lietuviuzodynas.lt

Labas

Labas reikšmė

gerovė, naudagėristurtas, lobis, gėrybėsveikinimassveikinimasis, linkėjimasturintis teigiamų bruožų, geras, teisingastinkamas, prideramas, vertingasmalonus, mielasvėlokasdidelis, žymussveikinimai, linkėjimai
Kalbos dalis: vyriškosios giminės daiktavardis
Kirčiavimas: lãbas

Labas sinonimai

labalabai

Labas frazeologizmai

abù labù abudu (abidvi), turintys tų pačių (dažniausiai neigiamų) ypatybių: Puodas katilą vainoja, abu labu tokiu. Abu labu tokiu, kotas į kotą. Abu labu panašu, kaip du vandens lašu. Tas ir sako: ir tu, ir tavo advokatas – abu labu. Abi labi begėdi, veltėdi. Abu labu tokiu: vienas sukumpęs, antras sulinkęs. Abu labu, vienas kito neatsvertų. Abu labu dygiu, kaip dagis su usnia. Vienas kitą peikia – abu labu tokie. Abi labi tvoromi lipinėja.vi̇̀so lãboiš viso: Lenkai viso labo vieną dvibalsį numinę teturia savo kalbo[je]. Buvo jie perskirti viso labo tikt dvi ar trys dienos. Jų ten yra viso labo keturi – su visais kvailiaislinkėjimas gero atsisveikinant: Tai jau palieki mus. Na tai vi̇̀so lãbo taunei̇̃ lãbas, nei̇̃ ãčiū sakoma nerodant dėkingumo, nekreipiant dėmesio, būnant abejingam: Jis verčiau kokių žolelių pasrėbs, ant šaknelių užpiltos krūminės išgers, o tamstai nei labas, nei ačiūlabà dienà; lãbą di̇̃eną sveikinimasis dieną: Labà dienà!. Labą dieną!.lãbą (lãbą diẽną) dúoti (sakýti) sveikinti ką dieną: Lãbą sakau, motinėle, o kur tavo dukružėlė?. Išpuikęs, nei labõs dienõs neduoda. Boba tau sakys labą dieną, o tu nė žodžio jai neatsakyk. Aš mergelei labą dieną, man merga labesnę. Aš tijūnui labą dieną, manei tijūnas koką [= kuoką?]. Aš mergelei labą dieną, ji man nė žodelį.lãbos diẽnos sveikinimai, linkėjimai (prašant perduoti): Labų dienų visai Redakcijai. Duok jam nuo manęs daug labų̃ dienų̃. Labų dienų nunešiu. Jūs broliui nedavėt labų̃ dienų̃ parnešti. Vai duoki duoki močiutei labas dienas. Kokias labas dienas nuo mūsų svečias tad aniems nuneš?. Labas dienas duomi. .lãbą nãktį; labõs naktiẽs atsisveikinimas vakare ar naktį: O dabar labą naktį, reik skubėti namo. Likit sveiki! – Labõs naktiẽs!. Labõs naktiẽs, kūmai!. Kas vakarykščio sapno ieškotų, tam labą naktį galim užtrauktilãbą nãktį dúoti (žadė́ti); labõs naktiẽs linkė́ti atsisveikinti vakare ar naktį: Labą naktį tau žadu. Labą naktį duomi. Dabar jums linkiu labos naktieslãbas rýtas; lãbą rýtą; sveikinimasis rytą: Labas rytas, mergužaite, aš tamstos pirmasis. Kakaryku, gaideli, labas rytas, mergele. Labs ryts rytelis, ką čia gera veiki?. Užeik po lãbo ryto (pasakęs labą rytą) ir paklausk. Ne kas ryts labas rytslãbą rýtą (labùs rýtus) dúoti (pasakýti, linkė́ti) sveikintis, iš ryto susitikus: Eik, vaikel, ir gražiai pasakyk tetulei lãbą rytą. Kiek jis man davė meilių žodelių – šimtą labų rytelių. Kai aš nujojau pas jaunosios mergelės, tai aš jai daviau labus rytelius. Tas man sakė labą rytą, aš jamjam nei žoduką.lãbas vãkaras; lãbą vãkarą sveikinimasis, linkėjimas gero vakare: Labas vakaras, uošveli! Ar namieje mergužėlė?. Labą vakarą!. Ačiū tamstai už labą vakarą, bet aš niekuomet nedatyriau nei dienos nedoros, nei vakaro nelabolãbą vãkarą sakýti (dúoti, parnèšti) sveikinti ką vakare: Tai ji labą vakar sakė. Duokit tėvužėliui labą vakarą. Parnešk mano panaitėlei šimtą labų vakarėlių
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas