lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Velnias frazeologizmai

1. Velnio arklys - laumžirgis: Velnio arklys su keturiais sparnais.

2. Velnio ašara - naminė degtinė: Ta velnio ašara daug kainuoja.

3. Velnio darželis - dilgėlynas: Išnaikinai tą velnio darželį, pasodinai gėlių.

4. Velnio gerklė - girtuoklis.

5. Velnio grietinė - degtinė.

6. Velnio lašai - naminė degtinė: Varvina velnio lašus.

7. Velnių lendrynas - daugybė: Arklius kai ėmė, vokiečių buvo cielas velnių lendrynas suvažiavęs.

8. Velnio mažvaikis - karštuolis, vėjavaikis: Iš kur tavo tiek kantrybės su tokiu vyru, velnio mažvaikiu!

9. Velnio nagas - kaukaspenis: Aš radau velnio nagą.

10. Velnio namai - smuklė: Juk kur dievo namai, čia ir velnio nami turi būti.

11. Velnio pagaikštis - piktas žmogus: Ta jo motina - velnio pagaikštis.

12. Pats velnių paleidimas - vidurnaktis, gūduma: Dvylika - pats velnių paleidimas.

13. Velnio pamazga - toks plūdimas: O tu čia ko atėjai, velnio pamazga! - užsipuolė Gugį.

14. Velnio pamazgos - degtinė: Jūs, velnio pamazgų užgėrę, siuntat!

15. Velnių pasamonas - toks plūdimas: Prie darbo, velnių pasamonai!

16. Velnių patinas - blogas žmogus: Velnių patinas tas tavo dėdė.

17. Velnio poteriai - kortos.

18. Velnio sėkla - nepriimtinų idėjų skleidėjas: Negirdite gal pamokslų, kaip sako, kad „Lietuvos ūkininkas“ - tai velnio sėkla.

19. Velnio šluota - grybelio pažeistos šakelės: Ant mūsų vyšnių velnio šluotos auga.

20. Velnio tuzinas - trylika.

21. Gyvas velnias - labai daug: Čia akmenų gyvas velnias.

22. Kuris velnias - kas (piktai): Kuris velnias nešioja tą prakeiktą vagilę čia?!

23. Kurių velnių - ko (piktai): Kurių velnių tu čia vampsai?

24. Pirmas velnias - niekam tikęs: Jeigu ateis kavalierius ir labai geras, tai žinok - pirmas velnias.

25. Pusė velnio - apygeris: Dar jinai pusė velnio, o su kitais nesušnekėsi.

26. Sūdytą velnią - nieko: O manai, kad mokėjo jie ką nors už tai? Velnią sūdytą!

27. Visi velniai visi muzikantai - sakoma, daugelį peikiant, kritikuojant.

28. Velnias apsėdo - padūko: Ar velnias apsėdo, kad taip šaukojat!

29. Velniu apsibėgusi - apie piktą moterį: Velniu ta biaurybė apibėgusi.

30. Velnias atnešė - atėjo (piktai): Ar velnias čia tave atnešė?

31. Velnias bus - nieko neišeis: Jeigut vienas ant čia trauks, kitas ant čia, tai velnias bus.

32. Kad velnias darosi - sakoma, smarkiai ką veikiant: Vaikai laidos nuo kalnų, duoda, kad velnias daros - tik rogės pyška, ir viskas.

33. Velnių gauti - būti išbartam: Gavau velnių už pinavijos nulaužimą.

34. Velnias griebtų - sakoma susijaudinus: Velnias griebtų! Tu puikų dalyką sugalvojai.

35. Velnių ieškoti - kabinėtis: Ar jis kelio klausia, ar velnių ieško?

36. Velnius išdarinėti - ką bloga daryti: Jie su mišku visokius velnius išdarinėja.

37. Velniais išeiti - išdykti: Kitas išsimoko, o kitas ir velniais išeina.

38. Velnias išnešė - išsidangino (piktai): Velnias kažkur jį išnešė.

39. Velnią išpažinti už tetėną - matyti vargo.

40. Velnius išvaryti pro pakaušį - pataisyti mušant: Prisibausiu mušti, išvarysiu visus velnius pro pakaušį.

41. Velnias juokiasi - 1. niekam tikęs: Velnias juokiasi iš mano procios. 2. blogai: Pamačiau, kad velnias juokiasi, ir parlėkiau.

42. Velniai kaukia - sakoma, ką smarkiai padarius: Užsitvatijom pečių, kai šalta, kad velniai kaukia.

43. Velnių kaustytas - apsukrus, suktas.

44. Velnias krato kratinį - žyla: Jau ant tavo galvos velnias kratinį krato.

45. Velnius krauti - keikti, koneveikti: Vienas tik užvaizdas laksto, kiekviename žingsnyje šimtais tūkstančiais velnių kraudamas balsiai.

46. Velnias krauna taukais į aruodą - sekasi: Teisingai sakoma, kad laimingam tai ir velnias taukais aruodan krauna!

47. Velnius krėsti - išdaigauti: Gerai gyvena, o vis tiek reikia velnius krėsti.

48. Velnias kūlė pupas - apie rauplėtą: Ant to snukio velnias pupas kūlė.

49. Velniukai laksto akyse - šelmiškai žiūri: Jurga tarsi nusigando, tarsi suprato, nustojo kvatojusi, surimtėjo, tiktai velniukai akyse lakstė.

50. Velnio laukia - tęsia dienas, nieko neveikdamas: Vienas traukia, antras velnio laukia.

51. Velnias laužia blauzdą (šlaunį, uodegą) - apie skubantį ką daryti: Ar velnias tau blauzdą laužia važiuot dabar tokioj blauzdlaužynėj.

52. Ar velnią lupai - sakoma ilgai užtrukusiam: Ar velnią ir lupai išėjęs?

53. Velnių matęs - pergyvenęs: Su tokiu nesusidėk: jis yra visokių velnių matęs ir permatęs.

54. Velnias negriebs (neims) [savo vaiko] - nieko bloga neatsitiks: Negriebs jį velnias, pamatysite, kaip išsisuks gerai!

55. Velniai nematė (nematai) - tiek to: Velniai nematė tą generolą.

56. Velnias (velniai) nerinks (netrauks) - nieko bloga neatsitiks: Nerinks velnias ir jo!

57. Velnias nešioja (neša) - apie einantį kur nereikia: Velnias jus nešioja šitokioj nakty!

58. Velnio neštas [ir paliktas, pamestas] - suktas: Su tokiu žmogum nesusidėk, jis velnio neštas.

59. Velnias nunešė ant uodegos - veltui dingo: Dirbo kaip jaučiai, o velnias ant uodegos viską nunešė.

60. Velnio paimtas - suktas, neteisingas: Visi velnio paimti, tik dar Algis teisingas.

61. Velnias pasuko - apgavo: Ne, jei tą velnias pasuko ir blogai pasidarė,- šaukė, kumščiu mušdamas į stalą,- tai mergelė išmanytų Jėzaus malonę!..

62. Ar velnias pašvietė - sakoma, stebintis, kad sužinojo ką: Ar velnias jam ir pašvietė, kad aš pinigų turiu.

63. Velnias pavažiuos karietą - teks mirti: Greit velnias karietą pavažiuos.

64. Velniai peri vaikus - apie užkampį: Atsidūrė ten, kur velniai vaikus peri.

65. [stačių] velnių priėdęs (pripūtęs) - gudrus, suktas: Žinoma, čia jomarkas, čia turgus; velnių priėdęs, kaip ir visi vyrai.

66. Velnio pristotas - blogas, padūkęs: Jau ji, tur būt, velnio pristota.

67. Velnius sudirbti - ką bloga padaryti: Sudirba velnius ir patys išmauna.

68. Velnias susilaužytų ragus - apie blogą kelią: Čia jau ir pats velnias ragus susilaužytų.

69. Suk (trauk) velniai - 1. ką padarysi, tiek to: Prisigėrei, suk velniai, atsigulk ir gulėk. 2. keiksmas: Rytiniai apeliai praeidavo gana greitai. Bet vakariniai - suk juos velniai!

70. Velnias uždėjo uodegą - nemato akivaizdoje esančio daikto.

71. Velnias užkišo uodegą - nesuprantamai sugedo: Ėjo ėjo ta mašina ir neina - tik velniukas uodegą užkišo.

72. Velnius varyti - bartis, rėkauti: Tos bobelės sodoje velnius ir varydavo.

73. Velniai veda vaikus - apie neįeinamą, apaugusią vietą, kimsynę: Aplinkui pelkės priaugusios krūmokšnių, kur velniai vaikus veda.

74. Velniai žino - nežinia: Velniai žino, ko čia mes dar tupime.

75. Kad čia velnias ant velnio - 1. būtinausiai: Turi mums prisūdyti ganyklas, kad čia velnias ant velnio! 2. jokiu būdu: Kad čia velnias ant velnio... Daugiau niekuomet manęs neprigaus.

76. Be velnio - labai daug: Mokėjau be velnio dainų.

77. Iš velnio - labai smarkiai: Kužu kužu kad pasikužina, rodos, ten juos ėda iš velnio.

78. Velnias iš pupų - staiga, netikėtai: Pabrakšt - velnias iš pupų. Nei lauktas, nei ant alaus kviestas.

79. Nuo [paties] velnio - 1. labai, neapsakomai: Nuo velnio slinkis. 2. prastas: Nuo velnio ir žmogus!

80. Po velnių išvaryti - nugyventi: Vogė, nešė, kokią ūkę po velnių išvarė.

81. Su pačiu velniu - labai: Gailu arklį su pačiu velniu.

82. Su velniu pusiau (iš pusės) - vidutiniškai, šiaip taip: Kai apsišvarina, apsiskuta, tai dar pusiau su velniu - ne toks jau šlykštus.

83. Su velniu vienų metų - labai senas: Jau sena, su velniu vienų metų.

84. Su velniais sumaišyti - iškeikti: Kai gerai su velniais poną plakamasis sumaišo, iškeikia, tada greičiau paleidžia.

85. Nė velnio - nieko: Nė velnio nesuprato!

86. Nei velnias nei gegutė - apie niekam netinkamą, prastą: Iš tokio žmogaus tai nei velnias nei gegutė.

87. Kaip velnias - labai (juodas, drąsus...): Juodas kaip velnias.

88. Kaip iš velnio ančio - gausiai: Ir tų mašinų priviso kaip iš velnio ančio.

89. Kaip velnio grikiai - apie retus plaukus: Barzda kaip velnio grikiai.

90. Kaip velnias jaujoje - apie triukšmadarį: Ko jis ten trankosi kaip velnias jaujoje?

91. Kaip velnias kryžiaus - apie labai ko vengiantį: Triukšmo ne tik nemėgstu, bet bijau kaip velnias kryžiaus.

92. Kaip į velnio maišą - sakoma nuolat ką nors duodant ir nepasotinant: Viską, ką kitur uždirbu, ką algos gaunu, į tą ūkį, kaip į velnio maišą.

93. Kaip velnio močia - labai (susiraukęs): Išsiviepė kaip velnio močia ir nuėjo nieko nesakiusi.

94. Kaip iš velnio rago - smarkiai: Eina kaip iš velnio rago.Velnias angliškai, sinonimai