Pečiai frazeologizmai

1. Stiprūs (tvirti) pečiai - palaikantis, aukštą vietą užimantis asmuo: Jis turėjo ne vienus stiprius pečius, kurie jį palaikė.

2. Pečiais neštis - stumdytis, grūstis: Pečiais nešas - tiek daug žmonių.

3. (kieno) pečiais nuarti - nuskriausti, nuengti: Nėr sunkesnės buitelės kaip našlelės - kas atėjo, tas pamynė, kas atėjo, tas nuarė tavo pečiais.

4. Pečius pakėlė - nustebo: Tas ir pečius pakėlė, kad taip brangiai prašo.

5. Pečiais patraukia - abejoja: Kristupas patraukia pečiais, o Pranas, paspaudęs jam ranką, smuko į kitą pusę gatvės.

6. Pečius suglaudus (suklojus) - apie draugaujančius: Jie nuo seniai gerai sudaužia: žiūrėk, ir vaikščioja pečius suglaudę.

7. Pečius sumušti - susidėti, eiti išvien: Tačiau iš pirmos dienos jis sumušė pečius su apskrities viršininku.

8. Pečius surėmus - apie daug susirinkusiųjų: Pečius surėmę pas dantistę.

9. Pečius (pečiais) traukyti - stebėtis ko blogumu: Kur autorius prisilaiko kompiliacijų (kompiliuoja), ten dar randame šiek tiek teisybės, o kur nori apsieiti su savo pajėgomis - tik pečius traukyk.

10. Ant pečių - čia pat: Smertis ant pečių, nebreiks nieko.

11. Ant (kieno) pečių - tekti daliai: Visi namų reikalai ir rūpesčiai ant mano vieno pečių.

12. Ant pečių išnešti - atlikti, padirbėti: Neras žmonių, kurie jo ūkio darbus išneštų ant savo pečių.

13. Ant pečių nenešioja - nesudaro sunkumų: Kokios kalbos moki, tai ant pečių nenešioji.

14. Ant pečių nešti - būti atsakingam, vykdant ką: Sekdami tuo jų pavyzdžiu, jūs tobulinat savo gyvenimą, gerinat būvį, nešate ant savo pečių visos žmonijos geresnę ateitį ir laimę.

15. Ant pečių pakelti - išvargti: Darbo žmonės pakėlė ant savo pečių visus ilgai užsitęsusius krizės sunkumus.

16. Iš pečių - sunkiai (dirba): Juk aš, ne iš pečių dirbdamas, valgau geresnę duoną.

17. Nuo pečių nulėkti - sudriksti: Paskutiniai marškiniai nulėks nuo pečių - kas reiks daryt?

18. Už pečių - čia pat: Mislys už marių, smertis už pečių.

19. Už (kieno) pečių - prieglobstyje: Jau aš už savo vaiko pečių vargo neregiu.Pečiai angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia lazeris?
Sekite mus