lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Nagai frazeologizmai

1. Nagų nagais - greit, akies mirksniu: Nagų nagais supuolė ir padirbo.

2. Nagų tarpe - bežiūrint, visų akyse (dingti): Žiūrėk, Drūkteniui nagų tarpe ir sutirpo pinigai.

3. Atbulais nagais - nenoromis, nemokant: Dirba atbulais nagais.

4. Auksiniai nagai - apie nagingą, sugebantį gerai dirbti: Nagai auksiniai, o vilko gerklė.

5. Dyki nagai - apie beginklį: Ką darysi su dykais nagais.

6. Gerų nagų - nagingas: Tas tėvas labai gerų nagų buvo, nesėdėjo nevalgę.

7. Gerus nagus turėti - būti nagingam: Tas žmogus gerus nagus turi: ką ima, tą dirba.

8. Grynų (kieno) nagų - apie fizinį darbą: Keturiems reikėjo misti iš grynų mano nagų uždarbio.

9. Ilgų nagų - vagišius: Ta boba jau tokių ilgų nagų, iš kiemo nudžiauna.

10. Ilgus nagus turėti - būti linkusiam vogti: Jokio darbo nemokėjęs ir dar ilgus nagus turėjęs, ėmęs vis dažniau kalėjime sėdėti negu namie.

11. Miklūs nagai - apie ką gerai mokantį: Miklūs tavo nagai,- pagyrė jį kartą Gruzdys.

12. Nenupuvusius nagus turėti - viską sugebėti daryti: Rimta buvo Magdė, nenupuvusius nagus turėjo.

13. Svetimais nagais - išnaudojant: Tu nori svetimais nagais gyventi.

14. Nagams šventa - nėra darbo: Kad nagams šventa, užpakaliui pasninkas.

15. Nagus atkąsti - nusivilti: Tai iššaukimas mums! Gerai! Priimsim, jis - atkąs nagus!

16. Nagai dega - apie mušeiką: Nagai dega, noris muštis.

17. Nagus galąsti - rengtis (kokiai niekšybei): O beprotystei, galandančiai nagus mane čiupti, nepasiduosiu!

18. Nagus graužti (griaužtis) - labai gailėtis, dejuoti: Slinko jis tais pačiais koridoriais į naują, nežinomą vietą, griauždamas nagus.

19. Nagus įkišti - įkliūti: Ne tokie dabar laikai, kad darbo žmogus sau dirbtų.

20. Nagus ištiesti - mirti (niekinamai).

21. Nagus kaišioti - vaginėti: Būtų geras vaikas, ale kad nagus kašioja.

22. Nagus kišti - 1. vogti: Ne pirmas kartas Petronė jį kabinėja kišti nagus prie sėklinių grūdų. 2. mušti: Kaip tu drįsti nagus kišti prie mano vaiko?!

23. Nagai kniečia (knita) - labai norisi, rūpi (ką padaryti): Tau visą laiką tenai nagai knietė.

24. Nagus kramtyti (krimsti) - gailėtis: Berods, rytoj pasigailėsi... Dar šiandien kramtysi nagus.

25. Naguose laikyti - pritverti: Tėvas nelaikydavo baisiai to vaiko naguos.

26. Nagų nekišti - nesirūpinti, neužsiimti: Aš pati ką pasitaisau, o tėvas nė nagų nekiša prie tokių smulkių daiktų.

27. Nagais nelimpa - nemoka dirbti: Jo niekur nagai nelimpa.

28. Nagais (nagus) niežti - labai traukia, rūpi (ką padaryti): Ar nagai niežti, kad rakinėji laikrodį?

29. Nagus nudegti - įkliūti: Už miško pardavinėjimą nudegė nagus.

30. Nagus nusikrėsti - nukentėti: Neliesk - nagus nusikrėsi.

31. Nagus nusvilti - apsigauti: Ir jis, mat, jau nusvilo nagus.

32. Nagus pakratyti - labai nenorėti (ko), nepatikti: Kai aš užsiminiau jam apie paskolą, jis ir nagus pakratė.

33. Nagus paplėšti - išryškinti nemalonų ko bruožą: Pirmą kartą gyvenimas parodė jam savo nagus, pirmą kartą jo mažo širdelė atjautė žmonių neteisybę.

34. Nagus pašipinti - pelnyti: Pernai jis pašipino nagus su javais.

35. Nagai peršėjo - sunku buvo (padaryti): Oo! Jums nagai neperšėjo tiek linų suverpti ir išausti...- O ar tamstos peršėjo?

36. Nors nagus piauk - jokiu būdu: Aš jo ilgai prašiau, bet jis neduoda, nors nagus piauk!

37. Nagus praskirti - pasilsėti: Aš neturėdavau laiko nė praskirti nagų.

38. Nagai pridegė - pasidarė striuka: Jau jam nagai pridegė.

39. Nagus pridėti - truputį padirbėti: Pridėjo nagus, ir viskas kaip ir buvę (pasitaisė).

40. Nagus prikišti - 1. padirbėti: Žiūrėk, jos vaikai, pati ir vyras - visi naminiais, čerkasiniais. Tokiam būriui ar nereikia prikišti nagų, suverpti ir išausti. 2. prisidėti, ką gadinant: Čia kas prikišo nagus prie girnų ir pagadino.

41. Neprikiši - viskas kaip reikiant: Nieko! Prie tos sodybos nagų neprikiši! - ramino policijos vadas.

42. Nagai nerimsta - rūpi (ką padaryti): Smaliži, begėdi, ko nerimsta nagai?

43. Nagus sukišti - įkliūti (visiems): Dabar visi sukišo nagus.

44. Nagus suriesti - mirti (niekinamai).

45. Nagus už[si]krėsti - rūpesčių pri(si)daryti: Ta biaurybė užkrės kam nagus, suės kokį vaikį.

46. Be nagų - nemoka amato: Ir negali sakyt, kad jis be nagų - ką paima, tą padaro.

47. Į svetimus nagus žiūrėti - tikėtis pagalbos: Motina sakė, kad kiekvienai mergaitei reikia mokėti adatą valdyti, susilopyti ar ką pasitaisyti - nežiūrėti į svetimus nagus.

48. Į nagus (kieno) pakliūti - 1. būti suimtam: Stebiuosi, kaip jis lig šiol nepakliuvo į žandarų nagus. 2. būti pričiuptam: Kai pakliūsi į vyro nagus, išpers kailį, kaukdama imsies darbo!

49. Iš nagų kristi - nesisekti: Darbas krito iš nagų, o mintys lyg pririštos vis sukosi apie vieną daiktą.

50. Iš nagų spirtis - visomis jėgomis stengtis: Vaikas serga, tėvui reikia iš nagų spirtis, siųsti pinigų.

51. Per nagus - bematant (išpirkti): Turguje žmonės per nagus išgraibstė kiaušinius.

52. Per nagus krinta - daug turi: Kad ir per nagus kristų, o neduos.

53. Per nagus perleisti - pagaminti: O kiek žmonėms ir dvarams pakinktų per savo nagus perleido... Nagai geri.

54. Prie nagų nelimpa - nesiseka (dirbti): Jam darbas prie nagų nelimpa.

55. Su nagais - mokantis kokį amatą, darbą: Su nagais besanti motriška: krepšį padirbo.

56. Už nagų užeiti - parūpti: Jam tai užėjo už nagų.

57. Nagais ir dantimis - visomis jėgomis (beviltiškai): Savo privilegijas pasiryžusi ginti nagais ir dantimis.

58. Lyg šaltais nagais - abejingai: Tu dirbi viską lyg šaltais nagais.

59. Kaip be nagų - 1. negrabiai, negrabus: Kaip čia imi kaip be nagų. 2. nepatogu: Be laikrodžio kaip be nagų.Nagai angliškai