lietuviuzodynas.lt

darbas angliškai

dárbas
dárbǁas
daiktavardis / noun
1.
work;
lábour;
(sunkus) toil;
(nuobodus) drúdgery;
(veiksmas) wórking;
Pavyzdžiai
im̃tis / griẽbtis ~o
(imtis / griebtis darbo) - get* down to work, start wórking
• get* down to work
• start wórking
fìzinis d.
(fizinis darbas) - mánual lábour, phýsical work
• mánual lábour
• phýsical work
[-zɪ-...]
rañkų d.
(rankų darbas) - hánd(i)wòrk
• hánd(i)wòrk
širdiẽs d.
(širdies darbas) - áction of the heart
• áction of the heart
[...hɑ:t]
prõtinis d.
(protinis darbas) - méntal work; brain work
• méntal work
• brain work
šnek.
~o jėgà
(darbo jėga) - lábour; mánpòwer
• lábour
• mánpòwer
d. ir̃ kapitãlas
(darbas ir kapitalas) - lábour and cápital
• lábour and cápital
kójų d.
(kojų darbas daug darbo reikalingas) - fóotwòrk lábour-consùming
• fóotwòrk
[ˈfut-]
sport.
daũg ~o reikalìngas
• lábour-consùming
visuomenìnis d.
(visuomeninis darbas) - sócial work
• sócial work
viešieji darbaĩ
(viešieji darbai) - públic works
• públic works
[ˈpʌ-...]
sunkieji darbaĩ
(sunkieji darbai) - hard lábour
• hard lábour
sg
laũko darbaĩ
(lauko darbai) - fieldwòrk
• fieldwòrk
[ˈfi:ld-]
sg
d. laukè
(darbas lauke) - óutsìde work
• óutsìde work
žẽmės darbaĩ
(žemės darbai) - éarthwòrk
• éarthwòrk
[ˈə:θ-]
sg
statýbos darbaĩ
(statybos darbai) - building works
• building works
[bɪl-...]
àš turiù tū́kstantį / daugýbę darbų̃
(aš turiu tūkstantį / daugybę darbų) - I have a thóusand and one things to do
• I have a thóusand and one things to do
turė́ti daũg ~o
(tureti daug darbo) - (visą dieną) have* a héavy day
• (visą dieną) have* a héavy day
[...ˈhe-...]
atkaklùs d. – sėkmė̃s laĩdas
(atkaklus darbas – sėkmes laidas) - hard work is a gátewày to success
• hard work is a gátewày to success
2.
Pavyzdžiai
atsitiktìnis d.
• cásual work
[ˈkæʒ-...]
• odd job(s) (
pl
)
šnek.
ieškóti ~o
(ieškoti darbo) - look for emplóyment / work; look for a job
• look for emplóyment / work
• look for a job
gáuti ~ą
(gauti darbą) - get* a job
• get* a job
išeĩti ìš ~o
(išeiti iš darbo) - leave* one’s work
• leave* one’s work
bū́ti bè ~o
(būti be darbo) - be* out of work
• be* out of work
bū́ti darbè
(būti darbe) - be* at work
• be* at work
suteĩkti / dúoti ~ą
(suteikti / duoti darbą) - emplóy
• emplóy
taĩ į̃prastas d.
(tai įprastas darbas) - it is all in the day’s work
• it is all in the day’s work
taĩ neleñgvas d.
(tai nelengvas darbas) - it is not an éasy job; that is no picnick
• it is not an éasy job
[...i:zɪ...]
• that is no picnick
šnek.
d. pagal̃ pãžintis
(darbas pagal pažintis) - jobs for the boys
• jobs for the boys
šnek.
d. nè visù etatù
(darbas ne visu etatu) - pàrt-time work
• pàrt-time work
vienetìnis d.
(vienetinis darbas) - piecewòrk
• piecewòrk
[ˈpi:s-]
(tarnyba) work;
job;
3.
work
mok.
;
Pavyzdžiai
gẽras d.
(geras darbas) - good / nice work
• good / nice work
d. sù atsiliẽkančiais
(darbas su atsiliekančiais) - remédial work
• remédial work
rãšomasis d.
(rašomasis darbas) - tést paper
• tést paper
namų̃ d.
(namų darbas) - hóme assignement; hóme-tàsk; hómewòrk;
• hóme assignement
[...-aɪn-]
• hóme-tàsk
• hómewòrk
• prep
mókslo / mókslinis d.
(mokslo / mokslinis darbas) - scìentific work
• scìentific work
Universitèto mókslo darbaĩ
(Universiteto mokslo darbai) - trànsáctions of the Ùnivérsity
• trànsáctions of the Ùnivérsity
4.
(užsiėmimas, profesija) òccupátion;
proféssion;
5.
òperátion
komp.
;
Pavyzdžiai
fòninis d.
(foninis darbas) - báckgròund òperátion / job
• báckgròund òperátion / job
Frazeologizmai
◊ kàs táu ~o!
(kas tau darbo!) - what do you care!
• what do you care!
◊ nenutráukiant ~o
(nenutraukiant darbo) - withóut dìscontinuing / drópping, ar giving up, work
• withóut dìscontinuing / drópping
ar giving up
• work
◊ nutráukiant ~ą
(nutraukiant darbą) - work béing dìscontinued
• work béing dìscontinued
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas