lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Sprandas frazeologizmai

1. Kietas sprandas - 1. apie rambų: Šito arklio toks kietas sprandas, kad jo niekaip neatsuksi. 2. apie užsispyrusį, atkaklų: Tačiau klebonas Platūnas buvo atkaklus ir kieto sprando žmogus.

2. Sprandą auginti - penėtis: Matyt, jau gerą duoną turi, kad sprandą augina.

3. Sprandą įkišti - ištekėti (prastai): Įkišo sprandą kaip į tvorą.

4. Sprandą išmuilinti - iškritikuoti, nubausti: O dabar žiūrėkite, kad draugas direktorius mums neišmuilintų sprando už gamyklos drausmės ardymą.

5. Sprandą ištrūkti - išdumti: Ištrūko sprandą kažkur Peterburgan, tiek jį daugiau ir tematysi.

6. Sprandu (sprandais) jodinėti (jodyti, joti) - išnaudoti, spausti: Gal ir gerai Motiejus daro, kad nesiduoda per daug sprandu jodinėdamas.

7. Sprandą lenkti - 1. leistis išnaudoti: O prie baudžiavos žmonių neįpratinsi, po lazda dabar dirbantis sprando lenkt nenori. 2. žemintis: Raus! Tas žodis jau girdėtas ir jo pasekmės žinomos, juoba kad žmogus dar vis nemoki sprando lenkti.

8. Sprandą mesti - liesėti: Ir mūsų ponas jau meta sprandą.

9. Sprandą nukrėsti - primušti: Kai aš tau sprandą nukrėsiu, tai tau nereiks daugiau šnekėti.

10. Sprandą nu[si]nerti (nusilaužti, nusisukti) - užsimušti, žūti: Tas vaikas dar ir sprandą nuners, belaipiodamas tais suolais.

11. Sprandą trūkti - 1. žūti: Vienąkart jis turi sprandą trūkti ir trūks per mane. 2. nešdintis: Trūk sprandą iš čia, kur tau patinka.

12. Ant sprando - savimi: Visi savo akimis matėme ir atjautėm ne kartą darbininko vargus, nusižeminimą ir skriaudas ir gal dar ne kartą patys ant sprando tai patyrėme.

13. Ant sprando atsisėsti - imti išnaudoti: Tėvas numirtų ar apsirgtų, tai tas įsibrautų su savąja ir man ant sprando atsisėstų.

14. Ant sprando būti - 1. sunkinti gyvenimą, naudotis išlaikomam: Juk reikėjo pagaliau išeiti, ar visą amžių būsi tėvui ir broliui ant sprando. 2. išnaudoti: Gaila mano džiaugsmo ir liuosybės: ir vėl vergas, ir vėl ponas ant sprando.

15. Ant sprando jodinėti (joti) - išnaudoti: Aš nenoriu, kad ubagai ant sprando jodinėtų.

16. Ant sprando krauti[s] - skirti (rūpesčius): Višinskis, papratęs visus sunkiausius ir pavojingiausius darbus ant savo sprando krautis taip ir dabar šokosi.

17. Ant sprando lipti - 1. įkyrėti: Nė valandėlei ramybės neduoda: per savaitę mokiniai ant sprando lipa, vyriausybė šnipinėja. 2. smurtauti: Kai apsileisi, tai ir lips ant sprando visi dvaro šunys...

18. Ant sprando sėdėti - 1. grėsti: Tos žemės ūkininkas neįgrauš, o bado šmėkla ant sprando sėdi. 2. išnaudoti: Ramiau, ramiau ponuli. Praėjo laikai mums ant sprandų sedėti.

19. Ant sprando stovėti - raginti (dribti): Na, dieną gali atsigulti, niekas ant sprando nestovi, ne tuo strioku nuvažiuos...

20. Ant sprando tupėti (užsikarti) - būti išlaikomam: Žinote, sunkokas jausmas tupėti ant svetimo sprando.

21. Ant sprando užgulti (užsisėsti) - imti smurtauti: Jūsų tėvai būtų visai užgulę ant sprando, kad nebūčiau aš apgynusi.

22. Ant sprando užsodinti - leisti įkyrėti: Velnias, tur būt, tave ir užsodino man ant sprando!

23. Į sprandą nemuša - neskubu: O kas mums į sprandą muša? Dar palauksim, pažiūrėsim, kaip ten kiti daro.

24. Į sprandą važiuoti - mušti, smogti: Ale vyrams tiek to proto: jeigu dar kas ką papliurpia, pameluoja, ir važiuoja į sprandą.

25. Nuo sprando nusimesti (nuversti) - išsilaisvinti: Skaitydami mano broliai atsibus, supras savo padėjimą, pažins savo prispaudėjus, pakils, nusimes jungą nuo sprando.

26. Už sprando stverti - energingai stengtis įsigyti: Reikia laimę stverti už sprando ir rišti prie savęs.Sprandas angliškai, latviškai, sinonimai