lietuviuzodynas.lt

žinoti angliškai

žinóti
žinóǁti
veiksmažodis / verb
1.
know*;
Pavyzdžiai
norė́ti ž.
(noreti žinoti) - wish to know,wónder
• wish to know
• wónder
kõ nežinaĩ, nekalbė́k
- don’t speak if you don’t know; be awáre of what you say
• don’t speak if you don’t know
• be awáre of what you say
tù labaĩ geraĩ žinaĩ, kàd...
- you know full well that...
• you know full well that...
ž. sàvo ver̃tę
(žinoti savo vertę) - be* awáre of one’s worth; know* one’s own válùe
• be* awáre of one’s worth
• know* one’s own válùe
ž. ką̃ ìš núogirdų
(žinoti ką iš nuogirdų) - know* smth by héarsày
• know* smth by héarsày
visì taĩ žìno
- it is cómmon próperty
• it is cómmon próperty
àš žinaũ, kienõ taĩ dárbas
- I know whose work this is
• I know whose work this is
jìs visadà daugiaũ ùž kitùs žìno
- he álways knows bétter
• he álways knows bétter
[...ˈɔ:l-...]
kiek àš žinaũ
- as / so far as I know; for all I know
• as / so far as I know
• for all I know
Frazeologizmai
◊ ~kis sáu
(žinokis sau) - get on as best you can
• get on as best you can
◊ žinaĩ ką̃, štaĩ ką̃ àš táu pasakýsiu
- I’ll tell you what
• I’ll tell you what
◊ dievaĩ žìno
- góodness knows
• góodness knows
◊ ką̃ galì ž., kàs žìno
(ką gali žinoti, kas žino) - you néver can tell, there is no télling
• you néver can tell
• there is no télling
◊ pàts žinaũ!
- you’re télling me!
• you’re télling me!
◊ mažaĩ ž. – geriaũ niẽko nežinóti
(mažai žinoti – geriau nieko nežinoti) - a little knówledge is a dángerous thing
• a little knówledge is a dángerous thing
[...ˈnɔl-...ˈdeɪndʒ-...]
◊ eĩk (tù) žinaĩ kur̃!
- piss off!
• piss off!
vulg.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas