Plaukas frazeologizmai

1. Per plauko metą - vos vos: Per plauko metą pro šalį peilis praslydęs į sieną įsmigo.

2. Nė gyvo plauko - tuščia: O pirkioj - nė gyvo plauko.

3. Įvairaus plauko - visokie: Moterų ūkiui žiūrėti prisamdyta įvairaus plauko vedėjų.

4. Kas plaukas tai lašas - apie labai suprakaitavusį, sušilusį: Sušilau, suprakaitavau, kas plaukas tai lašas.

5. Kito plauko - kitoks: Visai kito plauko žmogus buvo Juozas Misiulis.

6. Skursno plauko - neturtingas.

7. Žilas plaukas - senatvė: Žilo plauko sulaukei, o neišmanai, kad melstis tik tada gerai, kai nieko nereikia iš dievo.

8. Žilų plaukų neauga - nevargsta: Tau dėl to karo, matyt, žilų plaukų neauga.

9. Plaukus apsiraustyti - apsipešti: Jau ir plaukus jaunieji apsirausto.

10. Plaukai atsistojo [ant galvos] - nustebo, nusigando: Pamačiau tokį pikčių, kad man plaukai atsistojo.

11. Plaukas nenukrito nuo galvos - nieko bloga neatsitiko: Bet toliau aš jį imu savo globon ir prisiekti galiu, kad daugiau nuo jo galvos ir plaukas nenukris.

12. Plaukas nepakrutėjo ant galvos - neturėjo rūpesčių: Kolei tėvas buvo gyvas, tai jam ir plaukas ant galvos nepakrutėjo, jokio klapato neturėjo.

13. Nė plauko nepalaužtų - labai nusilptų: Per dvi dieni nevalgę, rytoj nė plauko niekam nepalaužtume.

14. Plaukai rausta - ima gėda: Skaitau tą straipsnį ir jaučiu, kad rausta man net plaukai.

15. Plaukai stoja (sustojo) ant galvos (stati) - siaubas ima: Plaukai ant galvos stoja, kraujas stingsta gyslose...

16. Plaukai šiaušiasi [ant galvos] - ima baimė: Mano miela Lietuvėle, rašant šiaušiasi plaukai, geltonuoja mūs laukai, apstatyti šautuvėliais.

17. Ant plauko - vos vos: Vieną sykį, Gustavo spiriama kroketuoti Donato kulipką, paleido savo tik tik ant plauko pro šalį.

18. Ant plauko kaboti (kyboti) - grėsti pavojui, vos laikytis (gyvybei): Jų dviejų gyvybė kabojo ant plauko.

19. Be plauko - visiškai: Kurapkos nebsukrykštauja: prapuolė be plauko.

20. Į plaukus kibti - susipešti: Dar saulei nepatekėjus, jau visi jie krūvoje ir kelia tokį lermą (triukšmą), lyg tuoj kibs kits kitam į plaukus, ne į pievos žolę.

21. Ne pagal plauką - nepatinka: Man ne pagal plauką, ir nešneku.

22. Per [menką, vieną] plauką - vos vos: Tik per plauką nežuvo brolis Julius.

23. Nė per plauką - visiškai, nė trupučio: Tauko nė per plauką nematyti, o sako - valgyk košę.

24. Po plauko (plaukui) - patinkamas: Susitiko po plauko, ir veselė.

25. Prieš plauką paglostyti - pakritikuoti: Tegu visuomenė abu paglosto prieš plauką.

26. Su visais plaukais - 1. lengvai: Tamsta nuperki tuos naujakurius su visais plaukais. 2. labai: Pašėlęs su visais plaukais.

27. Už plaukų vadžiotis - peštis: Bobos ant lauko nepareina - susibara, o namie tai ir vadžiojas už plaukų.

28. Nė plauko - visai nieko: Po kiek sykių išrabavojo (išplėšė) dvarą maištininkai: arklio nė plauko nebeliko, duoną, miltus, mėsą po kiek sykių išvežė.

29. Kaip ant plauko - tiksliai: Nustačiau dureles kaip ant plauko.Plaukas angliškai, latviškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia idealistas?
Sekite mus