lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Žodis frazeologizmai

1. Auksiniai žodžiai - tikra tiesa: Nedaryk kitam to, ko pats nenori - tai auksiniai žodžiai.

2. Blogo žodžio negirdi - nėra ujamas: Marcelė nuo vyro blogo žodžio negirdi.

3. Nė gero žodžio - nereikia nieko prašyti, nepriklauso: Ūkininkai dvarams nė gero žodžio.

4. Gerą žodį gauti - būti iškeiktam: Šalin! Ar nori gerą žodį gauti, kaip mama sako...

5. Geru žodžiu minėti - prisiminti.

6. Nė gero žodžio neduoda - apie išdidų: Bet ji baisiai išdidi, man nė gero žodžio neduoda.

7. Gero žodžio nepasako - nerodo dėkingumo: Visas pasigavimas iš tų tėvų, o gero žodžio nepasako.

8. Paskutinis žodis - galutinis nutarimas: Tai mūsų abiejų paskutinis žodis.

9. Paskutiniais žodžiais - piktai, aštriai: Motina, pasigavusi viršų, iškoliojo vyrą paskutiniais žodžiais.

10. Šventas žodis - tiesa: Tikra teisybė, šventas žodis, - pritarė dėdė Vaičys.

11. Žodžio vertas - geras: Paėmei pačią žodžio vertą,- nei pridėt nei atimt.

12. Vienu žodžiu - geras; gerai: Būtų žmogus vienu žodžiu.

13. Žodžius apkąsti - nutilti: Praniukas seserį pažvelgė ir žodžius apkando.

14. Žodžiais apsimėtyti - pasibarti: Jie dažnai tarp savęs žodžiais apsimėto.

15. Žodį atmušti - piktai atsakyti: Koks tai po velnių tėvas? - su piktumu atmušė man žodį Plikis.

16. Žodį atversti - priešgyniauti: Žiūrėk, šeimininkui žodžio nedrįsk atversti!

17. Žodžius drabstyti - plūsti: Ji visiems žodžius drabsto.

18. Žodį duoti - 1. pažadėti: Lyg žodžio jis nebūt Elžbietai davęs. 2. pranešti, pakviesti: Tik duosi, žodį - nėmaž nesididžiuos.

19. Žodžius gaudyti - atidžiai klausyti, norint sužinoti: Jis tik gaudo mano žodžius.

20. Žodį įsidėti - įsidėmėti: Mergelės, įsidėkit mano žodį, - tęsė senis.

21. Žodį išpešti (išplėšti) - klausinėjant sužinoti: Nori tik žodį išpešti iš tų žemaičių.

22. Žodį ištraukti - 1. prašnekinti: Sunku iš jo žodį ištraukti. 2. sužinoti: Tyko žodį ištraukti, o paskui ir pilsto.

23. Žodį kyštelėti - ką nereikalinga pasakyti: Kokį žodį kyštelia, ir baigta.

24. Žodžius košti pro dantis - Boba košė žodžius pro dantis, žiūrėdama dėdinai į akis.

25. Žodį laikyti - vykdyti pažadą: Juk kaimynas - šiaip ar taip imant - moka laikyt žodį.

26. Žodį laužti; žodžius mainyti - nevykdyti pažado: Toks kaip Nemura greičiau galvą du sykius paguldys, nei sykį žodį lauš.

27. Žodį mesti - užgauliai pasakyti: Taip vienas žodį metė, kitas žodį, o Martynienė visa ugnyje.

28. Žodį (kieno) minėsi - tikrai taip bus: Minėsi mano žodį - vokietį sumuš.

29. Žodžio neieško kišenėje - apie iškalbingą: Na, tamsta visada surandi: nereikia žodžio kišenėj ieškoti.

30. Žodžio neištaria - apie labai nustebusį: Karalius žodžio neištaria.

31. Žodžio nekeisti - nesipykti, sugyventi: Metus pragyvenome kaip dieną, nė žodžio nekeitėme, meilėje ir santaikoje.

32. Žodžio nelaiko iž danties - šnekus: Jis šnekus žmogus, žodžio nelaiko už danties.

33. Žodžio nemainyti žodžiu - sugyventi, nesiginčyti: Žodžio žodžiu nemainė, visą amžių geruoju buvo.

34. Žodžio nenulenkti - nenusileisti: Dideliai stragi yra, žodžio nenulenkia.

35. Žodžių nerasiti - labai girti: Marijona Valentui žodžių neberado.

36. Žodžio nesakyti - nepriekaištauti: Dar kiek paskui ryškiais išnešiojai... Niekas tau nė žodžio nesakė.

37. Žodžių nesaugoti - piktai kalbėti: Užgauli marti - žodžių nesaugoja.

38. Žodžio neskolinti - būti iškalbingam: Pagramatiškiai žodžio neskolino.

39. Žodį numesti (pakepti) - užgauliai pasakyti: Nebijok, ir jis moka numesti žodį.

40. Žodį pagauti - sužinoti paslaptį: Ji tik laukia, kad iš tavęs kokį žodį pagautų.

41. Žodį palenkti (pataikyti) - meiliai, įtinkant pasakyti: Palenk žodį, geriau bus.

42. Žodžiais svaidytis - užgauliai kalbėti: Svaidos žodžiais kaip pagaliais, pasiutusi marti.

43. Žodžius sverti - iš lėto kalbėti: Sūnus lėtai sveria žodžius, stebėdamas, kokį įspūdį tėvui padarys naujiena.

44. Žodžiais šaudyti - įžeidinėti: Varstys mane akimis, šaudys žodžiais... Labiau vyresnioji...

45. Žodį tarti - autoritetingai pareikšti: Netrukus italų archeologai ir čia tars savo žodį.

46. Žodį trenkti - įžeisti: Aš jam kad sutikęs trenksiu žodį!

47. Žodį užmesti - užtarti: Nors motina už ją palaiko, kokį žodį užmeta, ir tai gerai.

48. Žodžiais varstyti - priekaištauti: Su dalia parėjusi būtų mus žodžiais bevarstanti, o ant šios ką išrasi?

49. Ant žodžio - kaip prižadėta: Žiūrėkita, pareikita man ant žodžio.

50. Žodis į žodį - pažodžiui: Ką sakė, žodis žodin viskas išėjo.

51. Per žodį - be atsikalbinėjimo: Aš per žodį eisiu, būsiu gera, klausysiu, tylėsiu.

52. Žodis po žodžio - įsitraukus į kalbą: Žodis po žodžio - pradėjo savo sylas rodyti.

53. Žodis ir žingsnis - kas įsakyta, tuoj turi būti vykdoma.

54. Žodis kaip kodis - apie necenzūrišką pasakymą: Gavo žodį kaip kodį.

55. Kaip žodžiu - tuojau: Va kaip žodžiu ir užvirs.Žodis angliškai, latviškai, sinonimai