lietuviuzodynas.lt

Tabaluoti

Tabaluoti reikšmė

kabančiam judėti, kabaliuoti, maskatuotikrypuoti į šalis, svyruoti, švytuotijudinti į šalis, siūbuoti, makaluoti, maskatuoti, mosuotiklibėti, klebetuotijudėti, krutėti, šokinėtikrypuoti, sverdėtineritmingai plakti, virpėtimaišyti, judinti, teliūskuoti ir pannegražiai (svyruojant ar pan.) eiti, bėgtivalkiotis, bastytisneštiniekus plepėtiprastai dainuotimaišyti, painioti, ardytinerimtai elgtismirtiapvyturti, apvyniotiapkalbėtitabaluojant atsirišti, atsipalaiduotisunkiai, svyruojant ar pan. ateiti, atbėgtitabaluojant įeitikurį laiką iškabaliuoti tabaluojanttabaluojantis iškristi, išsijudinti, atsipalaiduoti, išsiklibintivargstant, dirbant suliesėtiišstumdyti, išmaišytiišsikepurnėti, išsikepestuoti, išsikapstytiišeiti, išdumti, išvažiuotiišpasakotinueiti, nuvažiuoti tabaluojantvaikštant nuvargtineatsargiai einant numintisunkiai nuneštispardantis nusikloti, nusispardytinusivalkioti, nusibastytidaug prišnekėti, nutaukštinudvėstinumirtikurį laiką tabaluoti, pakybotipajudinti, pasūkėti, pakraipytipakratytipamaišytipasivaikštinėtipašnekėti, paplepėtinegražiai padainuotipadvėsti, nugaištibūti parnešamam tabaluojantparbėgti, pareitiparsivežti, parsigabentipraeitiprasivalkiotiprišnekėti niekųprivargtisumaskatuotisujudinti į šalis, sumosuoti, pakratytiimti smarkiai plakti, mušti (apie širdį)sumaišyti, suplakti, sumušti, suteliūskuotisuklystiišsukti, išvaryti (per mašiną)pastiptinumirti
Kalbos dalis: negalininkinis veiksmažodis
Kirčiavimas: tabalúoti

Tabaluoti sinonimai

aptabaluotiatitabaluotiįtabaluotiištabaluotinutabaluotipatabaluotipartabaluotipratabaluotipritabaluotisutabaluoti

Tabaluoti frazeologizmai

liežùvis tabalúoja (tabalúojasi) niekus tauškia, daug plepa: Jos visada liežùvis tàbaluoja. Tavo liežuvis tabaluoja kaip avelės uodega. Driskiaus liežuvis labai ilgas, visados tabaluojasi kaip melnyčioje piklius. [su]liežuviù (liežiuviù) tabalúoti niekus taukšti: Ko tu liežiuviù tabalúoji kap šuva uodega. Tabalúoja tabalúoja su liežiuviù, aš nė neklausau jo. Ar ilgai reikėjo liežuviu tabaluoti, kol prisiputnojai?. Žmogus miršta, o jos liežuviais tabaluoja. Nosis subedė i tabalúoja liežùviaisaptabalúotiapvyturti, apvynioti: Aptabalãvo šaka ir važiavo su beržine atsaiteapkalbėti: Kurgi aš nueinu ir ką gi aptabalúoju, tik žmonės an manęs labai pradėjo šnekėtatitabalúotitabaluojant atsirišti, atsipalaiduoti: Teip kietai buvau pririšęs, paėmė ir atsitabalãvosunkiai, svyruojant ar pan. ateiti, atbėgti: Skolininkas atitabalavo. Nė Zosė niekumet neatitabaluoja. Tabalai tabalai ir atatabalãvoįtabalúoti tabaluojant įeiti: Po išdavinėjimo tujau įtabalãvo į gaspadą ėsti, nenora nė kiek paalkanotiištabalúotikurį laiką iškabaliuoti tabaluojant: Ilgai ans ten ištàbalavotabaluojantis iškristi, išsijudinti, atsipalaiduoti, išsiklibinti: Suslogyk kraudamas vežimą, kad pėdai neišsitabalúotų. Nulėkė ratas, mat kaištis išsitabalãvo. Mūsų ratai jau išsitabalãvę, reikia nauji taisytvargstant, dirbant suliesėti: Prie fermos dirbdama nė centnerio nebesvėriau, visai išsitabalãvus buvau mergytėišstumdyti, išmaišyti: Paėmęs kačergą, ištabalavo pečiuj visus puodus.išsikepurnėti, išsikepestuoti, išsikapstyti: Neišsitabalúoja kai žuvis iš rėčiaus. Kelias būdavo nekoks, bet vis šiaip taip išsitabaluodavomeišeiti, išdumti, išvažiuoti: Anyta ištàbalavo į Šidlavą, t. y. išbėgo, išėjo. Nieko nesakiusi ištabalãvo į šokį. Atradau patį administratorių ištabalavusį į Plungęišpasakoti: Aš seniau daug daugiau mokėjau ištàbaluot, o jau dabar tik kaip per miglas. Tik išsižosk ką nors, tai tuoj ištabalúoja kitam.Na gan, išsitabalavaũ jau, eit reikia namo. Kad išsitàbaluoja bobos girtos, tabalaines dainuojanutabalúotinueiti, nuvažiuoti tabaluojant: I kur tie vaikai nutabalãvo?. Nutàbalavau, sugaišau dieną i turiu grįžtvaikštant nuvargti: Pardien nusitabalavaũneatsargiai einant numinti: Nūtabalavo vištalįsunkiai nunešti: Nunešu, nutàbaluosu raitas pusrytį lažininkamsspardantis nusikloti, nusispardyti: Užklosi vaiką, jei bus nusitabalãvęsnusivalkioti, nusibastyti: Išėjo miestan ir nutabalãvo. Nenutabalúok po vakaruškas lakstydamadaug prišnekėti, nutaukšti: Tabalavo tabalavo ir nutàbalavonudvėsti: Mūsų šuo nusitabalãvo.numirti: Senis jau nusitabalavopatabalúotikurį laiką tabaluoti, pakyboti: Kokias tris dienas ans ten patàbalavopajudinti, pasūkėti, pakraipyti: Patàbalavo pusvalandį girnas – ir yra miltų. [Bernaitis] žiūri – guli čebatas an kelio! Paėmė, pakilojo, patabalavo.pakratyti: Jūs patys patabalúokit [obelį]pamaišyti: Truptį patabalúok košępasivaikštinėti: Kiek nusisėdėjęs – noru pasitàbaluotipašnekėti, paplepėti: Senis su liežuviu da patàbaluo[ja]. Buvom sueję su vaikais, tai bet sau patabalãvom, ir gananegražiai padainuoti: Patàbaluok nors apdainavimą (dainušką). Sueidavo jaunimas į krūvą ir patabalúodavo viseipospadvėsti, nugaišti: Broliškai [priėmė], bet ką mano, tai nei šuva neėst, patabalúot priėdęspartabalúotibūti parnešamam tabaluojant: Žiūrom – parbėga bėras žirgelis, partabaluoja aukso kilpelės.parbėgti, pareiti: Partabalãvo dykas kai mazgas (nieko negavęs) parsivežti, parsigabenti: Avilį dyką parsitabalavaũ nuo bičiulio – tai tokiem ir duok bites!pratabalúotipraeiti: Pro šalį pratabalavauprasivalkioti.pritabalúotiprišnekėti niekų: Vis pritabalúoja, kas nereikia.Pristabalãvom, tai net liežiuvio nepakeliuprivargti: Pristabalãvo, bet nieko negavosutabalúotisumaskatuoti: Aš ją supurtau. Bejėgiškai sutabaluoja galva. Mano spragilas sutabalavo ore, nušvilpė šalin ir dėjo ne į klojinį, o į šalinės kraštąsujudinti į šalis, sumosuoti, pakratyti: Paimk ir inleisk pieną šulnin, ale dabok – nesutabalúok virvės. Krito [žmogus] ir kojom nesutabalãvo, ir numirė. Jei nori sumaišyt lekiančias gerves, sutabalúokie nosineimti smarkiai plakti, mušti (apie širdį): Vos nenumiriau, tik širdis sutabalãvosumaišyti, suplakti, sumušti, suteliūskuoti: Smetoną sutabalãvo ir nori už gerą pardavinėt. Kol sutàbalavau skinstą smetoną – neina į sviestą nė jokia mada. Toks perrūgęs, su išrūgom sutabalúotas tas pienas, kas jį valgis?!.Vežiau pieną pieninėn, paėmė ir susitabalãvo visas su smetonasuklysti: Sutabalúoji [dainuodamas], nemoki iš pradžiosišsukti, išvaryti (per mašiną): Savo jėga kol sutàbaluosi tiek vilnų, ir vakaras ateispastipti: Arkliščius jau sutabalavo.numirti: Kad būtų sutabalãvęs kokis nors nususėlis, mes tavęs nebūtumėm užkliuvękójomis sutabalúoti mirti: Reikia mokėt [grybus] paruošt, ba ne, tai ir kójom sutabalúosi
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas