lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Uodega frazeologizmai

1. Uodegos galas - ko nors likutis, truputis: Kad nors koks uodegos galelis atitektų - vis jau būtų šis tas.

2. Savo uodegos bijosi - labai smarkus: Mūsų arklys kai pastovėjo, tai savo uodegos bijos.

3. Uodegą atmesti - 1. pastipti: Žmogus tik pykšt - lapė ir atmetė uodegą. 2. atsigulti: Jau vėl atmetei uodegą.

4. Uodega atšipo - nusibodo (sėdėti): Atšipo uodega besėdint.

5. Uodegomis badytis - stumdytis, trūkstant vietos: Virtuvė maža, uodegom badomės visos.

6. Uodega dilga - apie labai judrų: O tau jau uodega dilga, negali nusėdėt.

7. Uodegą įkišti (įmerkti) - 1. patekti į bėdą: Pamatysi, kaip tu įkiši kuomet uodegą, pražudysi save ir vaikus... 2. apsigauti: Pirkdamas įmerkė uodegą.

8. Uodegą įšalti - užsibūti: O mūsų Matavušas, gal girdėjai, taip pat dvare uodegą įšalęs.

9. Uodegą iškišti - ištekėti (niekinamai): Suaugo jau - gana norėtų kur uodegą iškišti.

10. Uodegą išsipinklioti - išsisukti iš bėdos: Išsipinkliojai uodegą, tai ir džiaukis!

11. Uodegą išsiskirti iš visos mėsos - prastą paimti: Bet ir tatuliukas skyrė, skyrė, iš visos mėsos išsiskyrė uodegą, - juokėsi Juozapas.

12. Uodegą judinti - truputį reikštis: Ag, niekas negina, oro trūksta, surištos rankos, bet vis gali uodegą judinti.

13. Uodegą kelti - rengtis išvykti: Anoji neseniai išvažiavo, o dabar ir toji jau kelia uodegą.

14. Uodegą kraipyti - išsisukinėti: Dabar jis visaip kraipo uodegą, kad tik sausas išeitų.

15. Uodegą krapštyti - nieko neveikti, tingėti: Jis uodegą krapšto už pečiaus.

16. Uodegą laužti - versti, skubinti: Niekas man uodegą nelaužia: nenorėsiu - neparduosiu!

17. Uodegą megzti - ruoštis kur eiti: Stasė, ir ta mezga uodegą į skaistaturgį.

18. Uodegą mėtyti (mirginti) - išsisukinėti: Jis šiaip ir taip mėto uodegą, bet jau nieko nebus.

19. Uodega nenutrūks - nieko neatsitiks, garbės nenuplėš (ką padarius): Gali nueiti - uodega nenutruks.

20. Nė uodega nepavizginti - nekreipti dėmesio: Napalys į tuos žodžius nė uodega nepavizgindavo.

21. Uodegą nuleisti - nusiminti: Ale kad kunigas Balčys jiems davė per laikraščius, tai net jų vyriausias pravadyrius uodegą nuleido.

22. Uodegas nusikramtyti - peralkti: Be pašaro per naktį arkliai uodegas nusikramtys.

23. Uodegą pabrukęs - 1. jausdamasis kaltas: Ištrūko boba uodegą pabrukus. 2. nieko negavęs: Ir parvažiavo uodegą pabrukęs.

24. Uodega padilgo - panoro: Padilgo jam uodega bėgt.

25. Uodegą pagulė - apie nenorintį keltis: Mergos, mergos, kelkite! Ar uodegas pagulėte?

26. Uodegą pamezgus - be atodairos, nerimtai (lakstyti): Pamezgęs uodegą, išlėkė į sodžių, nėjo apsiliuobti.

27. Uodegą panešti - (vos) paeiti: Tavo šita cybalkė (kumelpalaikė) kaip tik uodegą paneša.

28. Uodegą papūsti - 1. išeiti (iš namų): Kai užaugs, tai papūs uodegą, ir neužvysi, o mama kaip nori sau. 2. imti didžiuotis: Pamatysi, jis uodegą vėl papūs.

29. Uodegą parodyti - pamesti, pabėgti: Tai tavo geroji, tavo vikrioji,- šaukė motina,- parodė tau uodegą!

30. Uodegą paspausti - išsigąsti: Nesitikėjęs to, meistras labai nusistebėjo ir, paspaudęs uodegą, dūlino pro duris.

31. Uodegą prikirpti - nubausti: Prikirps jam dar uodegą už kyšius.

32. Uodegą primygti - nurimti; nustoti lakstyti: Primygs jau dabar uodegą ir Sidukienei, kai močia numirė.

33. Uodegą prisėsti - nurimti: Aš tau sakau, tu prisėsk uodegą ir nekaišiok man tarp durų!

34. Uodegą prispausti - ištikti (nelaimei): O kad kokia uodegą prispaustų, nebijok, prie namų glausis.

35. Uodegas raityti - jaudintis, džiaugtis: Mergos uodegas raitys, kad atvažiuos kavalieriai.

36. Uodegą rodyti - būti nedėkingam: Aš jam gerą darau, o jis man uodegą rodo.

37. Uodegas subesti - labai draugauti: Ar nebepersiskirs - abudu uodegas subedę lig vakaro išsėdi.

38. Uodegą sukinti - vilioti: Mat, pempė, nors ir poniška, šilkais apsitempusi, bet pamatė jauną išsirpusį vyrą, tai ir sukina uodegą.

39. Uodegą sukti - stengtis išvengti (ko): Suka uodegą ir šiaip ir taip, kad tik nereiktų eiti prie kūlimo.

40. Uodegą užmegzti - sujusti, pasikelti: Purkšt, uodegą užmezgė ir išdūmė.

41. Uodegą užrietus - strimagalviais, be atodairos: Uodegą užrietusi išlėkei.

42. Uodegą užrietus gulėti - nieko nedirbti, tinginiauti: Kad martelę gaučiau, gulėčiau uodegą užrietęs.

43. Ant savo uodegos atsisėsti - pradėti savarankiškai gyventi: Atsisėdo ant savo uodegos, dabar pažins.

44. Ant uodegos atsisėsti - susirgti: Iš pašėlimo ir pati ant uodegos atsisėdo!

45. Ant uodegos minti - sekti pridurimu: Maršrutą pamatėm, čia jau priešai beveik ant uodegos mina.

46. Į uodegą įkirpti - prigriebti: Oi, atsargiai, Liudeli, įkirps tau į uodegą koks meškeriotojas.

47. Į (kieno) uodegą įsikibęs - seka: O dabar jis į ponų uodegą įsikibęs laksto.

48. Į uodegą kišti - tai, ko nereikia, ko nenori gauti (piktai): Tegu jis tuos savo popierius į uodegą kiša - nusispiovė vaikinas.

49. Į uodegą lįsti [be muilo] - pataikauti: Pirma į uodegą lindo, o dabar nebenor nieko padėti.

50. Į uodega papūsk (pašvilpk) - nieko nepadarysi: Nubėgo, ir papūsk jam į uodegą!

51. Per uodegą - labai nedaug, vos: Aš tik tik per uodegą išsisukau nuo šluotos.

52. Nė prie uodegos - sakoma, nekreipiant dėmesio: Ans man nė prie uodegos.

53. Už uodegos - sakoma prigriebiant: Pradėjo iš džiaugsmo net girtis, kad jau turįs už uodegos paslaptinę lietuvių organizaciją.

54. Už uodegos keliamas - liesas: Sako, ir šiemet karvės už uodegų keliamos.

55. Kaip į uodegą įkirptas - apie nerimstantį, šokinėjantį: Vaikai laksto po kluoną kaip uodegon įkirpti.Uodega angliškai, lenkiškai, sinonimai