lietuviuzodynas.lt

diena angliškai

dienà
dienǁà
daiktavardis / noun
1.
Pavyzdžiai
diẽną
(dieną)
• a) in the dáytìme, by day
• b) (popiet) in the àfternóon
vìsą / ìštisą diẽną
(visą / ištisą dieną)
• the whole day
• all day (long)
kàs añtrą diẽną
(kas antrą dieną)
• on àltérnate days
kàs antrà d.
(kas antra diena)
• évery óther day
kàs kẽlios diẽnos
(kas kelios dienos)
• évery few days
kìtą diẽną
(kitą dieną)
• next day
vieną grãžią diẽną
(vieną gražią dieną)
• a) one fine day
• b) (kartą) once
[wʌns]
• one day
nesėkmių̃ d.
(nesėkmių diena)
• one of those days
sunkì d.
(sunki diena)
• hard / trýing day
dárbo d.
(darbo diena)
• wórk(ing) day
póilsio / ne dárbo d.
(poilsio / ne darbo diena)
• rést-dày
išeigìnė d.
(išeiginė diena)
• day off
atvirų̃ dùrų d.
(atvirų durų diena)
• ópen day
~õs metù
(dienos metu)
• in the dáytìme
lemiamà d.
(lemiama diena)
• D-day
geraĩ praléisti diẽną
(gerai praleisti dieną)
• make* a day of it
paskìrti diẽną
(paskirti dieną)
• name the day
per̃ diẽną
(per dieną)
• a day
• per diem
lot.
(metas nuo ryto iki vakaro) day;
2.
Pavyzdžiai
priẽš diẽną
(prieš dieną)
• befóre day
tą̃ pãčią diẽną
(tą pačią dieną)
• that véry day
jaũ netolì d.
(jau netoli diena)
• day is bréaking
[...ˈbreɪk-]
• it is dáwning
(švitimo pradžia, aušra) dáybreak
[-breɪk]
;
dawn;
3.
Pavyzdžiai
išbū́ti trìs ~às
(išbūti tris dienas)
• stay for three days
(para) day;
twénty-fòur hóurs
[-fɔ:r ˈauəz]
;
4.
Pavyzdžiai
jìs gyvẽna paskutinès sàvo ~às
(jis gyvena paskutines savo dienas)
• he is líving the last of his days
[...ˈlɪ-...]
mū́sų ~óms užtèks
(mūsų dienoms užteks)
• it will last our time
šiái diẽnai užtèks
(šiai dienai užteks)
• let’s leave it at that for todáy
• let’s call it a day
idiom.
(diẽnos) (laikas, amžius) time
sg
pl
;
life*
sg
;
5.
Pavyzdžiai
Tarptautìnė móters d.
(Tarptautinė moters diena)
• Ìnternátional Wómen’s Day
[...ˈwu-...]
gimìmo d.
(gimimo diena)
• birthday
kelintà šiañdien d.?
(kelinta šiandien diena?)
• what date is it todáy?
• what is the date?
(kalendorinė data) date;
Frazeologizmai
◊ põ šiái diẽnai
(po šiai dienai)
• down to the présent day
[...ˈprez-...]
• until todáy
◊ šiomìs ~omìs
(šiomis dienomis)
• (apie praeitį) the óther day
• récently
• (apie ateitį) one of these days
◊ mū́sų ~omìs
(mūsų dienomis)
• todáy
◊ ìš mažų̃ ~ų̃
(iš mažų dienų)
• from (one’s) childhood
[...-hud]
• from a child
◊ d. ìš ~õs
(diena iš dienos)
• day by day
• day áfter day
• from day to day
• évery day
◊ diẽną nãktį
(dieną naktį)
• round the clock
• (visą laiką) day and night
◊ d. ~õn
(diena dienon)
• (lygiai tiek laiko) to a day
◊ ~ų̃ ~às
(dienų dienas)
• day in
• day out
◊ d. diẽną móko
(diena dieną moko)
• live and learn
[lə:n]
◊ jõ diẽnos jaũ praė̃jo
(jo dienos jau praėjo)
• he has had his day
◊ pérduokit jám labų̃ ~ų̃
(perduokit jam labų dienų)
• give him my (best) regárds
◊ jáunos diẽnos
(jaunos dienos)
• one’s youth
[juːθ]
sg
◊ šiokià d.
(šiokia diena)
• wéekdày
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas