lietuviuzodynas.lt

balsas angliškai

bal̃sas
bal̃sǁas
daiktavardis / noun
1.
voice (ir
prk.
);
Pavyzdžiai
(balsu) - vócally
• vócally
skaitýti ~ù
(skaityti balsu) - read* alóud
• read* alóud
visù ~ù
(visu balsu) - at the top of one’s voice
• at the top of one’s voice
~ų̃ klegesỹs
(balsų klegesys) - the sound of vóices
• the sound of vóices
(pa)kélti ~ą
((pa)kelti balsą) - raise one’s voice
• raise one’s voice
b. kaĩp ìš põ žẽmių
(balsas kaip iš po žemių) - sépulchral voice
• sépulchral voice
b. ùž kãdro
(balsas už kadro) - kin.vóice-òver
• vóice-òver
etnogr.
prõto b.
(proto balsas) - voice of réason
• voice of réason
[...zn]
prk.
2.
part
muz.
;
Pavyzdžiai
dainà dviem ~áms
(daina dviem balsams) - twó-pàrt song
• twó-pàrt song
3.
vote
polit.
;
Pavyzdžiai
sprendžiamàsis [lemiamàsis] b.
(sprendžiamasis [lemiamasis] balsas) - deciding vote
• deciding [cásting] vote
patariamàsis b.
(patariamasis balsas) - deliberative vote
• deliberative vote
atidúoti ~ą
(atiduoti balsą) - () vote (for)
• () vote (for)
skaičiúoti ~ùs
(skaičiuoti balsus) - count the votes
• count the votes
suriñkti tiek ir̃ tiek ~ų̃
(surinkti tiek ir tiek balsų) - colléct / poll so mány votes
• colléct / poll so mány votes
~aĩ „ùž“ ir̃ „priẽš“
(balsai „už“ ir „prieš“) - the ayes and the nays, pros and cons
• the ayes and the nays
• pros and cons
[...aɪz...]
~ų̃ daũguma
(balsų dauguma) - by a majórity of votes
• by a majórity of votes
laimė́ti ~ų̃ daũguma
(laimeti balsų dauguma) - òutvóte
• òutvóte
Frazeologizmai
◊ vienu ~ù
(vienu balsu) - ùnánimously, with one voice
• ùnánimously
• with one voice
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas