lietuviuzodynas.lt

tai angliškai

taĩ
įvardis, nelinksniuojamas / pronoun, indeclinable
1.
it;
(apie arti esantį daiktą ir pan.) this;
(apie toliau esantį daiktą ir pan.) that;
Pavyzdžiai
taĩ bùvo taĩp netikė́ta
(tai buvo taip netikėta) - it was all so súdden
• it was all so súdden
taĩ gẽras dalỹkas
(tai geras dalykas) - that’s a good thing
• that’s a good thing
taĩ jõ sesuõ
(tai jo sesuo)
• this / that is his sister
• (atsakant) it’s his sister
taĩ àš
(tai aš) - it is me / knyg. % I
• it is me /
knyg.
I
kàs taĩ?
(kas tai?)
• a) (apie daiktą) what is that / it?
• b) (apie asmenį) who is that?
taĩ bùvo suñkūs mẽtai
(tai buvo sunkūs metai) - those were difficult years
• those were difficult years
taĩ, kàd...
(tai, kad...) - the fact that...
• the fact that...
àš taĩ táu sakiaũ tū́kstantį kar̃tų
(aš tai tau sakiau tūkstantį kartų) - I told you that / so dózens of times
• I told you that / so dózens of times
[...ˈdʌz...]
Frazeologizmai
◊ taĩ yrà (sutr. t. y.)
(tai yra (sutr. t. y.))
• that is ( i.e.)
sutr.
taĩ
jungtukas / conjunction
1.
then;
džn. neverčiamas;
Pavyzdžiai
jéi tù neĩsi, taĩ ir̃ àš nè
(jei tu neisi, tai ir aš ne) - if you don’t go, (then) I won’t éither
• if you don’t go
• (then) I won’t éither
[...wəu-ˈaɪ-]
2.
Pavyzdžiai
taĩ..., taĩ...
(tai..., tai...) - now... now...
• now... now...
taĩ kairė̃n, taĩ dešinė̃n
(tai kairėn, tai dešinėn) - now left, now right
• now left
• now right
taĩ čià, taĩ teñ
(tai čia, tai ten) - now here, now there
• now here
• now there
taĩ vienas, taĩ kìtas
(tai vienas, tai kitas) - first one, then anóther
• first one
• then anóther
jiẽ taĩ juõkėsi, taĩ ver̃kė
(jie tai juokėsi, tai verkė) - they were laughing and crying by turns
• they were laughing and crying by turns
[...ˈlɑ:f-...]
taĩ
dalelytė / particle
1.
so;
then;
Pavyzdžiai
taĩ jū̃s jį̃ pažį̃state?
(tai jūs jį pažįstate?) - so you know him?
• so you know him?
taĩ ateĩsit?
(tai ateisit?) - well, are you cóming?
• well, are you cóming?
žadė́t taĩ jìs žadė́jo, bèt ar̃ padarỹs?
(žadėt tai jis žadėjo, bet ar padarys?) - he said he would, but will he?
• he said he would, but will he?
[...sed...]
(ar̃) taĩ jùs mačiaũ sù cigaretè klãsėje?
((ar) tai jus mačiau su cigarete klasėje?) - was it you I saw smóking a cigarètte in the clássroom?
• was it you I saw smóking a cigarètte in the clássroom?
tái
įvardis, moteriškoji giminė / pronoun, feminine
1.
(dative);
see tàs
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas