lietuviuzodynas.lt

Nagai

Nagai reikšmė

pirštai, rankosnelaisvė, savivalė; priespaudaišskėstų rankos pirštų pavidalo įrankis daržovėms kaupti, ravėti ar bulvėms kastiįrankis su geležiniais kabliais įkritusiam į šulinį kibirui ištrauktidvinagis kablys mėšlui iš vežimo versti, kanabėkassenovėje – kablio pavidalo įrankis draskyti kankinant
Kalbos dalis: vyriškosios giminės daiktavardis
Kirčiavimas: nagai̇̃

Nagai frazeologizmai

ant nagų̃ ei̇̃ti sektis: Kupčiavot tai jam ei̇̃na an nagų̃áukso nagai̇̃ geras meistras: Áukso nagai̇̃, vilko gerklė. Aukso nagai, jaučio nasrai.áukso (gerùs) nagùs turė́ti; gerų̃ nagų̃ bū́ti sugebėti gerai dirbti, būti nagingam: Tas žmogus áukso nagùs tùri, viską geba padaryti. Tas žmogus gerus nagùs tùria: ką ima, tą dirba. Gerus nagùs tùri, dailiai padaryta. Tas tėvas labai gerų̃ nagų̃ buvo, nesėdėjo nevalgęį nagùs suim̃ti savè susivaldyti, susidrausminti: Šiaip ar taip – aš vyras, ir vieną kartą reikia suimti save į nagus!i̇̀lgus nagùs turė́ti būti linkusiam vogti: Kai ji jauna buvo, i̇̀lgus nagùs turėjo, biskį vaginėjo. Saugokis jo – jis tùri i̇̀lgus nagùs. Prie darbo gera merga, tik tùria i̇̀lgus nagùsiš nagų̃ verčiantis amatu: Žemės neturi, iš nagų̃ gyvena (apie siuvėją). Iš nagų̃ geriau gyvena, kaip an žemėsiš nagų̃ kri̇̀sti nesisekti: Darbas krito iš nagų, o mintys lyg pririštos vis sukosi apie vieną daiktąkai̇̃p nesavai̇̃s nagai̇̃s negrabiai: Ima kai̇̃p nesavai̇̃s nagai̇̃skai̇̃p nupùvusiais nagai̇̃s netvarkingai: Dirba kaip nupuvusiais nagaiskumpùs nagùs turė́ti būti linkusiam vogti: Kumpus nagus tur.nagùs nudègti įkliūti: Vieną sykį nudegė nagus ir mamos vyras, nors iki tol jam viskas klodavosi kaip sviestu pateptanagùs pridė́ti kiek padirbėti: Pridė́jo nagùs, ir viskas kaip ir buvę (pasitaisė) nagùs gráužti (gráužtis) labai gailėtis: Bet man tada taip sekėsi, kad kiekvienas galėjo iš pavydo nagus graužti. Paskuo nagùs graušys, ka neėmeinagùs káišioti vagiliauti.nagùs ki̇̀štikiek padirbėti: Jis an šieną nė nagų̃ nèkišėbe reikalo domėtis: Tu visur savo nagus kiši. Neki̇̀šk nagų̃, kur nereikia.nagùs priki̇̀štikiek suduoti: Priki̇̀šk pri svetimo vaiko nagùs, tai tada tik liežuviainukentėti: Neliesk, o priki̇̀ši nagùs!prisidėti, ką pikta darant: Ir jis nagùs priki̇̀šo prie svetimo turto (vogė). Ir čia, matyt, ar nebus tik velnias savo nagus prikišęs.nagai̇̃ kni̇̀ta rūpi (ką padaryti): Tam vaikui kni̇̀ta nagai̇̃, nebenusėdi vietoj: tai peilį paima – įsipjauna, tai vėl ką nebūt sudaužo, sugadinanagai̇̃ nerim̃sta rūpi (ką padaryti): Smaliži, begėdi, ko nerimsta nagai?nagai̇̃ (nagùs) niẽžti labai norisi, rūpi ką padaryti: Nagùs niẽžti, pamačius svetimą gerą. Karštesniems bernams, tiesa, labai niežtėjo nagainagų̃ nagai̇̃s labai greit, bematant: Vyšnios tokios geros – Kuršėnų bobos nagų̃ nagai̇̃s išgrobstė. Nagų̃ nagai̇̃s supuolė ir padirbonagų̃ tárpe; bežiūrint, nejuntamai (dingti): Nagų̃ tárpe pavogė, prapuolėnagùs ištiẽsti mirti.nagùs krim̃stis gailėtis: Jis dabar nagus kremtasi, kad tep padarėnagùs nusvi̇̀lti įkliūti į bėdą: Verčiau tegul neprasideda, bo nusvil̃s nagùsnagùs paródyti išryškinti savo galią: Vasario pradžioje žiema dar kartą parodė savo nagus: ištisą savaitę spaudė toks šaltis, kad, rodės, ne tik žemė, bet visa, kas gyva, sustingo į akmenįnagùs suriẽsti mirti: Nagùs sùrietėnagùs tùri nagingas: Tai turi nagusnagùs užkrė̃sti pridaryti nemalonumų.nagùs užsikrė̃sti prisidaryti nemalonumų.naguosè laikýti drausminti: Tėvas nelaikýdavo baisiai to vaiko naguõsnečystų̃ nagų̃ vagišius: Ans nečystų nagų.nė̃ nagų̃ neki̇̀šti neliesti: Aš pati ką pasitaisau, o tėvas nė nagų̃ nèkiša pri tokių smulkių daiktųnórs nagùs pjáuk jokiu būdu: Neduoda, nors nagùs pjáuk. Aš prašiau ilgai, bet jis neduoda, nors nagus pjaukpaskirti̇̀ nagai̇̃ laisvesnė nuo darbo valandėlė: Aš neturėdavau laiko, nė praskirtų̃ nagų̃. Kadgi dabar pati darbymetė – nėr nė praskirtų̃ nagų̃su nagai̇̃s mokantis amatą: Žiūrėk, koks gražus vežimas – tikrai žmogus su nagai̇̃svárnų nagai̇̃ raukšlės prie akių: Lateraliniuose vokų kampuose pasidaro charakteringų raukšlių, vadinamų „varnų nagais“viršum̃ nagų̃ léisti paviršutiniškai dirbti.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas