lietuviuzodynas.lt

galas angliškai

gãlas
gãlǁas
daiktavardis / noun
1.
(virvės, lazdos ir pan.) end;
butt;
Pavyzdžiai
plonàsis g.
(plonasis galas) - tip
• tip
aštrùs g.
(aštrus galas) - point
• point
drūtàsis g.
(drūtasis galas) - butt (end)
• butt (end)
sõdo ~è
(sodo gale) - at the end / bóttom of the gárden
• at the end / bóttom of the gárden
pir̃štų ~aĩs
(pirštų galais) - (on) tiptòe
• (on) tiptòe
2.
(pabaiga) end;
finish;
Pavyzdžiai
sãkinio g.
(sakinio galas) - the end of a séntence
• the end of a séntence
eĩti į̃ ~ą
(eiti į galą) - come* to an end
• come* to an end
ikì sezòno ~o
(iki sezono galo) - for the rest, ar till the end, of the séason
• for the rest
ar till the end
• of the séason
[...-zn]
~ù (į̃ priekį)
(galu (į priekį)) - éndwàys / éndwìse (on)
• éndwàys / éndwìse (on)
padarýti [užbaĩgti] ikì ~o
(padaryti [užbaigti] iki galo) - cárry through, cárry to the conclúsion
• cárry through
• cárry to the conclúsion [go* through]
3.
(sūrio, pyrago) piece
[pi:s]
;
bit;
(pieštuko ir pan.) stump;
4.
(atstumas) distance / way from one place to anóther;
Pavyzdžiai
į̃ vieną ~ą
(į vieną galą) - one way
• one way
į̃ abù ~ùs
(į abu galus) - there and back, both ways
• there and back
• both ways
[bəuθ...]
5.
(mirtis) end;
death
[deθ]
;
Frazeologizmai
◊ gáuti ~ą
(gauti galą) - die; kick the búcket
• gáuti~ą die
• kick the búcket
idiom.
◊ ~ų̃ ~è
(galų gale) - in the end; last (of all), at long last
• in the end
last (of all)
at long last
◊ nuõ ~o ikì ~o
(nuo galo iki galo) - from end to end
• from end to end
◊ sudùrti / suvèsti ~ą sù ~ù
(sudurti / suvesti galą su galu) - make* both ends meet
• ≅ make* both ends meet
◊ lazdõs dù ~aĩ
(lazdos du galai) - it cuts both ways
• it cuts both ways
◊ visókie ~aĩ
(visokie galai) - odds and ends / sods
• odds and ends / sods
šnek.
◊ padarýti kám ~ą
(padaryti kam galą) - put* an end to smth
• put* an end to smth
◊ darýti kám ~ą
(daryti kam galą) - (žudyti) kill; múrder
• (žudyti) kill
• múrder
◊ kuriems ~áms?
(kuriems galams?) - for what púrpose?
• for what púrpose?
◊ kurìs čià g.?
(kuris čia galas?) - what is the mátter?
• what is the mátter?
◊ bè ~o
(be galo) - a) endlessly; infinitely; b) (smarkiai) no end
• a) endlessly
• infinitely
• b) (smarkiai) no end
šnek.
◊ jìs visų̃ ~ų̃ žmogùs
(jis visų galų žmogus) - he can turn his hand to ánything; he is (a) Jack of all trades
• he can turn his hand to ánything
• ≅ he is (a) Jack of all trades
◊ (visì) jiẽ vieno ~o
((visi) jie vieno galo) - (they are) birds of a féather; (they are) tarred with the same brush; they are two of a kind
• ≅ (they are) birds of a féather
[...ˈfeðə]
• (they are) tarred with the same brush
• they are two of a kind
◊ tám nebùs ~o
(tam nebus galo) - I shall néver hear the end of it
• I shall néver hear the end of it
◊ g. žìno!
(galas žino!) - góodness (ónly) knows!
• góodness (ónly) knows!
◊ põ ~aĩs!
(po galais!) - oh, heck; (after
oh
heck
• (after how, what, who, where, why) the dickens
◊ kaĩp, põ ~aĩs,...?
(kaip, po galais,...?) - how on earth...?, how the dévil...?
• how on earth...?
[...ə:θ]
• how the dévil...?
◊ tegul̃ jį̃ g.!
(tegul jį galas!) - let him go to hell!
• let him go to hell!
◊ eĩk põ ~aĩs!
(eik po galais!) - go to hell!
• go to hell!
◊ pradė́ti nè ìš tõ ~o
(pradeti ne iš to galo) - begin* at the wrong end; put* / set* the cart befóre the horse
• begin* at the wrong end
• put* / set* the cart befóre the horse
◊ réikšti ~ą
(reikšti galą) - (kam) spell doom, sound the deáth-knèll
• (kam) spell doom
• sound the deáth-knèll
[... ˈdeθ-]
gãlas
ist.
daiktavardis / noun
1.
(Galijos gyventojas) Gaul
ist.
;
gãlas
fiz.
daiktavardis / noun
1.
(pagreičio vienetas) gal
fiz.
;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas