lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Ožys frazeologizmai

1. Ožio balsu - apie negražų dainavimą: Visi pasigėrę ožio balsais rėkauja.

2. Ožio bamba - pikčiurna: Nekišk nagų prie to ožio bambos, tuoj žviegti pradės.

3. Ožio derybos - išpažintis: Ožio derybos prasideda.

4. Po oželio galva - vėlai: Pasėjo po oželio galva, tai tiek ir užderėjo.

5. Prie ožio lazdos nuvesti - apgauti: Jis tave nuves prie ožio lazdos.

6. Ožio nugara - apie ką siaurą, kreivą: Primynei vežimą - ožio nugarą.

7. Ožio pienas - 1. degtinė: Gintautas savo rankom gerokai pasaldė, gerokai įkliukeno ožio pieno ar velnio grietinės. 2. sugrūstos kanapės: Iš ožio pieno lieka kanapių patrinos.

8. Ožio ragai - užsispyrimas: Knipeliai apdaužė gerai bobos ožio ragus.

9. Į ožio ragą - labai, visiškai: Bėk greitai šiltis - jau sušalęs ožio ragan.

10. Į ožio ragą [su]riesti - prispausti, nuvarginti: Tos skolos jau mane visai į ožio ragą riečia.

11. Į ožio ragą susitraukti - visai sumažėti: Pienas susitraukė į ožio ragą.

12. Į ožio ragą suvaryti - 1. prispausti: Jį skolininkai suvarė į ožio ragą. 2. nugalėti, nuginčyti: Savo priešus, kaip jam atrodė, jis beveik visada suvarydavo į ožio ragą.

13. Į ožio ragą susivaryti - sublogti: Jau, vaikeli, tu susivarei ožio ragan.

14. Atleidžiamasis ožys - žmogus, kuriam suverčiama visa atsakomybė: Ksaveras gal ne geriau jautės už anąjį atleidžiamąjį ožį, kuriam savo kaltybes sukraudavo.

15. Ožius drėksti - vemti: Tai drėskiau ožius, į tvorą įsikabinęs.

16. Ožius gainioti papekliais - apie likusią netekėjus: Ožius papekliais gainioti ana paliko.

17. Ožius ganyti po karklynus - likti nevedus: Magdė su Steponu skaitė grūdus, ar poromis išeina: jei poromis - ves šiemet, o jei lyčnas grūdas lieka, ganys ožius po karklynus.

18. Ožį įspirti - padaryti klaidą audime: Ne tą pakoją mynei, ožį įspyrei.

19. Ožį laikyti už barzdos - ruoštis išpažinčiai: Kol altarista, išsitraukęs skarmalą, valosi, meisteris jau laiko ožį už barzdos, norėdamas kuo greičiausiai juo atsikratyti.

20. Ožį (ožius) lupti - vemti: Alyzas sudriuksėjo visu kūnu, atsirėmė rankomis žemės ir ėmė lupti ožį.

21. Ožį melžti - 1. šiaudus kasti iš po kuliamosios: Vienas iš blogiausių darbų prie mašinos yra ožį melžti: labai dulka ir grūdai kojas kapoja. 2. nespragintas kanapes grūsti.

22. Ožius nerti - vemti: Matyt, kad buvo užbadėjęs: suvalgė kelius lašiniuočius ir neria ožius.

23. Ožį pakelti - kaprizintis: Ožį pakelsi, o nieko negausi.

24. Ožį papūsti - užpykti, užsispirti: Kad ožį papūtei, tai būk nevalgęs.

25. Ožį (ožius) parduoti - atlikti išpažintį (pajuokiant): Kiti išpažinties, ve, eina triskart per mėnesį, o kunigėlis man sako,- jei dukart parduosi ožį per metus, bus gerai.

26. Ožį pastatyti - užsispirti: Ir toks krupis jau mok ožį pastatyti.

27. Ožys perbristų - apie skystą sriubą: Ožys perbristų - ir tai nebūtų ženklo.

28. Ožius piauti - vemti.

29. [savo] ožį pūsti - kaprizintis: Lauk ko gero, ir šitas varvalas savo ožį pučia.

30. Ožius rėkinti; ožį riesti (spyloti) - vemti: Kitam besisupant apsisuko galva, širdis supyko, išbėgęs už kertės ožius rėkina.

31. Ožį (ožius) statyti (šerti, varinėti, varyti) - ožiuotis: Dabar jis ožį stato, jau su juo nebesusikalbėsi.

32. Į ožį įsileisti - imti ožiuotis: Įsileidžia, įsileidžia į ožį, paskui nė pats nebsusivaldo.

33. Kiek iš ožio pieno - apie naudos neduodantį: Meistras tiek iš manės turėjo naudos, kiek iš ožio pieno.

34. Nors ir už ožio - už bet ko (tekėti): Nors ir už ožio, bile čipką užvožė.

35. Kaip ožys apie agurkus - apie šnekantį niekus: Miglinėja kaip ožys apie agurkus.

36. Kaip ožys į kopūstus (į rūtų daržą) - apie įsibrovusį kur: Įsibrovė kaip ožys į kopūstus.

37. Kaip iš [žilo] ožio - apie naudos neduodantį: Iš tavęs kaip iš ožio - nei pieno, nei vilnų.

38. Kaip iš ožio rago - gausiai: Visos laimės Lietuvai, viso gerovės - ir laisvė, ir neprigulmybė - pasipils kaip iš ožio rago...

39. Kaip iš ožio tekio - jokios naudos: Kaip iš ožio tekio: nei taukų nei plaukų.Ožys angliškai, lenkiškai, sinonimai