlynojo kraujo princų ir princesių, apie kuriuos skaitome romanuose.

8. Pasiutusio kraujo - labai smarkus: Pasiutusio kraujo ta merga.

9. Paskutinį kraują lašinti (kam) - labai spausti prie darbo: Būrams jie paskutinį lašina kraują.

10. Savas kraujas - giminė: Skaudu, kai šunes už skvernų graibsto, kai visi pirštais bado, bet kai dar savas kraujas, savo lizdo paukštis...

11. Kraują gadinti - erzinti, jaudinti: Tu man tik kraują gadini atsibardamas, neklausydamas.

12. Kraują gerti - žiauriai išnaudoti: Gana jiems darbo žmonių prakaitą, kraują gerti.

13. Kraują iščiulpti - išnaudoti: Iščiulpę kraują pavergtų tautų, visi apsiginkląvę lig dantų.

14. Kraują išėsti - pridaryti rūpesčių: Prasti vaikai išėda kraują tėvams.

15. Kraują išgerti iš panagių - labai įkyrėti: Kad tu žinotum, svainele, kokia ta mergelė! Ak, sakau, ji mano kraują iš panagių yra išgėrusi.

16. Kraujas kunkuliuoja krūtinėje - ima pyktis: Pagalvojus apie tai, Petrui Balsiui kraujas kunkuliuoja krūtinėj ir rankos savaime gniaužiasi į kumščius.

17. Kraują lakti - žiauriai išnaudoti: Gana jums žmonių kraują belakti!

18. Kraują leisti - žudyti: Broliškos rankos brolio kraują leidžia.

19. Kraują lieti - kovoti: Mūsų liaudis ne tam liejo kraują ilgą metų kovoje dėl laisvės, kad vėl leistų save pavergti.

20. Kraujuje maudyti - žudyti: Tai tas kelias, kuriuo šimtmečiais traukdavo plėšrūs arabų, persų, romėnų ir turkų grobikai, maudydami kraštą kraujuje.

21. Kraujuje maudytis - būti žudynių kaltininku: Kareivių, darbininkų ir valstiečių kraujuje maudėsi sostas.

22. Kraujas nepaleidžia - yra giminės: Kraujas nepaleidžia, reikia pamylėti.

23. Kraujas nešioja - labai norisi lakstyti: Neiškenčia nelakstęs, pats kraujas nešioja.

24. Kraują nuleisti - mušyje susilpninti jėgas: Legionininkai nepuolė, matyt, gerai nuleidome jiems kraujo.

25. Kraują perėsti - pridaryti rūpesčių: Perėda kraują vaikai tėvams.

26. Kraują pralieti - žūti: Už laisvę jis kraują praliejo.

27. Kraujo prisigerti - pakankamai išnaudoti: Prisigėrę žmonių kraujo ir ašarų, abudu po vienas antro išmirę.

28. Kraujas stingsta gyslose - ima siaubas: Kai pagalvoju, kraujas stingsta gyslose...Mes tai mes, bet kas su vaikais daryti?

29. Kraują suvaryti į širdį - labai sujaudinti, išnervinti: Ypač paskutiniai poniutės žodžiai jos kraują suvarė širdin.

30. Kraujas suverda - labai paima pyktis: Senas aš, o pagalvojus, tai tik kraujas suverda!

31. Kraujas užėjo (užsidegė) - perpyko: Jei jau užeina kraujas, kerta, kuo papuola.

32. Kraujas užvirė - staiga labai užpyko: Nors moku save valdyti, bet šįkart kraujas many užvirė.

33. Kraujas verda - pyksta, nervinasi: Jis krato vėzdą, maukšlina ant akių kepurę, nors ji geriausiai laikosi,- tai ženklas, kad meisterio kraujas verda.

34. Į kraują įaugti - pasidaryti savam, brangiam: Kad man lietuvių kalba į kraują įaugus.

35. Iki kraujo - labai (supykti): Su kaimynu susipykau iki kraujo.

36. Per kraują - didelėmis pastangomis: Ūkis pas mus jau pakilęs, kad ir per kraują jis pasikėlė.

37. Su kraujais - 1. labai sunkai: Pasiskolinom pavasarį sėklų, o atiduot su kraujais prisėjo. 2. labai brangiai: Už tą pasiuvimą jis mane su kraujais nulupo.

38. Kraujas ir pienas - kas labai rausvas, gražus: Ot, vyre, anądien Vaškuose kad mačiau vieną: mergina - kraujas ir pienas, slabna darosi pažiūrėjus, nors nagus krimskis.Kraujas angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia idealistas?
Sekite mus