lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Vėjas frazeologizmai

1. Vėjo aušelis - vėpla: Jaunas ir toks vėjo aušelis.

2. Vėjo bizūnas (botagas) - plevėsa, pliuškis: O aš tau sakau - liaukis su tais savo vėjo bizūnais.

3. Vėjo brazdai - vaistai nuo nesamos ligos: Reikia sumaišyt vėjo brazdų, džiovinto sniego.

4. Vėjo brolis - 1. padauža: Visi žinojo, kad vaikinas savęs vertas, ne koks vėjo brolis. 2. greit išeinantis dalykas: Aš žinojau, kad pinigas yra vėjo brolis.

5. Vėjų duktė - vėjavaikė: Buvai tu vėjų švilpiančių duktė - taip ir likai.

6. Vėjai galvoje - apie vėjavaikį: Rodos, koks jauniklėlis būtų. Et, vėjai tik galvoje.

7. Vėjų kalba - svaičiojimai: Juk ji ir pati žino, kad tai neįmanoma, kad tai vėjų kalba.

8. Vėjo lakūnas - lengvapėdis: Vėjo lakūnas: kur vėjas pučia, čia linksta.

9. Vėjo malūnas - patarška: Kalbi - vėjo malūnėlis.

10. Vėjo padraika (pagalys, pamušalas, papliauška); vėjų papauška - lengvapėdis, vėjavaikis: O jeigu būtų ir sumojęs, ar išdrįstų su ja susidoroti? Puošeiva, tuščialiežuvis, vėjo padraika!

11. Vėjo papūta - kas nieko nemoka: Išleidom, rodos, dukterį į namus, bet vyras vėjo papūta, tai reiks ubagei likt su vaikais.

12. Vėjo patauška - vėjavaikis: Irena tebebuvo grynas vaikiūkštis, tikra vėjo patauška.

13. Vėjo paukštis - kas be tikslo blaškosi: Prisibendravai su visokiais vėjo paukščiais.

14. Vėjo vaikas (vėtyklė) - kas nerimtas: Nežinai, kokia iš manęs vėjo vaikas!

15. Devyni vėjai pučia galvoje - labai išsiblaškęs: Jam šiandien devyni vėjai galvoj pučia.

16. Dyki vėjai - niekai: Ką čia sapalioji dykus vėjus.

17. Geru vėju linkęs - gerai nusiteikęs: Jei geru vėju linkęs, paskolins.

18. Geri vėjai papūtė - pasikeitė į gerąją pusę: Geri vėjai papūtė kolūkyje.

19. Geru vėju virsti - gerai augti: Kad būtų geru vėju virtęs tas veršis, jau būtų karvė.

20. Keturiais vėjais išeiti - išnykti be naudos: Mano daiktai išėjo keturiais vėjais.

21. Kiti (nauji) vėjai pučia (papūtė) - atsirado kas nors nauja (gera): Ir Anykščių padangėje jau pūtė kiti vėjai: jau buvo atgauta spauda.

22. Negeras vėjas papūtė - atsidaro kokia grėsmė: Pajutęs, kad čia papūtė negeras vėjas, išbėgo į Poltavą.

23. Vėju sotus - alkanas: Vaikščioji vėju sotus.

24. Šaltų vėjų [supustytas] - menkas, prastas: Be nesi tik šaltų vėjų kalvis.

25. Tušti vėjai pusto galvoje - kuris menko proto: Pienas iš panosės dar neišdžiūvo, tai ir pusto tušti vėjai galvoje.

26. Vienu vėju - labai greitai: Arklys protingas buvo - parlėkė vienu vėju.

27. Vėjais ateiti - lengvai gauti: Atėjo [turtas] vėjais, išėjo vėjais.

28. Vėjai atpūtė - nelauktai pasirodė: Iš pradžių eidavau vis su baime širdy: juk ginkluoti žmonės ir kaži kokių vėjų atpūsti.

29. Vėjo bijo - vogtas: Ar ta tvora vėjo bijo?

30. Vėjo duoti - išbarti: Sutikęs aš jam duosiu vėjo.

31. Vėjais eiti - 1. nykti: Šeimininkei neprižiūrint, viskas eina vėjais. 2. pasileisti: Ein mergos vėjais, ir gana.

32. Vėjus gaudyti [plaštakomis] - nerimtai elgtis; niekais užsiimti: Pačią turėdamas, ir jis vėjų negaudys.

33. Vėjo gauti - būti išbartam: Parėjau naktį, tai gavau vėjo nuo žmonos.

34. Vėjo ieškoti lauke - apie ką nesužinomą: Nei šitie blankai, nei kiti pasirašyti ne mano ranka! O kieno - ieškok lauke vėjo!

35. Vėją krauti į kubilą - tinginiauti: Ką sūnus veikia? - Ogi vėją kubilan krauna.

36. Vėju misti - badauti: Piemenėlis beveik kasdien vėju minta.

37. Vėjai mušasi po galvą - apie vėjavaikį: Jaunas durnas - vėjai mušas po galvą.

38. Ne vėjai nepučia - niekas nežino: Nuo Vaičienės betariant, nė vėjas nepučia, kaip persikėlė grūdai iš vienos į kitą klėtį.

39. Vėju nunešti - greit sudoroti: Dabar jam paskutiniam supuolusi visa jaunuomenė įmano vėju jo javus nunešti.

40. Vėją pakelti - išbarti: Ką tu pasakytum, jeigu aš pakelčiau vėją.

41. Vėju pamuštas - suplyšęs: Matai, kokie mano apdarai. Vėju pamušti,- rodo Gugis savo senus kailinaičius.

42. Vėjo panešamas (papučiamas, perpučiamas) - silpnas, menkas, liesas: Kad tu tokie liesutė, menkutė, lengvutė, vėjo panešama.

43. Vėjo pučiamas - 1. silpnas, menkas: Arklys buvo vėjo pučiamas. 2. bevalis: Jis vėjo pučiamas, visų klauso, reik ar nereik.

44. Vėjai šoka (švilpia) - tuščia: Vėjai švilpia galvoj (pusprotis).

45. Vėjus vaikyti - 1. neklausyti. 2. eiti, neturint tikslo: O dabar eiti, klajoti po svietą, vėjus vaikyti.

46. Ant vėjo - 1. niekais: Ten nenueis ant vėjo jūs išmintis. 2. be reikalo: Geras šuo ant vėjo neloja.

47. Ant keturių vėjų - be tikslaus adreso: Iškeliavom į svietą ant keturių vėjų - ieškom šakelės sukti sau lizdelį.

48. Ant tuščio vėjo - be adreso: Kur tu jį siųsi ant tuščio vėjo.

49. Ant vėjo pūsti - veltui eikvoti: Perka niekus, pinigus tik pučia ant vėjo.

50. Į vėją - veltui: Visa jis į vėją kalbėjo.

51. Vėjas į akis - nesiseka, blogai: Biednesniam vis vėjas į akis.

52. Į keturis vėjus paleisti - išvaryti: Bieliūnų Vincas kaltino vyrus, kad jie jo nepaklausė ir Dolengą paleido į keturis vėjus.

53. Ne iš vėjo - apie turintį pagrindą: Aš žinau, ką kalbu. Ne iš vėjo pagriebiau savo pažiūras.

54. Prieš vėją nepapūsi - didesnei jėgai reikia nusileisti.

55. Su [vienu] vėju - labai greitai: Gandai su vėju sklinda.

56. Už pūstą vėją - dėl niekų: Ką čia judu už pūstą vėją karščiuojatės.

57. Kaip vėjas - greitas; greitai: Keletas dienų kaip vėjas pralėkė.

58. Kaip vėjas lauke - apie nevykdomus pažadus: Jų pažadai kaip vėjas lauke.

59. Kaip per vėją - lengvai: Ir Strazdo dalgis kerta kuo didžiausią pradalgę lyg per vėją.Vėjas angliškai, sinonimai