lietuviuzodynas.lt

Turėti angliškai

turėti 1. have ; (valdyti t. p.) possess , own ; jis turi puikų butą he has a very good flat ; jis turi mažai pinigų he has , arba has got , little money ; t. teisę have/possess the right ; t. talentą have/possess a talent ; t. galvoje/omenyje a) mean ; b) (neužmiršti) have/bear in mind ; t. reikšmę matter ; t. didelę reikšmę matter very much , be of great importance ; neturėti reikšmės be of no importance ; t. reikalų su kuo have to do with smb , deal with smb; t. pretenzijų (į) have claim(s) (on); t. pasisekimą be a success , make a success ; t. galimybę be in a position ( + to inf), have a chance ( + of ger); t. skonį (apie maistą ir pan.) have a taste ; (apie žmogų) have taste ; nieko neturėti prieš ką have nothing against smth , have no objection to smth; 2. (laikyti rankoje ir pan.) hold ; (kaip nuosavybę) keep ; t. ką dantyse hold smth between one's teeth ; t. krautuvę (bičių, naminių paukščių ir t. t.) keep a shop (bees , poultry , etc.) ; 3. (būti sudarytam, susidėti) have , hold ; contain ; number ; gegužis turi trisdešimt vieną dieną May has thirty one days ; ši rūda turi daug geležies the ore contains much iron ; miestas turi trisdešimt tūkstančių gyventojų the town has/numbers thirty thousand inhabitants ; 4. (privalėti) have ( + to inf), must ( + inf), ought ( + to inf); jis turi jam parašyti he must write to him , he has to write to him ; aš dabar turiu sustoti I have to stop now ; jis turi būti jai dėkingas he ought to be grateful to her , he owes her gratitude ; tai ir turėjo atsitikti this was bound to happen ; tu turėjai jai parašyti (o neparašei) you ought to have written to her ; jūs turėtumėt būti punktualus you should be punctual ; 5. (reiškiant prielaidą) should ( + inf), ought ( + to inf); jis turi greitai grįžti he should be back soon ; tai turi jam patikti that ought to please him ; tai neturėtų būti kliūtimi it shouldn't be an impediment ,. 6. (pasitikėjimą, teisę ir pan.) enjoy ; t. teises (gerą sveikatą) enjoy rights (good health) ; 7. šnek. (gimdyti) have ; 8. : t. vyro pavardę use one's husband's nameTurėti frazeologizmai, lenkiškai, sinonimai
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas