lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Žemė frazeologizmai

1. Žemės druska - svarbus dalykas: Didžiausia pareiga yra būti liaudies vadais, būti tos žemės druska, kurioje likimas pastatė juos budėti.

2. Žemės dulkė - menkysta: O aš, žemės dulkė...

3. Iki žemės graibstymo - labai (nusigeria): Prisprogsta iki žemės graibstymo, o paskui serga.

4. Žemės keliai - gyvenimas: Nejaugi jo nebesutiksiu žėmės keliuos?

5. Žemės kirminas - žmogus: Jis turi kentėti ir liūdėti, mylėti ir neapkęsti, džiaugtis ir verkti, kaip daro visi žmonės - tie žemės kirminai.

6. Žemės knisėjas (knisikas, knyslė, kurmis) - žemdirbys, artojas: Jo vaikai visi bus žemės knisėjai.

7. Žemės obuolys - bulvė: Juodišius velka ir velka krepšius, pilnus rausvų ir balkšvų žemės obuolėlių.

8. Žemės rojus - ideali laimės vieta: Šią valandą buvo tai žemės rojaus kampelis.

9. Žemės vabalas - 1. darbštuolis: Ans yra žemės vabalas, dirba ir dirba be perstojimo. 2. prastuolis: Už milijonus neatkentėsiu aš, paprasčiausias žemės vabalas.

10. Lengva žemė tebus - sakoma, apgailint mirusį: O, sudie, sudie, žirgeli,- te lengva bus tau žemelė!

11. Žeme apsinešti - papilkėti: Jis neilgai jau gyvens - jo veidas žeme apsinešęs.

12. Žeme būti - nusižeminti, tylėti: Kai tik jis pradeda - būk žeme, vaikeli.

13. Žemė dega (drega) po kojomis - labai neramu, netvirta padėtis: Dega žemė po kolonizatorių kojomis!

14. Žemę graibo - girtas: Kad pamylėjau, tai žemę graibydamas parėjo.

15. Žemė kvepia [obuoliais, pyragu] - visai silpnas: Jam jau žemė kvepia, tik šiltas gyvas.

16. Žemė linksta - apie smarkų šaukimą: O nuo keiksmo, kaip žmonės sako, žemė linko.

17. Žemės nekliudo (nelypoja) - apie greit einantį: Žemės nekliudo, kaip eina.

18. Žemės nematyti - sakoma, daug ko esant: Tų lepšikių - nematyt žemės.

19. Žemės nenešamas - rūstus, nusiminęs: Jis žemės nenešamas parėjo iš teismo pralošęs.

20. Žemės nesiekti kojomis - 1. smarkiai (eiti, bėgti): Eina kaip vėjas, kojomis žemės nesiekdamas. 2. labai smarkiam būti: Aš kai jauna buvau, kojom žemės nesiekiau, o kai pasenau - duonos neįkandu.

21. Žemė uodžiasi - artėja mirtis: Gudonas - tai tas visų seniausias - jau jam gal nebetoli žemelė uodžias.

22. Į juodą žemę atsigulti - mirti: Senutis jau keleti metai atsigulė į juodą žemelę.

23. Į žemes kastis - 1. labai sielvartauti: Kai numirė tėvas, ji stačiai į žemes kasės. 2. labai gintis, teisintis: O ji ginasi, į žemes kasasi, kad taip nesakius.

24. Į žemę lįsti - mirti: Mes jau pasenę, veik lįsime į žemę.

25. Gyvam į žemes lįsti - sakoma, jaučiantis labai silpnam, nuskriaustam: Jaučiaus toks apleistas ir toks nesveikas, kad sumanęs, regėjos, gyvas būčiau žemėsna lindęs.

26. Į žemę smenga - 1. sakoma, norint miego: Smengu į žemę, kaip noriu miego! 2.nyksta: Sniego per žiemą mažai tebuvo, dabar tas pats, rodos, staiga į žemę smenga.

27. Nors iš žemės iškasti - būtinai gauti: Tegu nors iš žemės iškasa! Kiek kaštuos, tiek!

28. Kiaurai žemės prasmegti - dingti (iš gėdos): Rodžiau būč kiaurai žemės prasmegęs.

29. Nuo žemės [ne]ataugo (neatsiplėšė) - mažas, pusbernis: Tik ataugo neataugo nuog žemės, ir jis listinas prie mergų.

30. Nuo žemės nušluoti - išnaikinti: O! Kada ateis tokie laikai, kai tokios siurbėlės bus nuo žemės nušluotos!

31. Pagal žemę - visai mažas: Vaikas dar pagal žemę.

32. Po žeme - miręs: Gal Vytutis jau po žeme.

33. Po žemėms nueiti - mirti: Tai daug jaunų nuėjo po žemėm.

34. Prie žemės - mažas: Birželis baigiasi, vasarojus prie žemės.

35. Prie žemės linkti - kumpti, senti: [Motinikė] kas dieną didžiau linko prie žemės.

36. Prie žemės prikritęs - smarkiai: Paršeliai išalkę: geria pieną prikritę prie žemės.

37. Su žeme (žemėmis) sumaišyti - 1. nugalėti: Kaip puolė, visus su žeme sumaišė. 2. apšmeižti: Ką nedarė! Jie mane su žemėm sumaišė.

38. Už žemę juodesnis - blogai atrodantis: Ponas sugrįžęs iš miško juodesnis už žemę.

39. Kaip žemė - 1. apie tylintį: Nė lūpų nepravers, tylės kaip žemė, ir gana. 2. apie nuliūdusį: Vieną dieną buvo juodu nuliūdusiu it žemė.

40. Kaip žemelė - apie girtą: Kelinta diena girtas ir girtas kaip žemelė.

41. Kaip žemę pardavęs - nusiminęs: Dabar marti sėdi kaip žemę pardavusi.

42. Kaip iš žemės išdygęs - staiga, netikėtai atsiradęs: Jauni žmonės įžengė į saloną ir išvydo, lyg iš žemės išdygusį, aslos viduryj bestovintį Donatą.

43. Kaip iš po žemių (žemės) - tyliai, dusliai: Kalba kaip iš po žemių.

44. Kaip žemė nuo dangaus - apie labai besiskiriančius: Mano auklėjimas, tiesa, skiriasi kaip žemė nuo dangaus nuo anų didžponių auklėjimo.

45. Tartum skersai žemę nueiti - dingti: Griebėsi ir visi žiūrėti Bindoko, tas vienok tartum skersai žemę nuėjo.Žemė angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai