lietuviuzodynas.lt

taip angliškai

taĩp
dalelytė / particle
1.
(atsakymuose) yes;
(patvirtinant neigimą) no;
Pavyzdžiai
bùvote teñ? – T.
(buvote ten? – Taip) - were you there? – Yes (I, was)
• were you there? – Yes (I, was)
jùk jū̃s teñ nebùvote? – T., nebuvaũ
(juk jūs ten nebuvote? – Taip, nebuvau) - you were not there? – No, I was not
• you were not there? – No
• I was not
2.
(klausiant, nustebus) is that so?;
réally?
[ˈrɪəlɪ]
;
indéed?;
Pavyzdžiai
ar̃ žinaĩ, kàd jìs vẽdė? – T.? Àš (visái) nežinójau
(ar žinai, kad jis vedė? – Taip? Aš (visai) nežinojau) - do you know he has got márried? – Has he?, ar Réally / Indéed?, I didn’t know
• do you know he has got márried? – Has he?
ar Réally / Indéed?
• I didn’t know
taĩp
prieveiksmis / adverb
1.
so;
Pavyzdžiai
jū̃s neprivãlote t. darýti
(jūs neprivalote taip daryti) - you mústn’t do so
• you mústn’t do so
jéigu t.
(jeigu taip) - if so
• if so
kodė̃l jū̃s t. pavėlãvote?
(kodel jūs taip pavėlavote?) - why are you so late?
• why are you so late?
t. tikraĩ
(taip tikrai) - just so
• just so
2.
(tokiu būdu) so;
thus
[ð-]
;
like this / that;
this way;
Pavyzdžiai
padarýkite t.!
(padarykite taip!) - do it like this!
• do it like this!
t. praė̃jo dienà
(taip praejo diena) - and thus the day passed
• and thus the day passed
jì atsãkė t.
(ji atsakė taip) - she ánswered thus ar as fóllòws
• she ánswered thus ar as fóllòws
[...ˈɑ:nsəd...]
taĩ táu t. nepraeĩs
(tai tau taip nepraeis) - you won’t get awáy with it (like that)
• you won’t get awáy with it (like that)
[...wəu-...]
t. išeĩti negãlima
(taip išeiti negalima) - you cánnot go out, ar leave, like that
• you cánnot go out
ar leave
• like that
ar̃ àš t. kalbù [daraũ ir pan.]?
(ar aš taip kalbu [darau ]?) - ir am I sáying right?
• am I sáying [dóing, etc] right?
t. nèdera kalbė́ti
(taip nedera kalbeti) - that is no way to speak
• that is no way to speak
štaĩ t.!
(štai taip!) - that’s the way / spirit!
• that’s the way / spirit!
[...ˈspɪ-]
3.
(iki tokio laipsnio) so;
that
šnek.
;
Pavyzdžiai
t. baisù
(taip baisu) - so térrible
• so térrible
t. tolì
(taip toli) - that far
• that far
t. seniaĩ
(taip seniai) - so long agó, such a long time agó
• so long agó
• such a long time agó
4.
(t. ir̃ ne-) néver;
Pavyzdžiai
jìs t. ir̃ neatė̃jo
(jis taip ir neatejo) - he néver cáme
• he néver cáme
àš t. ir̃ nesužinójau
(aš taip ir nesužinojau) - I could / did néver learn
• I could / did néver learn
[...lə:n]
jìs t. ir̃ nepadãrė [nepasãkė]
(jis taip ir nepadarė [nepasakė]) - he left it ùndóne
• he left it ùndóne [ùnsáid]
[...-ˈsed]
Frazeologizmai
◊ t. pàt
(taip pat) - a) álsò; too (after n / pron); éither (in neg sentences)
• a) álsò
• too (after n / pron)
• éither
[ˈaɪ-]
(in neg sentences)
◊ jìs t. pàt važiuõs į̃ Vìlnių
(jis taip pat važiuos į Vilnių) - he will álsò go to Vilnius; he, too, will go to Vilnius
• he will álsò go to Vilnius
he
too
will go to Vilnius
◊ jìs t. pàt nevažiuõs (ir̃) į̃ Berlýną
(jus taip pat) - he will not go to Bèrlin éither
• he will not go to Bèrlin éither
◊ jùs t. pàt
(jis taip pat nevažiuos (ir) į Berlyną) - a) (atsakant į linkėjimus) (the) same to you, I wish you the same; b) (sveikinimuose) the same
a) (atsakant į linkėjimus) (the) same to you
I wish you the same
• b) (sveikinimuose) the same
◊ jìs yrà čià, ir̃ àš t. pàt
(jis yra čia, ir aš taip pat) - he is here and so am I
• he is here and so am I
◊ t. sãkant
(taip sakant) - so to speak; as it were
• so to speak
• as it were
◊ ir̃ šiaĩp, ir̃ t.
(ir šiaip, ir taip) - this way and that; this way, that way and évery way
• this way and that
this way
that way and évery way
◊ ir̃ t. (jaũ)
(ir taip (jau)) - as it is
• as it is
◊ mẽs ir̃ t. (jaũ) vėlúojame
(mes ir taip (jau) vėluojame) - we’re late as it is
• we’re late as it is
◊ t. jaũ ir̃ bùvo!
(taip jau ir buvo!) - (netikint) that is a likely stóry!
• (netikint) that is a likely stóry!
◊ seniaĩ t. reikė́jo!
(seniai taip reikejo!) - and high time!
• and high time!
◊ t. ir̃ t.
(taip ir taip) - thus and thus
• thus and thus
taĩp
jungtukas / conjunction
1.
(t., kàd...) so that;
Pavyzdžiai
padarýkite t., kàd...
(padarykite taip, kad...) - do it so that...
• do it so that...
jìs t. kalbė́jo, kàd...
(jis taip kalbejo, kad...) - he spoke in such a way that...
• he spoke in such a way that...
2.
(t., lýg...) as if;
Pavyzdžiai
(t., kaĩp)
((taip, kaip)) - like
• like
jìs kalbė́jo t. lýg...
(jis kalbejo taip lyg...) - he spoke as though...
• he spoke as though...
t., kaĩp jū̃s nórite
(taip, kaip jūs norite) - as you wish
• as you wish
3.
(t. pàt... kaĩp...) as... as...;
taĩp
jaustukas, ištiktukas / interjection
1.
so!;
quite!;
quite so!;
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas