lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Diena frazeologizmai

1. Dienos akimis (akyje) dieną: Reikia, vaikel, tokius darbus dienos akim dirbti.

2. Diena amžius - apie silpną, greit mirsiantį: Ne turtų jam reikia, jau jo diena amžius.

3. [per] dienų dienas - nuolat, visą laiką: Sėdi dienų dienas be darbo.

4. Dienų galas - 1. persenėlis: Už tokio dienų galo senio neimsiu. 2. senatvė: Dar ir jam reikia mergų, kad jau jo dienų galas.

5. Diena naktis; dieną naktį - 1. visą laiką: Dirbu ir dirbu - diena naktis atilsio nėra. 2. bet kada: Vos-ne-vos du rubliai.. O verta dieną naktį penkių...

6. Diena nemetu - 1. šiaip taip, vargais negalais: Diena nemetu pabaigė tas bulves kasti. 2. per ilgesnį laiką: Diena nemetu drabužiams nutrūkus, Povilas, sudraskęs išilgai plačius lopus medžio, nupynęs sau jupą, ir vėl dailiai it meška gyveno.

7. Amžina diena - jokiu būdu, niekaip: Amžina diena nenorėjo.

8. Geros dienos neišmanyti (nematyti) - blogai gyventi, vargti: Jauna paršelis nutekėjo, geros dienos neišmanė.

9. Gerų dienų nepakelia - apie greit supykstantį: Tautrimienė pyksta tik iš pasiutimo, gerų dienų nepakeldama.

10. Jaunos dienos - jaunystė: Sesuo jaunas dienas apverkia.

11. Jaunas dienas pabaigti - ištekėti: Prašom, Anele, nors vieną čerkelę; sugėlusi tavo širdelė... Pabaigsi jaunas dieneles, permainysi stoną.

12. Jokioje dienoje - niekaip: Nenorėčiau skraidyt jokoi dienoj.

13. Juoda diena - ateityje galinti būti bėda: Iš mano algos žmona sugebėdavo dar šiek tiek atidėti juodajai dienai.

14. Juodos dienos - vargas: Prisibridau juodų dienų.

15. Kurios dienos - seniai: Kurios dienos kai išejo, ir dar nepareina.

16. Laba diena; labą dieną - sveikinimasis dieną: Išpuikęs nenori žmogui nė labos dienos duot.

17. Labos dienos - sveikinimai, linkėjimai (prašant perduoti): Tarp kito ko gali jam nuo manęs labas dienas atiduoti.

18. Maža diena - ankstyvas laikas: Dar maža dienelė buvo, kad liuobam kelti kulti.

19. Mažos dienos - vaikystė, kūdikystė: Netikėtai užvažiavo jo mažų dienų draugas.

20. Mėlynos dienos - apie sunkų gyvenimą: Ir mums mėlynos dienos, visko trūksta.

21. Miela diena - gera: Miela diena mėžt trąšos, kai gali tvartan įvažiuoti.

22. Pastaroji diena - pasaulio pabaiga: Bet čia kad sustaugs visi bažnytkaimio šunes, kad suriks gaidžiai, na, sakau, pastaroji diena atėjo.

23. Sena diena - labai seniai: Ar išvirei vakarienę? - Sena diena, kaip išviriau.

24. Senos dienos - 1. labai seniai: Senos dienos, kai ans čia nebegyvena. 2. senatvė: Ant senų dienų mane kviečia į Kauną.

25. Sūdna diena - 1. didelė netvarka: Troboje randa sūndną dieną. 2. pasaulio pabaiga: Ir sūdną dieną viskas tau bus po nosimi patepta.

26. Sunkios dienos - nėštumas: Ponia sunkiose dienose vaikščiojo, o mergina, matydama ją tokią silpną, bijojo paskutiniosios valandos ateinant.

27. Savo diena - apie tam tikrą laiką ateityje: Matysi savo dienoj, kad badu dvėsi.

28. Tai dienai - netaupiai, niekuo nesirūpinant: Gyvena tik tai dienai.

29. Vieną [gražią] dieną - kartą: Bet tavo melas vieną dieną vis tiek išplauks į šviesą.

30. Vienos dienos - apie išlaidų žmogų: Bet aš tau, rodos, galiu prikaišioti, kad tu esi tik vienos dienos šeimininkė.

31. Žalia diena - geras gyvenimas: Tėviškėj aš gyvenau žalią dieną.

32. Dieną gaudyti - nesirūpinti rytojumi, lengvabūdiškai gyventi: Tu tik dieną gaudai.

33. Kad dienos neišneštų - sakoma išlydint: Reikia išleisti, kad dienos neišneštum!

34. Diena nepradegė - neilgai trukus: Diena nepradegė, jau jis ir reikalauja.

35. Dienas sklaidyti - veltui leisti laiką: Jis lig šiol nieko neveikė, tik dienas sklaidė.

36. Dienas stumti - vargingai gyventi: Šiaip taip gyvenam, dienas stumiam, ir gerai.

37. Dienos suskaitytos (suskaičiuotos) - greitai baigsis (gyvenimas, darbas): Žiūrėk, kad tik pačiam būtų gerai. O mes - ką? Mūsų dienos jau suskaičiuotos.

38. Ant dienos - švinta: Dar tik ant dienos.

39. Be dienos - neprašvitus: Be dienos išvažiavo.

40. Be šventų dienų - apie besijauninantį: O, ji jau yra sena, turi šimtą metų be šventų dienų.

41. Dieną iš dienos; iš dienos į dieną - apie lėtai slenkantį laiką: O aš temoku karą keikti... Sukandus dantis, dieną iš dienos gyventi ir kaskart didesnę neapykantą krūtinėj auginti.

42. Diena nuo dienos - pamažu: Diena nuo dienos, metas nuo meto augo mergina ir meilė jo.

43. Ne nuo šios dienos - jau seniai: Ne nuo šios dienos mane pažįsti.

44. Po šiai dienai - ir dabar: Kai išėjo, tai ir po šiai dienai nėr.

45. Diena po dienos (dienos) - netrukus: Diena po dienai ir atšils.

46. Pro dieną - auštant: Tik pro dieną išėjom darban.

47. Su [maža] diena - auštant: Išeinu su diena šert gyvulių.

48. Su ta diena - netaupiai, nieko nesirūpinant: Gyveno tik su ta diena.

49. Sulig ta diena - tuojau pat: Sužinosiu, kad tyčiom koks žmogus suvedžiotas,- išvysiu sulig ta diena!

50. Diena už dienos - netrukus: Diena už dienos - jau ir darbininkas.

51. Kadai dienos - seniai: Jau kadai dienos, kai porystai gyvenam.

52. Kaip dieną (diena) - visiškai (aišku): Fašizmą mes sutriuškinsime. Tai aišku kaip dieną.

53. Kaip miela diena - 1. geras, gardus: Duona kaip miela diena. 2. gražus: O tai mergina! Kaip miela diena!

54. Kaip šventą dieną - lengvas (darbas): Darbas kaip šventą dieną, valgis kaip per užgavėnes.

55. Kaip viena diena - apie greit bėgantį laiką: Prašoko tie metai kaip viena diena.

56. Kaip diena neaušta - gera pasidaro: Kad tavęs nėra, kad tu išeini - kaip diena nuaušta,- varžo motina Bintakienę.

57. Kaip dienas pardavęs - nusiminęs: Be vaiko visi kaip dienas pardavę.Diena angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai