lietuviuzodynas.lt

ugnis angliškai

ugnìs
ugnǁìs
daiktavardis, moteriškoji giminė / noun, feminine
1.
fire (ir prk.);
(apie žmogų) live wire;
Pavyzdžiai
užkùrti ùgnį
- build* / start a fire
• build* / start a fire
[bɪld...]
smarkì u.
(smarki ugnis) - róaring fire
• róaring fire
àpimtas ~iẽs
(apimtas ugnies) - on fire; abláze, afire
• on fire
• abláze
• afire
predic
~iẽs rijìkas
(ugnies rijikas) - (cirke) fire-èater
• (cirke) fire-èater
sudègti ~yjè
(sudegti ugnyje) - go* up in flames, be* burnt in a fire
• go* up in flames
• be* burnt in a fire
šìldytis priẽ ~iẽs
(šildytis prie ugnies) - warm ònesélf at / by a fire
• warm ònesélf at / by a fire
atsparùs ùgniai
- firepròof, refráctory
• firepròof
tech.
• refráctory
atsparùs ùgniai mólis
- fire-clày
• fire-clày
patèkti į̃ (kieno) krìtikos ùgnį
- come* únder fire (from)
• come* únder fire (from)
prk.
prãgariška u.
(pragariška ugnis) - inférnò
• inférnò
knyg.
2.
(tai, kas uždegta: žvakė, lempa, žibintas ir pan.) light;
Pavyzdžiai
~iẽs šviesà
(ugnies šviesa) - firelìght
• firelìght
3.
(viryklėlės) heat;
4.
fire
kar.
;
( sunkiųjų pabūklų) gúnfìre;
shéllfìre;
Pavyzdžiai
kryžmìnė u.
(kryžminė ugnis) - cróssfìre
• cróssfìre
paléisti ùgnį
- ópen fire
• ópen fire
~iẽs nutraukìmas
(ugnies nutraukimas) - céasefìre
• céasefìre
[-s-]
~yjè
(ugnyje) - únder fire
• únder fire
Frazeologizmai
◊ lį̃sti į̃ ùgnį
- pull the chéstnùts out of the fire
• ≅ pull the chéstnùts out of the fire
[pul... -snʌts...]
◊ sunaikìnti ~imì ir̃ kárdu
(sunaikinti ugnimi ir kardu) - rávage with fire and sword
• rávage with fire and sword
[...sɔ:d]
◊ péreiti per̃ ùgnį ir̃ vándenį
- go* through fire and wáter; jump through hooks
• ≅ go* through fire and wáter
• jump through hooks
◊ ùž jį̃ eĩtų per̃ ùgnį ir̃ vándenį...
- would go through fire and wáter for his sake
• would go through fire and wáter for his sake
◊ bijóti kaĩp ~iẽs
(bijoti kaip ugnies) - be* scared to death (of)
• be* scared to death
[...deθ]
(of)
◊ žaĩsti sù ~imì
(žaisti su ugnimi) - play with fire
• ≅ play with fire
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas