lietuviuzodynas.lt

Taip angliškai

taip 1. (atsakymuose) yes ; (patvirtinant neigimą) no ; buvote ten? - T. Were you there? - Yes (I, was) ; juk jūs ten nebuvote? - T., nebuvau You were not there? - No, I was not ; 2. dll. (klausiant, nustebus) is that so ?, really ? , indeed ?; ar žinai, kad jis vedė? - T.? Aš (visai) nežinojau Do you know he has got married? - Has he ?, arba Really/Indeed ?, I didn't know ; 3. prv. (įv. reikš.) so ; (tokiu būdu t. p.) thus , like this/that , this way ; (iki tokio laipsnio t. p.) that ; jūs neprivalote t. daryti you mustn't do so ; jeigu t. if so ; kodėl jūs t. pavėlavote? why are you so late ?; t. baisu so terrible ; t. toli that far ; t. seniai so long ago , such a long time ago ; t., kad... so that ...; padarykite t., kad... do it so that ...; padarykite t.! do it like this !; jis kalbėjo t., lyg... he spoke as though ... ; jis t. kalbėjo, kad... he spoke in such a way that ...; t. praėjo diena and thus the day passed ; ji atsakė t. she answered thus arba as follows ; tegu lieka t. let it remain as it is ; tai tau t. nepraeis you won't get away with it like that ; t. išeiti negalima you cannot go out like that ; ar aš t. kalbu (darau ir t. t.)? am I saying (doing , etc.) right ?; čia kažkas ne t. there is smth wrong here ; štai t.! that's the way !; kaip tik t., lygiai t. just so ; jis t. ir neatėjo he never came ; jis t. ir nepadarė (nepasakė) he left it undone (unsaid) ; aš t. ir nesužinojau I could/did never learn ; jis pasakė t. sau he just said it ; t. pat also ; too (po dkt. ir pan.); (neigiamuose sakiniuose) either (pasakymo gale); (sveikinimuose) the same ; jis t. pat važiuos į Maskvą he will also go to Moscow ; he , too , will go to Moscow ; jis t. pat nevažiuos į Maskvą he will not go to Moscow either ; jus t. pat (atsakant į linkėjimus) the same to you , I wish you the same ; jis yra čia, ir aš t. pat he is here and so am I ; t. sakant so to speak ; ir šiaip, ir t. this way and that ; this way , that way and every way ; ir t. (jau) as it is ; mes ir t. (jau) vėluojam we're late as it is ; seniai t. reikėjo! and high time !; t. ir t. thus and thusTaip frazeologizmai, latviškai, lenkiškai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas