lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Ranka frazeologizmai

1. Rankai kojai - kaip reikiant, pakankamai: Išsimiega rankai kojai.

2. Rankas kojas [nu]bučiuoti - 1. maldauti: Tiek jis čia puldinėjo, tiek puldinėjo - rankas kojas bučiavo - nepriėmė, paskui dovanojo. 2. labai dėkoti: Tu jo vyženos nestovi! By tik tave imtų: rankas kojas nubučiavusi, gali už jo eiti.

3. Rankas kojas nukirsti - padaryti nebesivaldančiam: Uždavė alaus, nukirto rankas kojas, nebepaeinu.

4. Rankas kojas susinerti - nieko neveikti: Sėdi rankas kojas susinėrę, nori, kad kas duotų.

5. Rankų pakėlimas - pasidavimas: Tai tas pats, kaip ir rankų pakėlimas.

6. Rankos pamojimu - labai lengvai, be pastangų: Tiesa, kaip dėdė sako: vidaus kultūra ne rankos pamojimu įgyjama.

7. Rankų pridėjimas (prikišimas) - darbas: Be rankų pridėjimo nieko nėra.

8. Rankų tarpe - čia pat, akivaizdžiai: Rankų tarpe vaikas prapuolė (žandarai išvežė).

9. Abiem rankomis - dosniai: Jį visi skriaudžia, jį apgaudinėja, o jis ir žmona, lyg maži kūdikiai, to nei nenumano, nei mato ir visa abiem rankom išdalija kitiems.

10. Abiem rankomis ir abiem kojomis - mielai: Abiem rankom ir abiem kojom įsirašysiu! - tarė kaimynas.

11. Abi rankas ir kojas kelti - be svyravimų balsuoti: Bravo! Visai pritariu ir keliu abi rankas ir kojas,- nudžiugo kertėje literatas realistas.

12. Atagalia ranka - nerūpestingai, tingiai: Atagalia ranka tik tinginys dirba.

13. Atviromis rankomis ir širdimis - nuoširdžiai: Visi pažįstami atviromis rankomis ir širdimis priima, anė išsižioti neduoda man apie grįžimą atgal.

14. Atbulomis (atžagariomis) rankomis - nevykusiai, prastai, nenoromis: Jei dirbi, tai dirbk gerai, bet ne atbulomis rankomis.

15. Auksinės rankos - gabus įvairiems darbams: Jo auksinės rankos: ką tik paima, viską padaro.

16. Bloga ranka - tariama galia pakenkti prisilietimu: Yra žmonių, kurie turi blogą ranką.

17. Dešine ranka - padėjėjas: Mokytojui taip pat greit įtikau ir, neilgai trukus, buvau jo dėšinė ranka.

18. Dykomis rankomis - 1. be nieko, be dovanų: Dykom rankom negi nueisi. 2. be ginklo: Dykomis rankomis kur tu paimsi juos.

19. Geležinė ranka - tvirtai, griežtai: Namus, bobą, šeimyną geležine ranka valdo.

20. Gera ranka - apie sėkmę: Mano gera ranka: kur sėjau, ten gerai auga.

21. Ilga ranka - greitas (ką daryti): Ilga ranka atėmimui, trumpa - davimui.

22. Ilgesnė ranka - šioks toks pagalbininkas: Kas čia do darbininkas iš mažo, bet ilgesnė ranka pasistumt.

23. Ilgas rankas turėti - vagišiauti: Turi ilgas rankas: jau kad ką išsidabos, vis tiek priglaus.

24. Išvirkščiomis rankomis - nevykusiai, prastai: Tai ne darbas, tai tik patylėjimas darbo ruoštais, paviršiumi, išvirkščiomis rankomis.

25. Kas rankoje, tas kaktoje - apie įsikarščiavusiojo elgesį: O man dievo valia,- šokosi pati:- kas rankoje tas kaktoje.

26. Laisva ranka - nesuvaržytas: Be vyro moteriškai laisva ranka: ko tos mergos pulna (puola) už tų vyrų.

27. Laisvas rankas duoti - leisti: Aš tau duosiu laisvas rankas veikti.

28. Laisvas rankas turėti - būti laisvam: Vien tas gerai, kad žmogus laisvenes rankas turėsi.

29. Lengva ranka (kieno) - apie sėkmę: Jo lengva ranka: jei pasodina gėles - greit auga.

30. Lengva ranka - lengvabūdiškai, nerimtai: Tačiau atsirado gerų dėdžių, kurie, neįsigilinę į reikalą, lengva ranka stojo jo ginti.

31. Neramias rankas turėti - būti mušeikai: Labai jau neramias rankas turėjo Petras.

32. Pačios rankos - tikras padėjėjas, pagalbininkas: Dešimties metų vaikas - pačios rankos.

33. Pikta ranka - niekšas: Tiltą norėjo sunaikinti pikta ranka.

34. Pilnos rankos - daug: Mums darbo buvo pilnos rankos.

35. Pirma ranka - 1. padėjėjas, pavaduotojas: Mano vienas žentas mažai mokytas tėra, ans jau prie žambio, antras pamokytas - pirmininko pirma ranka. 2. teisė pradėti: Aš dalinau kortas, tai jo pirma ranka.

36. Pirmoje rankoje - pirmiausia: Atėję pirmoje rankoje priėdė lig soties.

37. Plika ranka; plikomis rankomis - be įrankių, be ginklų: Plika ranka nieko nenuveiksi.

38. Plika ranka nepaimsi - apie gudrų: Jo plika ranka jau nebepaimsi.

39. Riebia ranka - dosniai: Riebia ranka daviau uogų.

40. Sausomis rankomis - tuščiomis, be dovanų: Pas tokį poną sausomis rankomis neisi.

41. Stipri ranka - apie tvirtą valdymą: Menkas šeimininkas, neturi stiprios rankos.

42. Svetimos rankos - tarnystė: Po svetimas rankas kiek vargo matei!

43. Šaltomis rankomis - abejingai: Dirba šaltom rankom, atgrubnagis toks.

44. Tėvišką ranką pajusti - gauti pylos: Aš neleidau tau savo tėviškos rankos pajusti, kol tu dar jaunas buvai.

45. Tuščia ranka; tuščiomis rankomis - be nieko, be donavų: Bet tuščia ranka negražu pasirodyti.

46. Viena ranka - sutaria, sudraugauja: Dabar juodviejų viena ranka.

47. Viena ranka eiti - vieningai veikti: Su tais kaimynais viena ranka eina, ką padarysi.

48. Vieną ranką laikyti (turėti) - vienodai elgtis; vieningiems būti: Tėvams reikia vieną ranką laikyti: jei vienas bara, kitas užstoja, vaikai į velnius gal išeiti.

49. Visos rankos - pragyvenimo šaltinis: Mums žemė - visos rankos.

50. Rankas apkrėsti - 1. sugadinti opiniją, gyvenimą: Apkrėtei man rankas. 2. pridaryti rūpesčių: Sveikata ant plaukelio kybo, parvažiuosiu tik kitiems rankas apkrėsti.

51. Rankas apleisti - 1. netekti dvasinės pusiausvyros, nusiminti: Nustebo vyrai pamatę ir narsias rankas apleido. 2. mirit: Ten mano siela rankeles apleido.

52. Ranką atiduoti - ištekėti: Už Vilniaus išvadavimą atiduosiu tamstai savo ranką.

53. Rankos atsileido - įgavo valios: Nori, kad tik jam atsileistų rankos, jis paskui pradėtų visus smaugti.

54. Ranką atlenkti - padaryti kokį mažmožį: Tingi ranką atlenkti.

55. Rankas daužyti - stebėtis: Ir rankas daužau - nebėr avino.

56. Rankas deginti - apie sąžinės graužimą dėl nedorai gautų pajamų: Į ranką įspausti pinigai neturi jokios vertės- jie primena tik neseną gėdą ir degina rankas.

57. Rankas dėti - dirbti, daryti: Nė rankų motina nededa - taip užpyko.

58. Rankos dyga - norisi paimti: Oi tai man dyga rankos ant tų pinigų.

59. Rankos dreba - gaila (apie šykštų): Kapeiką sau ar kitam išleisti - rankos jam dreba.

60. Ranką duoti - sutikti tekėti: Žinok, jog tamstos nebūsiu, tamstai rankelės neduosiu.

61. Ranka eina - sekasi: Eina ranka jam gyvuliai.

62. Rankomis eiti - stumdytis: Susimildamas, tik rankom neik!

63. Rankas grąžyti - labai sielvartauti: Ir Karalienė didžiausiame nusiminime, grąžydama rankas, suriko nesavo balsu...

64. Ranką išdergti - atimti sėkmę, laimę: Nepirk senos kumelės, nudvės dar, ranką išdergs.

65. Rankas išskėsti - užimti, padidinti savo įtakos sferą: Kad prūsas nebūt gavęs rankų išskėst, būt kitaip buvę.

66. [su] išskėstomis rankomis - mielai, su džiaugsmu (priimti): Niekas Kaune nešoko prie jo išskėstom rankom: jį pasitiko santūriai, net įtariai.

67. Ranką ištiesti - pagelbėti: Ir bėdoje niekada jo nereikia šauktis, pats pamato, ranką ištiesia.

68. [tik] ranką ištiesti - visai netoli: Iš mūsų teritorijos ligi namų tik ranką ištiesti.

69. Ranką įtaisyti - įprasti: Įtaisiau ranką eiti anksti rytą laistyti.

70. Ranką kelti - mušti, užpulti: Jau daugiau nebarsiu, rankelės nekelsiu.

71. Rankas kišti - dirbti, daryti: Nemoku - nė rankų nekišu.

72. Rankas kratyti - siekti nutraukti bet kokius ryšius: Nenori, krato nuo jo ir rankas.

73. Rankos krinta žemyn - nesinori dirbti: O dabar rankos krito žemyn, tartum ir namai, ir laukai jau buvo nebe jo.

74. Rankas laidyti - muštis: Nelaidyk rankų, gausi pats.

75. Rankoje (rankose) laikyti - valdyti, tvarkyti: Laikė savo rankoje viską, kol akis užmerkė.

76. Rankas laižyti - žemintis, pataikauti: O kurs dirba kaip prigulint, jam rankų nelaižo, tam vis sunkiau.

77. Rankas laužyti - sielvartauti: Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas kad laužo užrūstintas vėjas.

78. Ranką laužk - jokiu būdu: Tu to tai ranką laužk nežinosi.

79. Rankos limpa - sekasi dirbti: Kito rankos lipte limpa prie kiekvieno darbo.

80. Ranka linktelėjo - apie gausų davimą: Ar ubagas pasipainios, šmakšt čielą torielką miltų... Arba duonos kad duos, tai ir ranka linktelės.

81. Ranką mainyti - nebe iš to paties pirkti, imti: Reikia mainyti ranką - iš Stasiūnioko, kad ir darmai duot paršus, neimč.

82. Rankas mainyti - dirbti už kitą, pavaduoti: Kad aš ir sugrįšiu, darbelio nedirbsiu, savo mielai motinėlei rankelių nemainysiu.

83. Rankas mazgotis - nusišalinti: Baltaragis rankas mazgojasi kaip Pilotas.

84. Ranka mazgoja ranką - apie savitarpio pagalbą: Ką padarysi, ponaiti, žinoma, ranka ranką mazgoja.

85. Rankos neapsuko - tingėjo ką padaryti.

86. Rankos neatpuvusios - viską subega daryti: Mūsų Liudos rankos dar neatpuvę, ką paims, tą padarys.

87. Ranka neina - nesiseka.

88. Rankos nenutruks - sakoma, raginant ką daryti: Ar tau būt nutrūkę rankos.

89. Rankų nenuvaldyti - vogti: Jinai rankų nenuvaldė ir pakliuvo į kalėjimą.

90. Rankos neprilaikant - dosniai: Duodu duodu, rankos neprilaikydamas, o kai reikia žmogų prisišaukti,- nugaras man atsuka.

91. Ranka nesudrebėjo - išdrįso: Kaip matai paleidžiu viską dūmais, jei prisakysit! Ranka nesudrebės!

92. Rankos niežti - rūpi, knita: Burną sučiaupęs tylėjau, bet rankos taip ir niežtėjo.

93. Rankas nukratyti - atsisakyti: Tomis dienomis Rozalime buvo tokiomis sąlygomis siūlomi arkliai. Visi ūkininkai rankas nukratė.

94. Rankas nuleisti - netekti noro veikti, nusiminti: Piršlys rankas nuleido ir liežuvį pamiršo.

95. [su] ranka numoti - nekpreipiant dėmesio, nepaisyti: Abu ponu, numoję ranka ant visų tradicijų, pasiliko žaliajame dvariuke iki pat vakaro.

96. Rankas nusiplauti - nusišalinti: Ar tu kaip Pilotas nusiplauni rankas?

97. Ranką padėti - pasirašyti: Padėk savo ranką.

98. Rankas padėti - liautis dirbus: Tie suvalkiečiai padeda rankas ir klausos tų žodžių.

99. Ranką padėjus ant širdies - sąžiningai: Padėję ranką ant širdies paklauskime savęs.

100. Ranką paduoti - 1. pasisveikinti. 2. susisiekti: Nuo žemaičių neatsiliko nė aukštaičiai. Mat, viena bėda kitai ranką paduoda.

101. Ranką pakelti - mušti: Prieš tokį stipruolį aš pats neatsilaikysiu, jeigu jis pakels ranką...

102. Ranką pakelti prie kepurės - pasisveikinti: Kai kurie pakeldavo net ranką prie kepurės.

103. Rankas pakirsti - atimti norą dirbti: Tas liūdnas dalykas man rankas ir pakerta.

104. Rankas pakratyti - 1. atsisakyti padėti, nekreipti dėmesio: Visi ėjo sau rankas pakratę, o ligonis po vidų galuojasi, mirtimi dalijasi. 2. viską mesti, pasitraukti: Jei netiks, valia rankas pakratyti.

105. Rankas paleisti - liautis dirbus: Kai tik vyras rankas paleido, nieko nebeliko.

106. Rankas palengvinti - perimti dalį darbo, padėti dirbti: Jau ir mano rankas palengvino.

107. Ranka pasiekiamas - prieinamas: Taigi ir akademijos, ir protingas mokslininkų žodis šiandien ranka pasiekiamas kiekvienam žemdirbiui.

108. Ranka pasikelia - drįsta: Kirsk! Ar tau pasikels ranka? - paniekino jį išdidžiai.

109. Rankas pasipustyti - sakoma, ruošiantis smarkiai ką daryti: Kad aš jam, rankas pasipustęs, vieną antausį kirtau!

110. Rankas pasiremti - nieko nedirbti: Abudu tokiu: ans pats sėdi, rankas pasirėmęs, ir ana sėdi.

111. Rankas pasispausti per skverną - sutarti tuoktis: Jei šiandien rankų per skverną nepasispausite, niekados nieko jau prie širdies nebeprisispausi.

112. Rankas pasmardinti - ištekėti (nevykusiai): Nieko gero nepažinau, jau rankeles pasmardinau.

113. Ranką pataisyti - grąžinti turėtą laimę, sėkmę: Reiks mainyti avižų sėklą, gal ranką pataisys.

114. Rankas patrinti - pradžiugti, pasidžiaugti (pasisekimu): Tai vėl išgirdęs, rankas tik patrynęs, sumaniai pamerkė staršinai.

115. Ranką pažadėti - sutikti ištekėti: Šit panelė Ona Stripeikaitė ką tik teikėsi pažadėti man savo ranką.

116. (kieno) ranką pažinti - patirti priespaudą: Gyvenau dvare, pažinau ir ponų ranką.

117. Rankas perimti - padėti dirbti: Turiu penkius vaikiukus, niekas man rankelių neperima.

118. Rankas permušti - galutinai susitarti: Galop sulygo ir permušė rankas.

119. Rankas plautis - nesikišti: Kiti, deja, plaunasi rankas ir sako: „Juk aš nieko nepadariau, aš nieko nesakiau“.

120. Rankas praskėsti (praskirti) - atsikvėpti (dirbant): Tiek daug turiu darbo, kad per darbus negaliu rankų praskėst.

121. Rankomis praskirti - būtiniausiems reikalams: Užsidirbau kelius rublius, bus rankoms praskirt.

122. Rankos prašyti - pareikšti norą vesti: Šviesiausias kunigaikštis Marijos rankos prašo.

123. Ranką pridėti - 1. pasirašyti: Nė vienas mūsų po juo savo rankos nepridėjo. 2. padirbėti: Patys ranką pridėjo, vargo, akmenų priritino.

124. Rankas pridėti - padirbėti: Rankų nepridėsi, ir nieko nėra.

125. Ranką prikišti - padirbėti: Rankos neprikišau, o laukai žaliuoja.

126. Rankos prikištos - nuolat užsiėmęs: Kai turėsi vaiką, tai turėsi ir ką veikti - rankos bus vis prikištos.

127. Rankas prisirišti - darbais užsiimti, susivaržyti: Prisirišusi rankas su vaiku.

128. Rankas purvinti - daryti nusikaltimą, nedorą darbą: Parodytau tau, kad patsai kojas greičiau užverstai, bet nenoriu rankų purvinti.

129. Rankas sudaužti - 1. sulygti: Anuodu yra sudaužę rankas. 2. suploti nustebus: Sudaužė rankas, kai išvydo tėvą nebegyvą.

130. Rankas sudėti - 1. nieko neveikti: Įpratusi darbuotis, sudėjusi rankas maža tesedėjau... 2. sutuokti: O kol nesudėtos rankos ir nesumainyti žiedai, Algimantas tiek mano, tiek ir jos.

131. Rankas (rankomis) sumušti - galutinai susitarti: Jei sutinkate, tai ir rankas galima sumušti.

132. Rankas su[si]nerti - nieko neveikti: Ar gali žmogus rankas sunėręs sėdėti!

133. Rankomis suploti - ką lengvai padaryti: Aa, manei, tu čia tik rankom suplot!

134. Rankas surišti - 1. susituokti: Tai laimingą minutę surišėm rankeles. 2. suvaržyti: Berods, ponams rankas surišo, nebevalia tvoti.

135. Rankas susikeitus - nieko neveikiant: Nesedėk rankas susikeitęs, o nieks nieko nepasiūlys.

136. Rankose sutirpti - būti sumuštam: Kad pateks jie man, tai rankose sutirps!

137. Rankos svyra - nedrąsu (ką daryti): Nebedrįsiu leisti pinigų bitėms gaivinti, kada žmonės negaivinami žūsta... Rankos svyra.

138. Rankas teptis - užsiimti negražiais darbais: Čia nė jokio nėra reikalo nosies kaišioti į ne savo dalyką, ir aš skundais savo rankų nesitepsiu.

139. Rankose tirpsta - gerai sekasi (dirbti): Dirba - net smagu žiūrėti, viskas rankose tirpsta.

140. Rankas trinti - džiaugtis: Posrednikas su raštininku, pasilikę vienu du, o juokiasi, o džiaugiasi, rankas trina.

141. Rankas turėti - gerai mokėti dirbti: Ot ką tinginys daro; tokias rankas turi ir valgyt neturi ką.

142. Rankas užlaužti - sielvartauti: Kokia nelaimė! - sušuko motina, užlaužusi rankas.

143. Ant rankos - rankpinigių (duoti): Kol neduos man ant rankos nors porą dešimtų, neisiu nė potėrių!

144. Ant (kieno) rankų - žinioje: Tai paršiukai papenėt reikia, tai viščiukai ant mano rankų.

145. Ranką ant širdies - atvirai prisipažįstant: Ranką ant širdies: ar Jonas ne apsimetėlis.

146. Ant greitos rankos - greitomis: Kumelę ant greitos rankos paleisiu ir nueisiu.

147. Ant pirmos rankos - pradžiai: Ant pirmos rankos susikalė pašiūrę, vėliau pasistatys geresnį namą.

148. Ant savo rankų - savarankiškai: Paskui davė dirbti ant savo rankų.

149. Ant rankų nešioti - labai prižiūrėti, lepinti, mylėti: Visi turtuoliai mane mylėjo, ant rankų nešiojo, o pinigai į kišenes plaukte plaukė.

150. Be rankų [pa]likti - pavargti dirbant: Mintuvai sunkūs, tai likau suvis be rankų po mynimui.

151. Ranka (ranką) į ranką - išvien (dirbti): Ženkim ranka į ranką su vyrais.

152. Į ranką eiti - sektis: Jiems dobilai į ranką eina: kasmet abu daržinės galai pilni.

153. Nė į ranką neimti - visai nesidomėti: Mano laikais gerai išauklėtos ponios ir panelės nė į ranką neimdavo nei tokių dostojevskių, nei nekrasovų.

154. Nė į ranką neturėti - visai nedirbti (kuo): Akėčių nė rankon neturėjo.

155. Į rankas paimti - 1. tvarkyti: Paimsiu ir aš namus į rankas. 2. dirbti: Ką paima į rankas, tirpte tirpsta.

156. Į rankas šerti - lažintis: Penkiolika tonų bus - galiu rankon šert.

157. Į rankas veizėti (žiūrėti) - laukti malonės, pašalpos: Aš į marčių rankas nenoriu veizėti.

158. Iš (kieno) rankų - lėšomis: Iš savo rankų turi gyventi.

159. Iš laisvos rankos - ne tvirta kaina: Daugiau už tą kumelę negautum ir iš laisvos rankos.

160. Iš vienos rankos būti - sutarti: Su kunigais, kaip pats jis visiems sakydavo, buvo iš vienos rankos.

161. Iš rankų eiti į rankas - nuolat keisti savininką: Raktai eina iš rankų į rankas.

162. Iš (kieno) rankų išeiti - pasidaryti nepriklausomam, atsiskirti: Iš mano rankų [vaikas] išėjo ir susirgo.

163. Iš rankų kristi - nesisekti (dirbti): Nuo tokių naujienų viskas man krinta iš rankų.

164. Iš rankos (rankų) ne[iš]krito (neleido) - nuolat dirbo: Trejus metus lopeta iš rankų neiškrito.

165. Iš rankos į burną - kas uždirbama, tuoj suvalgoma: Mes visi gyvenam - iš rankos į burną.

166. Nuo rankų atmesti - atsikratyti (nemėgstamu darbu): Stengiasi kuo greičiausiai tuo darbu nusikratyti, kaip yra sakoma, nuo rankų atmesti.

167. Nuo rankų kristi - sektis: Jam darbas nepaprastai krinta nuo rankų.

168. Nuo rankos neiti - nesisekti: Kai jau darbas neina nuo rankos, tai nesmagu nė dirbti.

169. Nuo rankų numesti - nerūpestingai dirbti: Praplauk ligi pietų, čia nedidelis darbas,- tarė ponia Marikei,- tik ne taip, kad tik nuo rankų numesti.

170. Rankos per trumpos - nesugebama: Daug ką prisižiūri, o kai reikia padaryti - per trumpos rankos.

171. Per rankas eiti - nuolat keisti savininką: Ponui mirus, taip tas dvaras ir ėjo per rankas.

172. Per rankas išleisti - iššvaistyti: Kiek tos pačios mėsos per rankas išleido, o kur pinigai.

173. Per rankas perleisti - 1. patikrinti: Kožną niekelį perleidžiu per rankas. 2. įgyti ir vėl išleisti: Jau dėlto daug perleidžiau per savo rankas gyvulių, nu tokio dar neturėjau.

174. Po ranka - čia pat, patogioje vietoje: Pasidėk kepurę po ranka, kad nereikėtų ieškoti.

175. Po (kieno) rankomis - žinioje: Ką gali žandaras sakyt, kad jis po mano rankom.

176. Po svetimas rankas - tarnaujant: Po svetimas rankas kiek vargo matėm.

177. Po rankomis palįsti - sutrukdyti, užbėgant už akių: Tą arklį būtau aš nupirkęs, tik jis man po rankom palindo.

178. Prie rankos -1. čia pat, arti: Peilį buvau prie rankos pasidėjus, ir vėl nebėr. 2. pagalbai: Kad būtų koks vaikinas prie rankos.

179. Prie rankų - 1. arti: Jau ruduo, bulbakasis prie rankų. 2. pagalbai: Prie rankų už pusmergikę buvau.

180. Prie rankų laikyti - penėti: Vieną paršą piausim, kitą laikysim prie rankų.

181. Su išskėstomis rankomis - labai mielai: Priėmė visi mieliai, gali sakyti, su išskėstomis rankomis.

182. Sulig ranka - tuoj pat: Uždirbęs leidau salig ranka, ir esu ubagas senatvėj.

183. Už rankų - pas kitą, nesuinteresuotą (padėti): Sutarėm ir pakol kas pinigus už rankų padėjom.

184. Už rankos - aiškiai (įrodė): Už rankos vagį privedė.

185. Už ranką ilgesnis - galintis kiek padėti: Tik jau ilgesnis už ranką: čia, Liuduk, čia Liuduk!

186. Už rankos nutverti - pagauti vagiant: Ar tave už rankos nutvėrė?

187. Už rankų turėti - galėti prigriebti, žinoti, ko bijo: Jei jis man neduos tų pinigų, tai aš jį turiu už rankų.

188. Rankomis ir kojomis - labai (ko norėti, siekti): O juk Dresleris žinojo, kad Gerlachytė rankom ir kojom kabinasi į viršininko, respektyviai, į viršininkės kėdę.

189. Rankas ir kojas surišti - atimti laisvę: Darbininkams caro vyriausybė suriša rankas ir kojas.

190. Kur ranka kur koja - prastai, apraibomis: Kur ranka kur koja apibraukė apibraukė.

191. Kaip rankose - visai tikrai (turi): Turi taip, kaip rankose.

192. Kaip atbulomis (nesavomis) rankomis - nenoriai, prastai: Kita dirba, stengiasi, o kitas dirba lyg atbulom rankom.

193. Kaip ranka atimti - visiškai pašalinti: Nustojus dumti papirosus, skaudėjimą tą kaip ranka atima.

194. Kaip be rankų - 1. netikusiai (dirbti): Pėdai nuo kaugės vis krinta, nepaima, dirba kaip be rankų. 2. negalima apsieiti: Be botago kaip be rankų.

195. Kaip nuo rankos - puikiai (sekasi): Darbas eina kaip nuo rankos.Ranka angliškai, latviškai, lenkiškai